Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 5.1971

Page: 177
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1971/0183
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
4 V tejto súvislosti nie je nezaujímavá správa známého
spisovatel’a a cestovatelů 17. storočia Evlija Celebiho,
ktorá informuje o dvoch skupinách maliarov v Istanbule.
Prvú — početnejšiu — představovali dekorativní maliari,
ktorí malovali ponajviac květinové dezény a flóru. Mali
vraj mnoho dielní a za patrona malí svätca. Portrétní
maliari — na druhej straně — tvořili iba nepatrnú skupin-
ku, nemalí takmer vôbec dielne a nemalí, pochopitelné,
ani patrona, kedže islam portrétně maliarstvo zakazoval.
(Porovnaj Richard Ettinghausen, Türkisch Minia-
tures from the 13th to the 18th Century, Milano 1965.)
5 Uvedenú charakteristiku cituje Annie Angremyová
v úvode к stati Geistiges Leben v katalogu výstavy Kunst
und Geist Frankreichs im 18. Jahrhundert (Wien 1966,
str. 212).
G A. Boppe, Les peintres de Turcs au XVIIIe siècle.
I. article. Gazette des Beaux Arts, roč. 47 (1905), str.
43—55.
7 A.-P. de Mirimonde, La musique orientale dans les
oeuvres de 1‘ école française du XVIIIe siècle. La Revue du
Louvre XIX (1969), Č. 4—5, str. 231—246.
8 Porovnaj tiež s charakteristikou Wilhelma Hausen-
steina Vom Genie des Barock, Mnichov 1962, str. 88.
9 Za upozornenie na uvedené kresby ďakujem dr. Dému-
soví, pracovníkovi Umeleckohistorického muzea vo
Viedni, za ich láskavé sprístupnenie dr. Lhotskej, pra-
covníčke Grafického oddelenia Knižnice viedenskej Aka-
démie výtvarných umění.
10 Podlá údajov Fritza J. Millera zbierka abbého Neu-
manna zahrnovala vzácné rytiny a kresby Durera,
Rembrandta, Albrechta Altdorfera, z rakúskych baro-
kových majstrov napr. P. Trogera.
Pozři katalog Meister Zeichnung en des Kupferstichkabi-
nets. Gotik — Barock, Wien 1967, str. 3.
11 Tri kresby (inv. Č. 2849, 2850 a 2858) figurovali roku
1956 na výstave Eighteenth Century Austrian Prints
v Kansas v Spojených štátoch severoamerických (v rovno-
mennom katalogu č. 27, 28 a 29). Farebná reprodukcia
listu registrovaného v Akadémii výtvarných umění ako
Skica z orientálneho pohostinstva sa dostala dokonca na
titulnú stranu katalogu. Zrejme vplyvom námetovej
neujasnenosti a vdaka vzťahom Františka X. K. Palka
к divadelnému architektovi a návrhářovi Antoniovi Galii
Bibienovi boli dva listy, kvalifikované ako kostýmové
štúdie (inv. č. 2852 a 2854), a kresba nazvaná Turecký
ludový tanec (inv. č. 2848) pojaté na výstavu Bühnenbild-
entwürfe des achtzehnten Jahrhunderts, ktorú v tom
istom roku připravila a instalovala Knižnica Akadémie
výtvarných umění vo Viedni. Roku 1961 reprezentovali
tri skice (inv. č. 2847, 2848 a 2851) vo výbere Ericha
Hubalu barokové maliarstvo čiech na putovnej výstave,
ktorá přešla Kolínom n. Rýnom, Mní cho vorn a Nořím -
bergom. V katalogu tejto výstavy, nazvanom Barockma-
ler in Böhmen (Mnichov 1961), boli zaradené pod č. 100
s odvolávkou na publikáciu Karla Garzarolli Thurnlack-
ha Die barocke Handzeichnung in Österreich, Wien 1928.
Citovaná literatúra sa však ani v texte týkajúcom sa F.
X. К. Palka (str. 54—55), ani na príslušnom mieste
v registri umelcov (str. 84) o kresbách s podobnou tema-
tikou výslovné nezmieňuje. V obsiahlej polemickej recen-

zii tejto výstavy v časopise Umění Výstava českého barok-
ního umění v západním Německu (1962, č. 4, str. 406)
Pavel Preiss ako prvý naznačil určitú pochybnost o správ-
nosti ich atribúcie a upozornil na potřebu jej overenia.
Po jednej kresbe bol spomínaný konvolút zastúpený dalej
na výstavách Österreichische Zeichner (inv. č. 2858,
v príslušnom katalogu pod č. 14) a Meisterzeichnungen
Gotik-Barock (inv. č. 2848, v rovnomennom katalogu pod
č. 21), uspořiadaných roku 1966 a 1967 opät ich vlastní-
kům — Knižnicou viedenskej Akadémie výtvarných
umění. Katalog poslednej výstavy v spracovaní dr. Heri-
berta Huttera a dr. Wandy Lhotskej uvádza aj podrobný
opis vodoznaku papiera skúmaných kresieb. Pozostáva
z 1’alie, pod ktorou je erbové pole s dvojitými šikmými
nosníkmi. Ďalej z klenutého oblúka a z písmen IS.
12 Porovnaj s vyobrazením č. 2 faksimilového vydania
krojového kodexu Türkische Gewänder und osmanische
Gesellschaft im 18. Jahrhundert, Graz 1966.
13 Porovnaj s vyobrazením č. 3 citovaného krojového
kodexu.
14 Porovnaj s vyobrazením č. 4 citovaného krojového
kodexu.
15 Súpis známých diel F. X. К. Palka zhrnuje Klára
Garasová v štúdii Zu einigen Problemen der Malerei
des 18. Jahrhunderts ■—■ Die Malerfamilie Polko. Acta
Historiae Artium, Budapest 1961, zv. VII, str. 246—248.
16 Porovnaj napr. s jeho náčrtmi к oltárnym obrazom
sv. Barbory a P. Márie so svätcami (inv. č. К 12.035)
alebo s náčrtom oltárneho obrazu Rozlúčka apoštolov sv.
Petra a sv. Pavla (inv. č. К 24.173), resp. so Stúdiami hláv
(inv. č. K. 1960) z grafických zbierok Národnej galérie
v Prahe.
17 Niektoré biografické fakty uvádza, resp. koriguje
Vlastimila Pánková v Příspěvku к otázce barokních
malířů rodiny Palcků. Sborník Umění věků, Praha 1956,
str. 165—169. Sumarizuje ich potom K. Garasová v štúdii
citovanej v pozn. 15.
18 Za upozornenie vďačím dr. Vojtěchovi Kopčanovi,
pracovníkovi Ústavu orientalistiky SAV.
19 Abdi tarihi. 1730 Patrona ihtilali hakkinda bir eser.
Abdi tarihi. Yayan Faik Resit Unat Ankara 1943, repro-
dukcia medzi str. 32 a 33. Za poskytnuté informácie prof.
Novičevovi aj týmto dakujeme.
20 Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden
Künstler, тлг. XXV, Leipzig 1931, str. 202.
21 Pozri c. d., tamže.
22 Pozri citovanú už štúdiu v Gazette des Beaux Arts,
roč. 1905 a štúdiu uverejnenú tamže, roč. 1924, I, str.
234 a n.
23 Pozri poznámku 7.
24 Riaditelstvu Rijksmusea v Amsterdame za ich
láskavosť a mimoriadnu ochotu pri poskytnutí fotografií
vyslovujeme úprimnú vdaku.
25 Pozri c. d. A. Boppeho Les peintres du Bosphore . . .
str. 44, obr. VII a str. 47, obr. X.
26 Už po napísaní našej štúdie sa nám dostali do rúk
práce Jeana Wateleta L'Orient dans V art français 1650—
1800 (Etudes d’Art publiées par le Musée National des
Beaux-Arts d’Alger, 1959, Nr. 14) a R. van Luttervelta
De „Turkse“ schilderijen van J. B. Vanmour en zijn school

177
loading ...