Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 5.1971

Seite: 119
DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1971/0125
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
tionsliste dem Vorstand des Jasover Prämonstratenseror-
dens — Deckenfresko aus der Prälatskapelle des
jasover Klosters. Um 1790. —■ Foto J. Čeněk 1968
19. Johann Lukas Kräcker, Der segnende von Engeln
getragene hl. Nikolaus, Detail aus der Zentralszene
des Fresko im Gotteshaus des hl. Nikolaus in Prag.
Um 1760—1761. Foto V. Obereigner — Fotoarchiv des
Staatlichen Instituts für Denkmal- und Naturpflege
in Prag
20. Erasmus Schrott, Apotheose des ungarischen Rechts,
Antrittsfresko aus dem Treppenaufgang des ehema-
ligen Rathauses (heute Volksbibliothek) in Košice
1781. ■— Foto Braun 1949
21. Andreas Ignaz Kajetan Třtina, Die Herabsendung des
Heiligen Geistes, Detail aus dem Gewölbefresko im
Sanctuarium der Minoritenkirche in Levoča 1765. —
Foto F. Hideg 1962
22. Johann Lukas Kräcker —■ Kreis, Werk eines un-
bekannten Freskenmeisters, Der Bischof mit der

Monstranz segnend, Detail aus der Deckenmalerei
in der Sakristei der ehemaligen Prämonsträtenser-
kirche in Leies 1787. — Foto F. Hideg 1969
23. Johann Lukas Kräcker — Kreis, Werk eines unbe-
kannten Freskenmeisters, Türke Wein kostend, Detail
aus der Verzierung des Wandfreskos im Chor der
ehemaligen Paulinerkirche in Trebišov. Um 1778. —-
Foto F. Hideg 1969
III. Johann Lukas Kräcker, Die Opferung der Tochter
Jephtes. Um 1762—1765. — Öl, Leinwand, 94 x 74
cm. Unsigniert. In der Sammlung des Museums für
Heimatkunde in Sabinov. Farbfoto F. Hideg 1969
IV. Anton Schmidt, Die Verlobung der hl. Katharina,
Detail Altarbild aus der ehemaligen Kirche der Jung-
frau Maria in Kremnica, heute im Museum der Stadt
Kremnica. Um 1762. Öl, Leinwand 225 X 121 cm.
Unsigniert. Farbfoto F. Hideg 1969

К otázke pôsobenia Jána Lukáša Krackera a jeho okruhu na Slovensku

Postava maliara a freskára Jána Lukáša Krackera (1717
—1779), významného predstavitela stredoeurópskej ne-
skor ob ar okovej maliarskej školy, nie je už dávno v ume-
leckohistorickej literatuře neznámým pojmom. Vdaka
oživenému záujmu o barok dostává sa umělcova aktivita,
zasahujúca územie bývalého rakúskeho mocnářstva vrá-
tane krajin českej koruny a dotýkajúca sa dnes viacerých
štátnych celkov, opät do popredia pozornosti jednotlivých
národných umeleckohistorických literatúr.
Část Krackerovej vrcholnej a neskorej tvorivej aktivity
sa viaže ku Slovensku. Globálně hodnotenia slovenského
baroka ju sice viackrát registrovali, no jej rozsah a dosah
sme dosial v celej šírke nepoznali ani náležité neocenili.
Výskům slovenského výtvarného umenia v rámci práč na
jeho komplexných dějinách, ktorý v poslednom čase
přispěl aj к prehíbenejšiemu poznaniu barokového maliar-
stva na Slovensku, priviedol nás o. i. na stopu niekolkých
doteraz neznámých, neevidovaných Krackerových diel.
Nové zistenia ozřejmili aj niektoré vztahy širšieho domá-
ceho výtvarnoumeleckého zázemia ku Krackerovi a posta-
vili umělcovu tunajšiu aktivitu do nového světla.
Tri identifikované oltárne obrazy, o ktoré sa rozšiřuje
Krackerov oeuvre, představujú iba práce priemernej
úrovně. Časovo najranejším je obraz Glorifikácie sv. Jána
Neyoomuckého z bývalého kláštorného kostola minorito v
v Nižnej Šebastovej na východnom Slovensku, datovaný
do roku 1754. Diagonálová kompozícia, neurčité charakte-
rizovanie vztahu figúr к priestoru, světelné riešenie i fa-
rebná skladba plné korešpondujú s Krackerovou tvorbou
z prvej polovice pätdesiatych rokov. Obraz dopíňa v nad-
stave! oltára okrúhle, poměrně intaktne zachované plátno
sv. Jozefa Pestúna, ktoré je podlá všetkých štýlových
znakov rovnako Krackerovým dielom.
Dva dalšie oltárne obrazy, neoznačený obraz sv. Jána

Nepomuckého, zobrazujúci svätcovo tělo unášané vlnami
Vltavy, a signovaný obraz Panny Márie s Ježiškom, dato-
vaný do roku 1778, ktorý indentifikovali pracovníci
Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti, sú dielami
zo sklonku umelcovho života. Nachádzajú sa na bočných
oltároch katolického farského kostola vo Vyšnom Medze-
ve. Jednoduchá statická kompozícia bez barokového
vzruchu, eliminácia nadneseného pátosu, zoštíhlenie
postáv, upokojenie linie a ductusu štetea dokladajú
najma na obraze Panny Márie už pretvárajúci vplyv
klasicizmu na Krackerovu umělecko-estetickú koncepciu.
Slabšia úroveň oboch práč naznačuje spoluúčast pomoc-
níka při ich realizácii.
Datovanie oltárneho obrazu sv. Jána Nepomuckého
z Nižnej Šebastovej do roku 1754 upřesňuje súčasne
dalšie súvislosti Krackerovho účinkovania na východ-
nom Slovensku; potvrdzuje hodnověrnost záznamu
v Historii domus bývalého paulánského kostola vo Vra-
nove nad Toplou, podlá ktorého tu Kracker už roku 1754,
a teda nie roku 1757, ako to předpokládá literatúra,
realizoval výmalbu řeholného kostola a kláštera. Z kostol-
nej fresky připomíná dnes Krackera už iba jej kompozičně
riešenie. Jedinou zachovanou ukážkou tejto práce je
fragment fresky zo schodišta kláštora, predstavujúci
proroka Eliáša.
Do rokov Krackerovho jasovského pôsobenia, do ob-
dobia tesne po dokončení monumentálnej fresky pražské-
ho kostola sv. Mikuláša, do rokov 1762—1765 kladieme
vznik biblickej kompozície Obetovanie Jephteho dcery.
Je to plátno vynikajúcej úrovně a delikátněj farebnosti,
evidované dosial’ v zbierkach Vlastivědného múzea v Sabi-
nove ako dielo neznámého autora. Za Krackera hovoří
v tomto případe nielen charakteristický prudký podhlad,
rukopis a farebná skladba, pripomínajúca v mnohom

119
loading ...