Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Beata Biedrońska-Seota

KOBIERCE ISLAMU
W POLSKIM MALARSTWIE

PRZYCZYNEK DO IKONOGRAFII TKANIN ORIENTALNYCH

Długie dzieje kobiemictwa i sztuki kobierniczej pozwoliły na wyodręb-
nienie wielu problemów badawczych. Wśród nich najistotniejsze wydają się
dwa zasadnicze działy. Pierwszy obejmuje dzieje kobiemictwa w krajach
Wschodu, technikę wykonywania kobierców, kompozycję i rodzaje ornamen-
tów, a także zagadnienia związane z wartościami artystycznymi. W dziale dru-
gim mieszczą się tematy związane z dziejami kobierców wschodnich w kra-
jach europejskich, z problematyką ich wpływów na sztukę w krajach Europy
i udziałem w kształtowaniu w tych krajach gustów artystycznych1.

W dziejach kobierców wschodnich w Europie pierwszorzędną rolę ode-
grała Polska. Dzieła sztuki z krajów Orientu docierały do nas już od czasów
średniowiecza. Przez Polskę prowadził bowiem jeden z ważniejszych szlaków
handlowych łączących kraje Wschodu z Zachodem2. Karawany kupieckie

1 W polskiej literaturze sporo miejsca poświęcił temu problemowi T. Mańkowski
w licznych publikacjach; z nowszych opracowań por. B. Biedrońska-Słotowa,
Wpływ sztuki orientalnej na sztukę polską w okresie sarmatyzmu [w;] Portret typu sar-
mackiego w wieku XVII w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech, Kraków 1985
(Seminaria Niedzickie. Związki artystyczne polsko-czesko-słowacko-węgierskie, 2),
s. 189-194, il. na s. 283-287; Tej że, Orient w sztuce polskiej [w:] Orient w sztuce
polskiej [katalog wystawy]. Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1992, s. 20-32.
Na temat kobierców w malarstwie zachodnioeuropejskim por. J. Mills, Carpets in
Paintings, London 1983.

2 Księgi celne miasta Krakowa, rkps. w Archiwum Państwowym w Krakowie,
(dalej APKr), sygn. 2118, 2119, 2121, 2124, 2125, 2129, 2130, 2132, 2137, 2138,
2141, 2149; Relacja Sefera Muratowicza obywatela warszawskiego od Zygmunta III
króla polskiego dla sprawowania rzeczy wysłanego do Persji w r.1602, Warszawa
1777; J. Albertrandi, Pamiętniki o dawnej Polsce z czasów Zygmunta Augusta,
Wilno 1851; J. J. Kraszewski Podróże i poselstwa polskie do Turcji, Kraków
 
Annotationen