Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 5.1971

Page: 167
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1971/0173
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
skupina skic historicko-dokumentárnej povahy,
predvádzajúca výjavy z velkolepých orientálnych
hostin. Skvostné rúcha Turkov, oblečenie zúčast-
něných Európanov a sprievodný ceremoniál nás
nenechávajú na pochybách, že tu ide o spoločenské
události odohrávajúce sa vo vybraných, ba naj-
vyšších kruhoch tureckej spoločnosti. Potvrdzuje
to napokon aj porovnáme tureckých odevov s kostý-
movými štúcliami faksimilového vydania kodexu
Türkische Gewänder und osmanische Gesellschaft
im 18. Jahrhundert (Akademische Druck- und
Verlagsanstalt, Graz 1966), ktorý nám bol pri
určovaní obsahu kresieb účinnou pomôckou. Kres-
ba registrovaná v Knižnici Akadémie výtvarných
umění vo Viedni ako Skica z orientálneho pohostenia
(Skizze aus dem Oriental. Bewirtung — inv. č.
2850; 41,6 X 27,6 cm) sprostredkúva pozorovatelovi
neoboznámenému so svojráznymi zvyklosťami 0-
rientu pohl’ad na kuriôzny’obrad tamojšieho pohos-
tinstva a servírovania. Obstarávajú ho sluho via v dl-
hých rúchach a vysokých čiapkach, z ktorých jeden
klačiac prisúva po dlážke misy s jedlom, kým dru-
hý ich s výřečným gestom ponúka spoločnosti
hodujúcej okolo okrúhleho štola. Slávnostná hostina
(Festmahl, inv. č. 2851; 33x44,7) zaznamenává
obdobný, ešte pompéznější a bohatší ceremoniál
(obr. 1). Zúčastnění vysokí tureckí hodnostáři
a traja Európania oblečení podlá francúzskej módy
z obdobia Eudovíta XIV., s charakteristickými
trojrohými klobúkmi, sú rozsadení okolo troch
stolov. Za stolom uprostřed v osobě Turka obráte-
ného čelom к divákovi možno podlá tvaru a stuhy
homolovitého turbanu a bieleho rúcha identifiko-
vat velkovezíra,12 a v postavách odetých v dlhých
kaftanovitých plášťoch a kožušinových čiapkach,
stojacích po oboch stranách štola, zasa nepochybné
tlmočníkov sledujúcich s napatou ostražitosťou
rozhovor. Zložitý ,,točený“ turban oboch hodnostá-
rov sediacich pri stole po lávej straně velkovezíra,
ktorú orientálna etiketa považuje za čestné miesto,
prezrádza, že ide o najvyšších představitelův súd-
nej moci. Jeden z nich je azda mufti z Istanbulu.13
V Turkovi sediacom za pravým stolom vlavo
možno zasa, podlá všetkého, identifikovat velko-
admirála.14 Na podávanie jedál, ktoré prebieha
podobným spósobom ako na predchádzajúcej
kresbe, a na priebeh celého obřadu dozerá muž
v dlhom rúchu lemovanom kožušinou, držiaci v pra-
vici ako odznak moci paličů, zastávajúci tu zrejme
funkciu vedúceho ceremoniálu. Porovnáme so

spomínaným kostýmovým albumom (obr. 70)
potvrdzuje, že je to velkomaršal a prezident tribu-
nálu, ktorý je pri uvádzaní vyslancov súčasne aj
,,Grand-maîtrom de Cérémonies“, čo namet skice
dešifruje ako hostinu usporiadanú velkovezírom
pri příležitosti prijatia nového vyslanca. Hodova-
nie vznešenej miešanej európskotureckej spoloč-
nosti zachycuje aj kresba pomenovaná ako Interiér
(Interieur — inv. č. 2857; 40 X 27). Kresba nazvaná
Skica z Orientu — Pri jedle (Skizze aus dem Orient
- Beim Mahle — inv. č. 2853; 23 x 44,7) zobrazuje
hostinu situovanú do menšej miestnosti. Jej účast-
níci, tentoraz výlučné orientálci, rozsadení okolo
okrúhleho štola a na nízkej pohovke, hodujú, popí-

4. Jean B. van Mour, Kostýmová štúdia vznešenej Turky-
ne, okolo 1727 (?), čierna, biela a farebná krieda, papier


167
loading ...