Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 167
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0171
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
167

experimentálnou dielňou, .. . nesmie byť zariade-
nim na lámanie talentu a charakteru. Škola je
prostredie, v ktorom sa talent móže rozvij ať,“
píše roku 1969 Václav Cigler.:!1 Neoceňuje množ-
stvo vědomostí, ale ne-zafaženosť vnímania a tvo-
řivého myslenia. Ciglerovi žiaci nenadväzovali na
výsledky iných umelcov, akokoTvek vynikajáce.
Začínalo sa od elementárneho videnia světa, pří-
rody, ktoré cielilo k vnímaniu výtvarného i mi-
movýtvarného činitela. Dóležité bolo pociťovat’
svet ako jednotu a umenie ako jeho neoddelitel’-
nu súčasf. Znalost’ prí-rodných zákonitostí, prírod-
ných prvkov, schém isa aplikovala na sklo.
Ďalšou podmienkou bolo dokonalé technolo-
gické zvládnutie materiálu, ktoré bolo východis-
kům k ďalšej tvořívej práci. Výsledné „myslenie
v materiáli“ umožňovalo zbaviť sa konvenčných
foriem a postupov a vytvořit’ dielo, ktoré by nevy-
chádzalo z apriórnej představy o umeleckom před-
měte, ale zo znalosti materiálu, z citu pre sklo.
Povodné zameranie oddelenia pre sklo v archi-
tektúre, vyjádřené názvom, sa stalo v priebehu
jeho činnosti len vonkajškovým a nekryje sa
s tvořivým programom školy. Práce žiakov za-
sahujú do- oblasti skla pre architektúru, sklených
plastik, skla užitkového, dekoratívneho, upomien-
kového, -osvětí o vadiel. Navrhuje isa pre možnosti
výroby velkosériovej, maloisériovej i ateliérovej
v celej šírke technologických postupov. Ülohy sú
jednak akademické, jednak určené do konkrét-
ného priesto-ru realizovaných projektov. Napriek
sírke druhového záběru vyhranili sa pre šesťročný
náukobeh školy dve základné zamerania:
— práce monumentálno-dekoratívne — s urče-
ním pre s-účasnú architekturu,
— práce určené pre velkosériová produ-kciu,
orientované na nápojový isúbor.
Programové zameranie na tvorbu v priemysle
rozšířilo póvodná špecializáciu — škola dostala
možnost (aspoň perspektivné) suplovat’ nedosta-
tek výitvarnej spolupráce v tejto oblasti.
Dostatočné sebapo-znanie vo výtvarnej oblasti,
uvedomenie si povahy vlastného talentu- umožňu-
je spájanie teoretického vyučovania s praxou.
Okrem možnosti dielenskej práce vytvořili sa
dobré -kontakty s viacerými sklárnami (SZTS
v Dúibravke, skláme v Poltári, Katarínskej Hutě,
Otekáči a v Lednických Rovniach), ktoré umoz-


Ivan Polák, Váza, číře sklo, převrstvené rubínom, fúkané
sklo 1971. Fotografia A. Červenej

nili študentské realizácie počas roka. Uvedené
závody dokázali tak aspoň v oblasti tenkostenné-
ho skla suplovat’ trvalá závislost študentských
realizácií od ski oviny z českých sklární.
Za -desať rokov svojej činnosti dokázalo od-
delenie pre sklo v architektáre na VŠVU v Brati-
slavě v študentských prácach i v prácach ab-sol-
ventov dotvořit’ obraz tvorby v umeleckom skle
na Slovensku osobitým sposobom. Práce žiakov
a -odchovancův školy upozornili na možnosti
vlastného, plné súčasného názoru v skle. Ich
áspechy v konfrontáciách, akými sá výstavy,
májá krátku históriu, nový názor sa však mani-
festoval v najlepšo-m svetle.
loading ...