Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 79
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0083
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
79

zaklade .slohových prvkov a celkovej umeleckej,
ako aj ideovej koncepcie možno ju začlenit’ do
20.—30. rokov 16. storočia. Vtedy u nás pomaly
doznievala gotika a presadzovali sa vplyvy rene-
sančného humanizmu, náboženskej mystickosti a
v jej kontraste aj religiózna kritickosť a burcujú-
ca náboženská reformácia. Doterajšie skúmanie
nás přesvědčilo, že máme před sebou — ako sme
to už spomenulř — celkom novů, neznámu umě-
lecká osobnost’. Nebola to azda úplná náhoda,
ze porovnanie kompozičnej štruktúry liptovsko-
anenských obrazov priviedlo nás najbližšie k ta-
huliam zo Szydlowca, Wojty a Warty. Tieto
však rozhodne nemuseli slúžiť ako bezprostředná
Předloha pre nášbo majstra, kedže je všeobecne
známe, že spojovacím alebo styčným bodom
rnedzi viacerými gotickými výtvormi bývala neraz
aj grafická předloha, ktorú mohli vlastnit’ viaceré
středověké umělecké dielne, ale aj jednotliví
rnajstri. Napokon, vandrovky mladých tovarišov
— aj adeptov umenia — po rozličných krajinách
Európy bolí jedným z predpokladov vyučenia,
osvojeniaisi každého řemesla, včítane výtvarného.
Hoci sa prikláňame k názoru, že nejde o im-
portované dřelo, zatial' nemůžeme liptovskoanen-
ské fragmenty ani v kontexte středověkého ma-
liarstva na Slovensku přiřadit k niektorej známej
umeleckej osobnosti, resp. dielni. Ak vyslovujeme
Přesvedčenie, že ide o domáceho majstra, nemáme
na mysli okolnost’, že by jeho tvorba mala rusti-
kálny charakter. Nepochybné vyrastá ešte z do-
bových dielenských tradicii, ale nejde tu o tzv.
ludová gotiku, lebo jeho obrazy majú znaky vy-
sokého profesionálneho umenia, i keď nie dvor-
ského. Zrejme autor týchto malieb posobil v nie-
ktorej z liptovských alebo banských maliarských
dielni, ktorých umělecké výtvory podlahli skaze.
Středověké tabule z Liptovskej Anny sú nepo-
chybným dokladom rozvinutej výtvarnej kultúry
tých čias i na našom vidieku. V tvorbě tohto ne-
2námeho majstra badat niektoré črty, ktoré
v kontexte súvekého umenia u nás pokládáme za
Pozoruhodné. Ikonograficky a kompozičně do
2uačnej m-iery sa autor ešte neodpútal od starších
neskorogotických vzorov, ktoré zodpovedajú da-
dolorum, tempera na dreve, z neznámej lokality. Szép-
rtl'ívészeti múzeum, Budapešť. Okolo roku 1520—1530
loading ...