Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 143
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0147
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Karol Hološko, Poháre na víno,
krištár, fúkané sklo, pantodekor,
1963. Fotografia A. Červenej

143


vání, ,sú vlastnosti jednotlivých druhov skloviny.
Konkrétné, slovenské sklárně využívajú pre hro-
madnú výrobu dva typy skla — sklo1 sodno-dra-
selné a olovnaté. Prvé z nich sa používá ako viac-
komponentové sklo pre svoju lahlkú spracovatel-
nosť, malú hmotnost’ a odolnost’ na výrobu hlad-
kej fúkanej kalíškoviny běžného typu. Olovnaté
sklo je pre svoj lesk, dokonalý lom a disperziu
světla předurčené na spracovanie využívajúce
jeho optické kvality. Kým technika ibrusu je
z tohto hladiska pre sklovinu mimoriadne vhod-
ná, je olovnatý křišťál’ na gravérske práce pre
svoju mákkosť nevhodný.
Materiál a jeho vlastnosti sú teda pre výtvar-
níka momentom inšpirujúcim i obmedzujúcim.
V dósledku súčasnej tendencie rátat’ s materiálům
nko s estetickými činitelům vylučuje sa akékoïvek
zakrývanie jeho výtvarnej podstaty. Demateria-
lizáci-a tvaru priehladnosťou a optické kvality sú
klavnými a všeobecne platnými hodnotami aj
Mžitkového skla. Priester pre imagináciu v práci
« materiálom je, prirodzene, obmedzeny zaväz-
nosťou funkčného tvaru, bez ktorého by tento
druh sklárskej tvorby stratii svoju podstatu.
Tvar výrobku, jeho kvalita, závisí v sklárstve
°d viacerých faktorov — od funkcie, technologie
* od materiálu. Pohár tvarom zameraný na vý-
tvarnú výnimočnosť, bez ohl’adu na proces pitia
a typ nápoja, stráca svoju opodstatněnost’, ktora

je v používateínosti', a stává sa samoúčelom. Na
druhej straně, i keď predmet móže plnit' funkciu
aj bez výtvarnej formy, predsa, slovami D. Šin-
delářa, „v případe, že jeho tvar je esteticky nega-
tivny, přestává byť tým, čím má byť — predme-
tom s 1’udskou mierou“.7
Funkcia je pre hodnotný návrh užitkového skla
základným východiskům. Kladie preto hranice
i požiadavkám nového tvaroslovia tam, kde by
sa módnost’ stala brzdou prevádzkovej vhod-
nosti. Týká sa to najmä nápojových súprav, po-
zostávajúcich z častí tradičné tvarovo diferenco-
vaných — podlá zamerania na příslušný nápoj.
Nápojová súprava a jej zostava podlieha však
dobovým změnám a akákolvek zotrvačnosť v ty-
pologii by narážala rovnako na problém použitel-
nosti. Je pochopitelné, že obsiahle súpravy (napr.
„velký servis“ s 35—50 základnými tvarmi)
možno uiž dnes zařadit’ skór medzi muzeálně ex-
ponáty ako do modernej domácnosti. Napriek
tomu netvrdíme, že je tvarová typológia minu-
losti pre súčasné sklo hromadnej spotřeby bez
významu. Funkcionalizmus, ktorý sa programovo
zaoberai funkčně najvhodnejším typom nápojo-
vej sklenej súpravy na každodenně používáme,
vyriešil v podstatě dva problémy:
—otázku dokonalého tvaru, vhodného na po-
užíváme v domácnosti,
— vytvorenie takého tvaru, ktorý by zachoval
loading ...