Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Page: 130
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0140
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
130 Θεσσαλικοί έπιγραφαί'

δόοοϋαι έπί τοΟ κατωτέρω άριθ. 71 ψηφίσματος
(περί του Ασκληπιοι βλ. άνω άριθ. 63)" περί τοΟ
τοιούτου διπλασιασμού βλ. ΑΕ 1910, 351. Ιο
έν Α 10 Καλ(λ)ισϋ·ένη είναι ασφαλές, έκ των ύπο-
λειφθέντων ί'/νών διαγιγνωσκόμενον και κατά μο-
ναδικόν παράδειγμα έςενεχθέν και έν τοιαύτη πτώ-
σει πρωτοκλίτως' διότι ή εις τάς άλλας πτώσεις
πρωτοκλιτος έκφορά των τοιούτων τριτοκλίτων
είναι και έν τοις ψηφίσμασι τούτοις και εν άλλαις
θεσσαλικαΐς έπιγραφαϊς κτλ. της Γ -Β π. Χρ.
εκατονταετή ρ ίδος Ό κανών, έξαίρεσις δε το γραμ-
ματικώς ορθόν. Επίσης το έν Α 16 άνήλωμα συ-
νεκδραμον προς το άνήλωσεν έχει καλώς. Η έν
Α 12 γραφή του ϊ δι' εί έν τω ίσοπολειτείαν είναι
μεν σπανιωτέρα έν τοιούτοις χρόνοις, εύρηται δέ
καϊ έπϊ άλλων ψηφισμάτων περί τούτου βλ. και

ΑΕ 1910, 359.

Έπί της στήλης ταύτης έ'χουσι γραφή ούο ψη-
φίσματα κατά την άρ^ήν τών αυτών ταγών τοΟτο
καλείται έν έτέρω ψηφίσματι συναναγραφή και
φαίνεται δτι διαρρήδην έπιτάσσεται τοις ταγοΐς νά
άναγράψωσι δύο ψηφίσματα, συγγενή βεβαίως και
σχετικά άλλήλοις, έπί του αύτου λίθου" έσώθη-
σαν δ' ίσως τοιαύτα ψηφίσματα, άτινα περαιτέρω
θά παραθέσωμεν. ϊά κατωτέρω άριθ. 80 έπί του
αύτου λίθου δύο ψηφίσματα δεν άποτελουσι συνα-
ναγραφήν, διότι ταΟτα είναι άσχετα και διάφορα
άλλήλοις.

Το δέ τυπικόν τοΟ ψηφίσματος είναι τά μεν άλλα
το σύνηθες: πέντε ταγοί, δύο ταμίαι, ήτοι είς κα-
θ' έξάμηνον, και εις γραμματεύς προσαγορευόμενοι
πάντες και πατράθεν ή δέ αναγραφή ίερομνήμονος
και ή παράλειψις τοΟ μηνός, ήτις φαίνεται ούσα
έπακολούθημα τούτου, μόνον ένταυθα και ίσως έν
ένί έτέρω ψηφίσματι ιδιότροπου έπίσης τυπικοΟ
άπαντα. Έν τω κατωτέρω άριθ. 80 ψηφίσματι
παραλείπεται μεν ο μήν, άλλ' ίερομνήμων δέν άνα-
οέρεται. Έπίσης ή άθησαύριστοί λέξις βολιμοδικα-
στής, δηλουσα τους έπϊ τάς βολίμονς δίκας παοα-
γενομένους δικαστάς, ήτοι τάς από συμβόλων, έν
άντιθέσει προς τους έπί τάς ευθείας δίκας, οίτινες
καλούνται άπλώς δικασταί, ή μετά τής προσ-
θήκης ενίοτε τών ευθειών δικών , ενταύθα μό-
νον άπαντα. Τούναντίον οί κρίχαι αναγράφονται έν
άπασι τοις τιμητικοΐς ϋπέρ δικαστών ψηφίσμασι

υπό Α. Αρβανιτοπονλον.

και άποτελουσι διάγνωσιν αύτών άπό τών άλλων
ψηφισμάτων μόνον άπας εύρομεν παραλειπόμενους
τους κοιτάς, καίτοι εμφανώς πρόκειται περ'ι τιμω-
αένων δικαστών, έν τώ κατωτέρω άριθ. 72 ψηφί-
σματι, ο βλέπετε.

Αεπτομερέστερον περί πάντων τούτων, μάλιστα
περί τών δικών, διαλαμοάνομεν έν τέλει τής με-
λέτης ήμών ταύτης έν τοις περί τής Γοννέων πο-
λιτείας.

Ταγοί Μάνινχος Παρμενίωνος και Δίκαιος Ά-
σάνδρον έμφανίζονται έν τω κατωτέρω άριθ. 80 Β
ψηφίσματι" είναι βεβαίως συγγενείς τών ένταυθα
ταγών Παρμενίωνος τον Μανΐγχον και \Ασάνδρου
τον Δίκαιον, ίσως υιοί τούτων έκεϊνοι" διότι και ό
έτερος τών ταμιών τοΟ αϋτοΟ ψηφίσματος Δήμαρ-
χος Δημοκράτον φαίνεται σ/ετικΌς προς τον έν-
ταυθα ίερομνήμονα, σπανιώτατα έμφανιζομένου τοΟ
δευτέρου τούτου ονόματος έν τοις ψηφίσμασι τών
Γοννέων. Δύνανται ό'μως νά εχωσι και τήν άντί-
θετον συγγενικήν σχέσιν.Όδέ πρώτο; τών κριτών
έν Α 19 είναι πιθανώτατα ό αυτός τω γραμματεΐ
τών κατωτέρω άριθ. 65-68 ψηφισμάτων, καίτοι
έν αύτοϊς ό πατήρ αύτού' φέρεται Σΐμ[μ)ος' ίσως
και ένταΟθα γραπτέον αύτόν ούτως, άφ'ού το έλ-
λειπαν I δύναται νά θεωρηθή άνωμαλία τοΟ λίθου,
ήν ύπερεπήδησεν ό χαράκτης μηδέν γράψας πι-
θανώς.

Νέα ονόματα έν ταΐς θεσσαλικαΐς έπιγραφαΐς
έμφανίζονται τό Αρμέας, Ασιος, Θεοφάνης (ίχνη
του Α σώζονται έπί του λίθου), Μάνιγχος, Μάσα-
κος (πρβλ. Πίθακος, Φύλακος κττ.), Οίνίας, Πο-
λνξενίδας. Περί τοΟ έν Α 11 Μενίσκον βλ. Ββνιιβ
άβ ΡΙάΙ 1911, άριθ. 36 και σελ. 304 &(ϊάΘηά&.

"Αριϋ1. βδ (εΐΗ. 2). Στήλη μαρμάρου λευκο-
φαίου κάτω μόνον άποκεκομμένη' άνω λήγει είς
έλαφρώς προέχον όριζόντιον γεΐσον.—"Τψ. 0'318,
πλ.. 0 255, πάχ. 00"7 (άριΰ. Ενρετ. 23).

Ή έπιγραφή έχαράχθη μετρίως βαθέως και κα-
λώς" υψ. γραμμ. 0 008-0 011, δ ιάστιχ. 0-003-

'Αγαθή τύχη" μηνός Διθυραμ-
β]ίου εΐκάδΐ' ταγευόντων
Π]αρμενίωνος τοϋ Αινησίου,
Δ]ημαινέτου τοϋ Αντιγόνου,
5 Έπικράτου τοΰ Μι,κΰθου, Πιθέ-
loading ...