Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Page: 178
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0188
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
178 Μετεώρου πίναξ αφιερωθείς νπο της βασιλίσσης Παλαιολογίνης' νττδ Ν. Βέη.

περί τούτου νά παράσχω μελέτήν 1. Γέγραπται δέ σεως ή βασίλισσα Μαρία Άγγελΐνα Κομνηνή Δού-

τό πολύτιμον μνημεΐον επί κηρωτου υφάσματος καινά Παλαιολογΐνα άνατείνουσα τάς χείρας και

έπικεκολλημένου έπί ξυλίνου πίνακος, ού τό μεν το πρόσωπον προς τήν βασιλίδα των ούρανών,

υψος 0'39, το δέ πλάτος 030, τεθραυσμένου δυσ- τήν υπεραγίαν θεοτόκον."Ανωθεν της δεομένης βα-

τυχώς εις δυο μόλις συγκρατούμενα τεμάχη, άπο- σιλίδος δΓ άμαυροϋ μέλανος άναγινώσκεται εύκρι-

κεκρουμένου δέ προς τούτοις καί άλλαχου και δή νής ή έπιγραφή'
κατά τήν άνω άριστεράν, ώς προς τον όρώντα
το μνημεΐον, γωνίαν, ένθα και ελλιπές κατά τι 7

τοΟτο τανυν τυγχάνει. Ουχί δέ μόνον στάγματα ] |ν| $ | Α \) ^ € Β 6 Μαρ?α εύσεβε.
κηροΰ, άλλά καί οί σήτες καί άλλα ζωύφια έ'χουσι / ./ .

συντελέσει εις τήν φθοράν τοΟ μνημείου, διατη- Τ"4 Τ Η ΕΜ ^\Α Κ 4 ςά"^ βασΐλϊσα3
ροΟντος ό'μως παρ' άπαντα ταΰτα, κατά το πλεϊ- _ ·'

στον τουλάχιστον, τήν εύκρίνειαν των γραμμών, '^^^ε^ίνα Χο-
Ή έπιφάνεια τοΟ ξυλίνου πίνακος εχει κοιλανθή . ~
εις μικρόν βάθος, κατά δέ τά κράσπεδα άφίεται ' Ι>ι>Π ^Γνν-ΙΝ·^ μνηνη ονκενα

ύπερεξέχον πλαίσιον, σχήματος ορθογωνίου, οίον ΗΠ4/Μ10Λ0Ρ V Παλαιολογΐ-
υπάρχει καί εν τω μέσω του πίνακος. Εν τω

να.

μεσαίω τούτω κοιλώματι παρίσταται έπί βάθους |^ ^

κιρροΟ ή ύπεραγία Θεοτόκος, λιγυρά, βρεφοκρα-
τοϋ'σα εύσταλώς, έδραζομένη έπί προσκεφαλαίου,

φορούσα μέλαιναν καλύπτραν κατά τήν κεφαλήν Ή βασίλισσα Μαρία παρίσταται φορούσα κά-

καί ποδήρες μέλαν ίμάτιον μετά χρυσών παρυφών λυμμα της κόμης διάκοσμον, μορφολογικώς δέ πα-

κατά τό λοιπόν σώμα. Παρά τήν κεφαλήν της ρίσταται μελανόφθαλμος καί μεγαλόρρινος.Επειδή

Θεοτόκου άναγινώσκομεν: 2 δέ πλείστα τών γραφικών έργων τών Μετεώοων,

τά τε έπί κονιαμάτων καί τά έπί πινάκων κινητών,

έχουσι πολύ το άτομικόν, επιτρέπεται νά πιστεύ-

Μ(ήτ)ηρ Θ(εο)ϋ σωμεν ότι καί ή περί ής Ό λόγος εΐκών διέσωσεν

ήμΐν τον άτομικόν χαρακτήρα της περί ής ό λόγος

βασιλίσσης Μαρίας Άγελίνης Κομνηνής Δουκαίνης

παρά δέ τήν κεφαλήν τοΟ Ίησοϋ άναγινώσκομεν Παλαιολογίνης, καθισταμένου ούτω πολλώ μαλ-

παλιν' λον τιμίου του μνημείου ημών.

-—«1 .—1. .Τ/ ~> ν/ Πέριξ της κεντρικής ταύτης παραστάσεως, έντός

. Ι(ησου)ς — Λ(ριστο)ς. · ^ ' ,

' τών δύο πλαισίων, έπί βάθους ώσαύτως κιρροΟ

έ'χομεν παραστάσεις διαφόρων άγιων, εικονιζόμενων
Της μητρός καί μάλιστα τοΟ παιδιού τό πρά- ^έΧΡι ζώνγ1?' >(Λετά ί^γγείων περί τήν κεφαλήν,
σωπον έφθαρμένον. Παρά τούς πόδας της θεοτά- . Αί άγιολογικαί αύται παραστάσεις, αρχομένης της
κου, έν αριστερά τω όρώντι, ύποφαίνεται, μέχρι περιγραφής εκ του άνωθι της ύπεραγίας Θεοτόκου
ζώνης, έν' ταπεινή στάσει ικεσίας καί προσκυνή- τμήματος τοΟ πίνακος, είναι κατά σειράν αί έξης·

Πρώτος προς τάριστερά τω όρώντι τό μνημεϊον,
1 Πρβ. Νικ. Ά. Βέη Σύνταγμα επιγραφικών ρημείων Μετεώ. παρίσταται ό "Αγιος Θεόδωρος ό Τήρων μετά της

ί

ραφής

ρων καί της πέριξ '/ώρας μετά σ/ετικών άρ-/αιολογημάτων. Έν τη
«Βυζαντίδι» τομ. Α' (1909) σελ. 600.

2 Τα άπεικάσματα τών επιγραφών τοΰ πίνακος εχυυσι γίνη έκ
φωτογραφία; τών έμών αντιγράφων. Λιά παύλης (—) δηλοΰται 3 Καί τό παράδειγμα τούτο προστεθήτω εις τά υπό του κ. Σπ. Π.

διακοπή της επιγραφής, μεσολαβούσης παραστάσεως, δια καθέτου Λάμπρου (έν Νέω Έλληνομνήμονι τόμ. Α' (1904 σ. 39 κέ.| συνειλε-

γραμμής (|) δηλοΰται νέος στί/ος, τά έν ορθογωνίοις άγχΰλαις ([]) γμένα, καΟ' α τό βασιλεύς, βασίλισσα λέγεται καί περί δεσποτών καί

δηλοϋσιν ελλείποντα, άπεσοεσμένα εί'τε άποτετριμμένα. δεσποινών.
loading ...