Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 2.2012

Page: 242
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2012/0246
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
242

Jędrzej Kotarski

Summary
Graffiti in Latin America
The article concerns the outline of the history of graffiti in Latin America. In
the first part the author discusses the general genesis of graffiti and its develop-
ment in the New World, and in the second part focuses on the example of Bra-
zil. Characterizing a complex phenomenon of graffiti, the author shows its spe-
cific character in the metropolitan realities of Sao Paulo and Rio de Janeiro. The
morphological analysis (techniques, compositions, divisions) and the analysis
of the physiology of functioning (theme, motivation, perception) allow the re-
ader to discover the specific character of graffiti and to understand why Brazil
on the South American continent, just like the United States in the world, has be-
come a leading place of the development of a subculture which stands for graf-
fiti. The street painting also in this region is placed between vandalism and art.
The Brazilian specific character of graffiti is its expression and meaning of com-
munication, showing serious social-political problems troubling the inhabitants
of districts, who have no other opportunities to express their often right, full of
rebellion opinions.

Streszczenie
Graffiti w Ameryce Łacińskiej
Artykuł dotyczy zarysu historii graffiti w Ameryce Łacińskiej. W części pierw-
szej autor omawia ogólna genezę i jego rozwój w Nowym Świecie, a w drugiej
koncentruje się na przykładzie Brazylii. Charakteryzując złożony fenomen, ja-
kim jest graffiti, ukazuje jego specyfikę w realiach wielkomiejskich Sao Paulo
i Rio de Janeiro. Analiza morfologiczna (techniki, kompozycje, podziały) i fi-
zjologii funkcjonowania (tematyka, motywacja, percepcja) pozwalają odkryć
ich specyfikę i zrozumieć, dlaczego to Brazylia na kontynencie południowo-
amerykańskim, tak jak w skali światowej Stany Zjednoczone, stała się miej-
scem wiodącym w zakresie rozwoju subkultury, jaką jest graffiti. Malarstwo uli-
cy i w tym regionie sytuowane jest pomiędzy wandalizmem a sztuką. Specyfiką
brazylijską są ich ekspresja i sens komunikacyjny wyrażający poważne proble-
my społeczne - polityczne gnębiące mieszkańców dzielnic, którzy nie mają in-
nych możliwości wyrażenia swoich, nierzadko bardzo celnych, pełnych buntu
opinii.
loading ...