Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 5.1971

Page: 142
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1971/0148
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
mentom roztrúsená architektura, okno sály je rámované
krabmi a vimperkom. Úponky a listy sú o nieěo šťavňa-
tejšie a neohrabanejšie ako v Merane a Reifensteine.
Na třete j stene sú len jemné póly chromované úponky na
bielom podklade.
35 Weingartner, c. d., str. 50: Obrazy s čiernou
konturou a bielym vysadeným svetlom na zelenom pozadí
je technika známa v ranej renesancii (příklad: kláštor
St. Maria Novella vo Florencii) i v nemeckom maliarstve
(příklad: Tristanova izba v Runkelsteine) a dokázatelne
prenikla i do grafiky (příklad: Dürerove Pašije,').
36 Ako ukážka možností ornamentálneho riešenia nech
nám poslúži grafický list Daniela Hopfnera z roku 1510.
V liste vykrajovaném v hustých oblúčikoch je uskuteč-
něný záměr rytmizácie plochy listom i jeho pozadím.
Táto negativna plocha je vtiahnutá do aktu rytmizácie
rovnakým podielom ako predná plocha. Velké, vzájomne
spletené oblúky lišto v a ich osí vytvárajú základný
pohybový systém (R. Berliner, Ornamentale Vorlage —
Blätter des 15. bis 18. Jahrhundert, I. diel, Leipzig 1925,
tab. 56—58).
37 R. Berliner, c. d., tab. c, 13: Nizozemský majster
FvB. Pravděpodobně zlatník z Brugg, ktorého činnost,
nadvazujúca na Schongauera ako rytea, začala sa doká-

zatelne rokom 1488 a patří pravděpodobně do obdobia
1480—1500. List pochádza z konca 15. storočia.
38 J. Skuhravý, Ornament, Praha 1906, tab. c, 24.
A. Camesina; Drei Tapetenmuster aus dem Anfänge
des fünfzehnten Jahrhunderts, Mittheilungen der К. K.
Central — Comission zur Erfoschung und Erhaltung
der Baudenkmale, IX. Jahrgang, Wien 1864.
39 Napr. iluzívny závěs v bývalom presbytériu kostola
v Tepličke nad Váhom z roku 1578.
40 VI. Wagner odvodzuje sklon к dekoratívnosti na
pozadiach tabulových obrazov z Tirolska. Píše: „Pacher,
ako aj majster z Uttenheimu a iní súčasníci tirolského
maliarstva majú značnú náklonnost к dekoratívnemu
ornamentu, kompozičně celkom vyrovnanému. Z for-
málnej stránky javí sa to na ozdobnosti rúcha, na použí-
vaní ornamentálneho pozadia, kompozičně v geometric-
kom usporiadaní . . .“ Príspevok к neskorogotickému
maliarstvu severného Slovenska, Bratislava X, 1936, str.
325.
41 Scény a zábavy zo života šlachty boli zobrazované
aj v dobových tapisériách, kde pozadie, krajinu, nahrádza
niekedy Stylizovaný výsek krajiny, inokedy ornamentál-
ná rastlinná zostava.

Literatúra
Atz K., Kunstgeschichte von Tirol und Vorarlberg, Inns-
bruck 1909.
Balaša G., Prispevok к dějinám Zvolena, Bratislava
1956.
Balaša G., Historické pamiatky Zvolenského okresu,
Zvolen 1964.
Balogh J., Az erdélyi renaissance, Kolosvár 1943.
Balogh J., Garas K., Dercsényi D., Gerevich L.,
A magyarorszàgi müvészet a honfoglálástól a XIX.
századig, Budapest 1964.
Balogh J., A magyar renaissance épitészet, Budapest
1953.
Berliner R., Ornamentale Vorlage — Blätter des 15. bis
18. Jahrhunderts, I a II, Leipzig 1925.
Clasen K. H., Die gotische Baukunst, Postdam 1930.
Clemen P., Tirole Burgen, Wien und Leipzig 1894.
Čaplovič P., Oravský zámok. Pamiatky a múzeá VIII,
1958, 4.
Dehio G., Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler,
München—Berlin 1951—1952.
Evans J., Pattern. A Study of Ornament in Western
Europe, 1180—1900, I a II, London 1931.
Forster G., Magyarorszàg müemlékei, I a II, Budapest
1905—1915.
Frankl P., Die frühmittelalterliche und romanische
Baukunst, Potsdam 1926.
Frodl W., Die gotische Wandmalerei in Kärnten, Klagen-
furt 1944.
Gúntherová-Mayerová A., Dějiny a súpis výtvarných
pamiatok Oravy, Turč. sv. Martin 1944.
Gúntherová-Mayerová A., Renesančně umenie na
Slovensku. Pamiatky a múzeá IV, 1955, 3.

Hammer H., Mittelalterliche Wandgemälde in der Um-
gebung Innsbrucks. Wiener Jahrbuch für Kunst-
geschichte V, 1928.
Chudomelka J., Pamiatková úprava Thurzovho domu.
Pamiatky a múzeá VIII, 1959, 2.
Karlinger H., Die Kunst der Gotik, Berlin 1927.
Katalog к výstave Gotik in Tirol, Innsbruck 1950.
Kavuljaková J. — Menclová D., Oravský zámok,
Bratislava 1963.
Kopa J., Ornamentika (Nástin vývoje ornamentu ve
výtvarném umění), Praha 1936.
Kowalczik G., Dekorative Skulptur, Figur, Ornament,
Architekturplastik, Berlin, b. v.
Križanová E., Oravský hrad a okolie, Bratislava 1963.
Kubínyi M., Régi és uj falfestmények az árvai várban,
Budapest 1908.
Kubínyi M., Zolyommegye müemlékei. Archeológiai kozle-
mények 1894, 4.
Laj ta E., A Besztercebányai Thurzó — ház falképei.
Mûveszettôrténeti értesíto XV, 1966, 1.
Langewische K. R., Innenräume deutscher Vergangen-
heit aus Schlössern und Burgen, Klöstern, Bürgerbauten
und Bauernhäusern, Leipzig 1925.
Lutterotti O., Grosse Kunstwerke Tirols. Die Wand-
gemälde von Schloss Lichtenberg in Vintschgau, Inns-
bruck 1964.
Lutterotti O., Schloss Runkelstein bei Bozen und seine
Wandgemälde, Innsbruck 1964.
Macek J., Italská renesance, Praha 1965.
Mach B., Ornamentika (Přehled dějin, rozvoje a rázovi-
tých forem umění okrasného všech dob), Praha 1900.
Matě j ček A., Dějepis umění, II—IV, Praha 1924—1929.

142
loading ...