Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 62
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0066
License: Free access  - all rights reserved Use / Order

0.5
1 cm
facsimile
62

Městské knihy zo stredného Slovenska

V rámci kultúrnej dohody medzi Fínskom a ČSSR skúmal
autor neskorostredoveké texty z oblasti stredného Sloven-
ska, presnejšie, dnešného Stredoslovenského kraja. Vo svo-
jom příspěvku sa zaoberá problematikou městských knih,
ktoré od 13. storočia obsahujú medziiným aj opisy měst-
ských a banských práv, ako aj ďalšie listiny oficiálneho
charakteru. Iluminácie zachovaných pergamenových ruko-
pisov, ako aj charakter samého písma naznačujú, že městské
skriptóriá na Slovensku mali vlastmi, specificky domácu,
celé stáročia pěstovaná tradíciu. Autor ako jazykovedec-
-germanista sa archiváliám věnuj e predovšetkým z aspektov

historických, filologických, lingvistických a paleografických.
Svoje poznatky na poli spomínaných disciplín dává k dis-
pozícii umeleckohistorickej revue Ars, aby mohli poslážiť
ako informatívna pomócka, resp. podklad pre umelecko-
historické stádium příslušného archívneho materiálu. Je
přesvědčený, že umeleckohistorická analýza by podstatné
prehíbila naše doterajšie poznatky o danom predmete bá-
dania. Mohla by prispieť k vedecky všestrannému, kom-
plexnému hodnoteniu tohto specifického druhu písomnictva
ako jednej zo zložiek knižnej kultáry středověkého Slo-
venska.

ropoftCKne KHnrn H3 iteHTpajiBHoií CaosaKnn

CorjiacHO AoroBopy MeiKAy OiiHjiHHAHeit h tfCCP b 06-
.nacTH KyjibTypti b cTaTbe aBiopa HccJie^yioTca tckctbi
no3AHero cpeAHeseKOBbH b oójiacTH ueHTpajibHoň Cnosa-
khh TOHHee, ceroAHHiuHeft CpeAHecAOBaijKoft oónacTH.
CraTbít nocBstuieHa npoÓAeMaTHKe ropoACKHX khhf, KOTopae
c 13 CTOAeTita coAepiKaT, KpoMe npouero, h oiihch ro-
Poackhx h maxTepcKHx npaB, kbk h npynie AOKyMeHTbi
otjmiiHaAbHoro xapaKTepa. MHHitaTiopbi coxpaHHBtiiHxca
pyKortHceft na nepraweHTe, h Aante xapaKTep caMbix óyKB
roBoptiT, hto ropoACKHe nexa no nepenncKe b Cjiob3khh
HMejiH cboio, oTeiecTBennyio TpaAHiímo, KOTopan pasBHBa-
jiacb b TeqeHne mhofhx ctoacthh. Abtop hcc/ibavct AOKy-
MeHTbl apXHBOB C HCTOpHHeCKHX, <})HA030rHBeCKHX, AHHFBHC-

TmecKHX h na.neorpa(|)HLríCKHx acneKTOB. Cboh BaMenaHHíi
b 3thx oÓAacTítx oh nepeAaA b Htypnaji «Apc» c ydeacAe-
HneM, HTO ohh MoryT nocAyiKHTb b KanecTBe HHtjjopMaiinoH-
Horo BcnoMoraTeJibHoro MarepnaAa hjih Marepnajia aah
xyAOJKecTBeHHO-ncTopHHecKoro HsyneHiist eooTBeTCTByiome-
ro apxHBHoro MarepnaAa. Oahobpcmchho oh chmtast, hto
xyAO/KecTBeHHO-HCTopmiecKHH anaAH3 cymecTBeHHO yrjiy-
6ha Hanin ceroAMíminne snaHHH o npeAMere HccjieAOBaHM
h mop 6bi noMOHb BcecTopoHHeMy HaywoMy h KOMniieKC-
HOMy anaAH3y 3Toro cnenHtjjHtecKoro BHAa nucbMeHHOCTH,
K3K OAHOH H3 COCTaBHbIX HaCTeft KHHÄH0H KyjIbTypbl
cpeAHeaeKOBoň Caob3khh.
loading ...