Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 72
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0076
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
12

cha svátého možno1 celkom zjavne pokladať za
súčasť vrchnej premal’by, keďže plátkové zlato
presvitá aj v krakelúrach týchto partií malby
obrazu. Tvar a farebná modelácia nik všetkých
figúr, t. j. Trojice, sv. Anny, P. Márie, anjela
i donátora-kardinála, vyznačujú sa nápadné
zhodnou maniérou, a preto tieto motivy nemóžu
tvoriť zložku póvodného gotického obrazu, ale
rozhodne p.atria k neskoršej premaïbe s námetom
Mettercie.
V každom případe možeme smělo konstatovat’,
že tento liptovskoanenský fragment s námetom
monštrancie s hostinu ako ústredným tematickým
výjavom aspoň v rámci středověkého tabulového
maliarstva na Slovensku je celkom ojedinělou
výtvarnou pamiatkou, ktorá sa zachovala, žial,
iba pod neskoršou premaïbou. Z ikonografického
hfadiska je vlastně táto najviac poškodená gotic-
ká malba najzaujímavejšia a najvýznamnejšia.
Je jedným z našich nemnohých dokladov o pre-
nikaní kultu Božieho těla k nám a o jeho: šíření
sa aj medizi širokými vrstvami veriacich v nesko-
rcm středověku. Vznik a úzus monštrancií bol
zrejme viazaný na vznik a kanonizáciu kultu
Božieho těla, ktorý sa podl’a historických faktov
začal šíriť do Nemecka a ostatnej Európy z dol-
ného’ Nizozemska, t. j. z územia dnešného Belgic-
ká, najmá z Liège (Lutych). Bezprostředným
podnetom k tomuto kultu bolí vraj vízie sv. Julia-
ny z Liège. Tamojší biskup Robert už roku 1246
zaviedol sviatok Božieho Těla a tým dal podnět,
aby sa v jeho1 diecéze konali oisobitné procesie
s eucharistiou a s hojným přijímáním. Sviatok
Božieho Těla ako celocirkevný ustanovil roku
1264 pápež Urban VI. na prosby biskupa
z Liège a sv. Evy Reclusinovej, podl’a iných aj
na radu významného dominikánského teologa a
svátca Tomáša z Aquina. Pre včasná smrť pápeža
nebolo možné ihned’ uplatnit’ všeobecné vykoná-
me tohto ustanovenia, takže sviatok okolo roku
1314 obnovil Klement V. (teda nestalo sa tak na
koncile vo Vienne, ako sa niekedy udává v litera-
túre).7 Po úradnom publikovaní roku 1314 sviatok
už všeobecne svátili. Cirkevné autority si sprvu
dost’ dobré uvědomovali, že mystériom a symbol-
mi neslobodno plýtvat’, ak sa nemajú znehodnotit’.
Preto spočiaitku vtěsnali extenzívny kult eucharis-
tie len do lehoty samého špeciálneho sviatku a zá-

roveň sa usilovali1 o to, aby sa z tohto osobitného
kultu stala takrečeno výsada popredných cirkev-
ných a světských osobností.
Kardinál Demeter založil roku 1348 v Uhersku
osobitnú kaplnku Božieho těla (Capella Corpus
Christi) vedla metropolitného ostřihomského chrá-
mu sv. Vojtěcha a podpořil tamojší kult sviatosti
těla a krvi Kristovej ustanovením příslušných od-
pustkov.8 U nás tiež začali vznikať náboženské
spolky, ktoré si kládli za ciel’ intenzívny kult
Božieho těla, a to zrejme v sinahe zabezpečit’ svo-
jim aktívnym údom touto cestou ideálnu křes-
ťanská smrť a posmrtná spásu. Roku 1402 člením
Confraternity Božieho těla boli uhorský král
Žigmund, královná Barbora, ich dvorní fárán,
Magister Hermannus a Nicolaus, ba aj Birzin,
pekár hostií so svojou manželkou. Stanovy tohto
bratstva sa zachovali v levočském mestskoiu
archíve a pravděpodobně slúžili ako informácia
a předloha pre spišská Confraternitu Božieho
těla.9 Před rokom 1396 mala svoju kaplnku
Božieho těla aj Bratislava, kde takisto existovalo
Bratstvo Božieho těla, do ktorého vstupovali po-
přední magnáti, napr. sváto jurskí a pezinski
grófi.10 Naše městské chrámy mali v 15. a 16-
storočí oltáře zasvátené kultu Corpus Christi,
o ktorých vieme najmá z archívneho písomného
materiálu. V stredovekej Bratislavě okrem sporní-
nanej kaplnky Božieho těla existovali dva oltáře
takej istej dedikácie: jeden postavený roku 1425
v kostole sv. Martina a druhý roku 1453 v kos-
tole sv. Vavrinca, ktorý bol z vojenských dovodoV
roku 1530 zbúraný. Ku kaplnke Corpus
Christi v Banskej Bystrici existuje odpustková lis-
tina z roku 1473. V tomto chýrnom banskou1
meste .založili v středověku aj náboženský spolok
(LiebFrauen Bruderschaft), ktorého zástava z ro-
ku 1519 má na jednej straně znázorněná mon-
štranciu a na druhej obraz Panny Márie s okruž-
ným nápisom „sub tuum praesidium“,11 čo zrej-
me poukazuje na vieru v sprostredkovatelsku
úlohu Bohorodičky. V Liptove, kde horlivým
propagátorem kultu eucharistie bol pravděpodob-
ně v 15. storočí dobudovaný františkánsky kláštoř
v Okoličnoím, máme doložené patrocínium Božie-
ho těla v kostole v Liskovej, ktoré je ešte uve-
dené v kanonickej vizitácii Michala Szegedyh0
z roku 1560.12
loading ...