Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 9
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0013
License: Free access  - all rights reserved Use / Order

0.5
1 cm
facsimile
9

len 14 odborných a 7 technických
pracovníkov, ktorí ani zdaleka nestačia
pokryl všetky potřeby. Tento stav
přetrvává už pridlho a je aj
v medzinárodných porovnávacích
parametroch až křikl avo neúnosný.
hlásím cielom je dosiahnut čo
najúplnejsí súlad medzi vedou a praxou,
medzi vědeckým výskumom a úlohami
pri budovaní socializmu. V súvislosti
s hodnotením výsledkov plnenia plánov
na našich pracoviskách sa ukazuje potřebné
získal nový, realistické jsi prehlad, v akom
stave sme s plněním hlavných, nosných
programov, najma z hladiska skvalitnenia
a zefektívnenia nasej práce. Až na základe
takéhoto rozboru vyniknú plastické jšie
naše nedostatky aj zo zorného uhla
reálnosti našich plánov, nasej „projekčnej
připravenosti“, štruktúrneho usporiadania

našich pracovísk a v neposlednom racle
i z hladiska možností finalizácie nasej
bádatelskej a ostatněj činnosti. Otázka
možnosti včasného a pravidelného
publikovania je pre nás otázkou životné
dóležitou, pretože publikovanie je popři
pedagogickom aplikovaní spravidla
jedinou možnou formou uplatnenia našich
vědeckých poznatkov pre spoločnosl.
Ako vlastivědná disciplína je
umenoveda neodmyslitelným, organickým
spolutvorcom kultury nášho národa.
Svojím pokrokovým marxistickým
zameraním má súčasne svoj
neodmyslitelný podiel pri upevňovaní
socialistického vlastenectva v duchu
proletárskeho internacionalizmu a tým
humánneho kultúrneho povedomia
občanov našej socialistickéj vlasti.

UBaima-ri. II5.TI, JieT CaonauKoft akajeMnn nayK
h nayKH oó ncKyccTBe b CJiosaKun

CraTbfi codepmur KparKuü 0630p paseurun
ebLaieyKü3aHHbix HayuHbix ducquruiuH
8 CjlOBaKUU 6 npOUIAOM 25-ACTUU C OCOÖeHHblM
yneroxt loöuAupyiotyeü CAoeayKoü auadeMuu
naytc u oÓHOzo U3 ee cnenuaAbHbtx uHcruryroe
no oöiyecreeHHbiM HayKaM, Koropbiů Hecer
naseanue HHcruryr ucnyccTBoeedeHUH
auadeMuu HayK. B npedAOOtceHHOM aHa.AU3e
ncnyccTBOBedeHue neprpaKrupyercfi c odčtou
cropoHbt Kate odHo neAoe, a c dpyzoů, 3a
ncKAtoueciueM AureparypoeedeHUH — no
ordeAbHbtM ee cocraBHbíM nacTfiM, kük ctanpuMep
screruKa, ucropun u3o6pa3ureAbHoeo ucuyccrea,
MysuKOAozufi u rearpoADzuA.
Aerop onucbiBaer npotuAoe, pasßurue
n HacroAiyee npueedeHHbtx, ôoAee KOHuperuo
onpedeAeHHbtx HayuHbtx ducnunAUH, npuneM
noduepKUBaer ZAaeHbte, docruznyrbte HayuHbte
pesyAbTüTbt, npoÔAeMbi u eine HepaspaôoraHHbie

WCTU. CüMOe ÔOAbUlOe BHUMüHUe npu 9T0M
ydeAner — nouru kük ModeAbHOü ducnunAune —
eonpocaM reopuu u ucropuu caobüi{kozo
U3o6pü3UTeAbHOZO UCKyCCTBÜ.
HecMorpA cta to, hto neAast crarbci
cocraBAena c touku spet-tun deumenan Bceü
orpacAU ß Caobukuu, necMOTpA hu
cytnecTByioiyuü. haüh ßsauModeücreyiotyux
cneu,uaAU3upoBaHHbix uHCTuryroe, Koropbtu
co epeMen noöedbt cou,uaAU3Ma ß HexocAOßaKuu
nocTOAHHbtü, ßce Jtce ocoöo oneHueaiorca.
pesyAbrarbi, npuoöpereHbte ß crenax HuHCTuryra
ucKyccTBOßedeHUsi Caobuukoů anadeMuu Hayn.
H 9TO, noroMy, uto ocHOßauue CAOßau,KOÜ.
aKadeMuu nayn (1953 z.) O3HanaAO anoxaAbHbtü
nepeAOM b paseuruu HayKU b Caobokuu
u cosdaAO 6a3y, ohaot pasBurun raume
u ucKyccTßoeedeHUft.
loading ...