Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 95
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0099
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
95

ležalo maltové lóžko staršej dlážky s negativnými
odtlačkami štvorcových dlaždic 40 X 40 cm. Pod
touto dlážkou 10 a 40 cm ležali este dve maltové
vrstvy; tri maltové vrstvy boli viditelné i v pro-
file kontrolného bloku.
Přibližné pod menzou bočného oltára v juho-
západnom rohu lodě ležal na flyšovom podloží
blok základového muriva z lomových kameňov
spojených maltou, v pódoryse tvaru obdížnika
(270 X 185 cm) orientovaného dlhšími stranami
v osi kostola. Spodné riadky z přitesaných kvád-
rov překrývali na západnej straně kostru dieťaťa,
ktoré málo ruky zložené do lona.
Přibližné rovnoběžně, 11,5 m od západnej
steny přetínal priečne južnú loď 105 cm široký
základový múr: vchádzal južnou stranou pod
obvodový múr lede a severnou stranou sa dotýkal
základov západného pillera medzi loďami. Zá-
klad piliera rešpektuje dotyk s múrom absenciou
šikmého zosilnenia základov smerom ku škáre;
základy staticky zabezpečujú druhů stranu piliera
a obidve strany východného piliera. (Zosilnenie
je podobné ako1 pri základoch neskorogotického
sanktuária.) V juhozápadnom kúte lodě, 14 cm
pod dlážkou ležala 3 až 4 cm hrubá vrstva malty,
pravděpodobně z dlážky.
Obvodové základy južnej lodě sú na východnej
straně oddělené od základov hlavnej lodě zvnútra
viditelnou cezúrou. Západná stená i základ ,sú
z vonkajšej strany tiež oddělené štrbinou a spod-
ná časť steny južnej lodě je za ňou rozšířená sok-
lom s římsou s dvojitým vyžíabením.
Mladšie archeologicky zistené stavebné úpravy
sa zamerali predovšetkým na interiér kostola. Pri
severnej stene hlavnej lodě nad základmi naj-
staršieho presbyteria ležali základy bočného oltá-
ra v tvare širokého U. Přibližné v střede lodě
ležala pod dlážkou štvorcová obruba (260 X 260
cm) z jedného radu trámov, opracovaných do
štvorca. Celá plocha lodě kola využitá na pocho-
váváme do neoznačených hrobov i do hrobov
Pod náhrobnými kameňmi. (Dva hroby s náhrob-
nýimi kameňmi překrývala dlážka.) Volné po-
chovávali i v južnej lodi na východ od archeolo-
gicky zisteného základu a dva hroby ležali i v se-
verozápadnej časti svätyne.
Najmladšiu přístavbu tvořil 80 cm široký ka-
menný múr, přistavený v 70 cm odstupe poizdíž


Liptovská Mara — kostol; maltové vrstvy dlážok pod pies-
kovcovou dlažbou vo východnej časti južnej lodě. Foto-
grafin J. Hoššu

Liptovská Mara — kostol; dosadanie základového múru
v južnej lodi k západnému pilieru. Fotografia J. Hoššu
loading ...