Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

DOI article:
Giamalidēs, Chrēstos: Allē pleura ek tou bōmou tōn dōdeka theōn en Epidauro
DOI article:
Beēs, Nikos A.: Meteōrou pinax aphierōtheis hypo tēs basilissēs Palaiologinēs
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.13160#0187

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Μετεώρου πίναξ άφιερωϋεις υπό τής

βασιλίσσης Παλαωλογίνης υπό .ΖΥ". Βέη.

177

εχουσι τήν αυτήν προεξοχήν, ήν καΐ αί τοΰ Διός
■;*αΙ της "Ηρας (0Ό8-0Ό9), θά άπετέλει τήν άρε -
στεράν τω θεωμένω πλευράν αύτοΰ.

Ώς έκ της άτελοΟς διατηρήσεως των μορφών
της νΟν εύρεθείσης πλακός, δύσκολον τυγχάνει το
ν' άποφήνηταί τις περί της ταυτότητος αυτών. Ο
κ. Σβορώνο::, πριν ή εύρεθή ή προκειμένη πλευρά,
είχε κατατάξει έν αύτη, ώς έν τω ανωτέρω δια-
γράμματι αύτου φαίνεται, τρεις μορφάς' εν τω
μέσω κατέταξε τήν Δήμητρα, δεξιόβεν αύτής τον
Ποσειδώνα και άριστεράθεν τήν ΆΟηνάν. Η ύπό-
θεσις τοΟ κ. Σβορώνου περί της μορφής και της
βέσεους της Δήμητρος έπιβεβαιοΰται σήμερον δια

της νεωστΐ ευρεθείσης πλευράς.Τώ οντι μόνον περί
της μεγαλοπρεπούς και επιβλητικής ταύτης μορ-
φής, ήτις εχει άντίστοιχον έν τη άντιΟέτω πλευρά
τήν μητροπρεπή "Ηραν, δυνάμεθα μετά βεβαιό-
τητας νά εί'πωμεν ό'τι αύτη εικονίζει τήν «καλλι-
πλόκαμον άνασσαν» (Όμήρ. Ίλ. Ξ 326) και « θε-
σμοφάρον» Δήμητρα.

Περί τών εκατέρωθεν αύτής δύο μορφών, και
μετά τήν άνακάλυψιν της πλευράς, μόνον αποθέ-
σεις δυνάμεθα νά έξενέγκωμεν.

Έν τω ίερω του Ασκληπιού 1910.

Χρήστος Ά. 'Γιαμαλίδης.

Μετεώρου πίναξ αφιερωθείς υπό της βασιλίσσης Παλαιολογίνης

ύπό

Νικολάου Ά. Βέη.

Έκ του θησαυρού, τοΟ όντως πλουσιωτάτου εις
μνημεία της μικροτεχνίας — έργων σερβοβυζαντι-
ακών και τής καθαρώς βυζαντιακής παραδόσεως
— τών μονών τών Μετεώρων, άτινα κατέγραψα
και έμελέτησα έν αύταΐς κατά τα έ'τη 1908,
1909,1910 και 1911, οιεξοδικώς πως περιγράφω
ενταύθα τον έν τή μονή τής Μεταμορφώσεως τοΰ
κατ' εξοχήν Μετεώρου πολύμορφον έκεΐνον πίνα-
κα, τό άφιέρωμα τής βασιλίσσης Μαρίας Άγγε-
λίνης Κομνηνής Δουκαίνης Παλαιολογίνης. Περ'ι
τοΟ πίνακος τούτου όλίγας τινάς λέξεις άφιέρο)σα
άλλαχοΰ 1, σημειώσας δτι « άνεϋρον . . . τήν πολύ-
τιμον ταντην εικόνα . . . άπερριμμένην και λησμο-
νή μένην, άμνδράν έκ σταγμάτων κηροϋ, κονισα-
λέαν, εν τινι αποκρύψω κόγχη τοΰ Μετεώρου, έν
μέσω κρανίων νεκρών», υποσχόμενος άμα ιδίαν

1 Νικ. Ά. Βέη "Εκθεσι; παλαιογραφικών και τεχνικών ερευνών έν
ταϊ; αοναί; τών Μετεώρων κατά τα 'ε'τη 1908 και 1909 'ΑΟη'νησι
1910 σελ. 65.— Πρβ. και Γ. Ταοκοπούλον άρθρον περί τών ήυ,ε-
τέρων έν Μετεώροις εργασιών υπό τόν τίτλον « 01 ΰηοαυροι τών
Μετεώρων» δημοσιευθέν έν τϊ) έφηαερίδι «'Αθήναι» της 5*15 ίανουαοίου
1910.—Πρβ. και «Πανα&ήναια» τό[λ. Θ' (1909-10) σελ. 67. Είκών 1. Πίναξ βασιλίσσης Παλαιολογΐνης.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1911 23
 
Annotationen