Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 222
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0226
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
222

very v neprospěch ludového výtvarného umenia
a dosiaï sa niektoré z nich, ako o tom svědčí aj
spomínaná výstava, nepodařilo překonat’. Medzi
týmito dvoma oblaisťami výtvarného umenia sú
mnohé rozdiely. Nemajú však taký charakter,
ktorý by vylučoval akékolvek možnosti porovná-
vania.
V súčasnolsti možno situáciu z hladiska dnešné-
ho odborného spracovania, z hladiska vztahu
k ludovému umeniu a jeho významu pre dnešok
pomocné rozdělit’ na dve základné oblasti:
1. oblast etnografického, umeleckohistorického
a teoretického spracovania;
2. oblast’ ochrany, isprístupnenia, využitia a
možnosti pósobenia ludového výtvarného umenia
v isúčasnom praktickom živote a perspektivy jeho
ďalšieho rozvoj a.
Zdůrazňujeme, že delenie je iba pomocné na
studijné účely. Oibildve oblasti isa v skutečnosti
navzájom prepletajú a poidmieňujú. Pokial
v prvej oblasti ide o stupeň a rozšírenie poznat-
kov a vědomostí o 1’udovom výtvarnom umění,
v idruhej oblasti sú zahrnuté problémy záchrany
ludového výtvarného' umenia, zberatelstvo, sprí-
stupnenie veřejných a súkromných zbierok, vý-
stavy a pod. Sem patří aj- existencia ludového
výtvarného umenia v súčasnosti, v praxi skór
ludového uměleckého řemesla, jeho dnešně exis-
tenčně a organizačně podmienky a perspektivy
ďalšieho rozvoja. Medzi týmito dvoma oblaisťa-
mi je ešte specifický vztah profesionálnych vý-
tvarných umelcov k 1’uidovému umeniu. Nie je
bez významu ani záujem najširšej veřejnosti.
Vsetky tieto problémy nemožno v jednej štúdii
vyčerpat’, preto sa sústredíme iba na tie, ktoré
pokládáme za najakútnejšie a najaktuálnejšie.
Oblast vědeckého výskumu a jeho teoretické-
ho spracovania ludového umenia je velmi ne-
rovnoměrně vyvinutá. Napriek tomu, že záujem
o ludová kultúru má už svoju výše storočnú tra-
díciu a v oblasti folklórneho prejavu i viac, od-
borné, na profesionálnej umeleckohistorickej a
teoretiokej úrovni nie je ludové výtvarné umenie
u nás na Slovensku spracované vóbec. Okrem
niekolkých čiastkových práč dr. A. Gúntherovej
sa ním zo slovenských hiistorikov umenia syste-
maticky nezaoberal nikto, a to aj napriek tomu,
že pri spracúvaní moderného slovenského výtvar-

ného umenia musel naň narazit’ každý, kto sa
pokúsil hladať jeho zdroje. Toto konštatovanie
třeba vyslovit’, i keď sa na prvý pohlaď zdá ne-
uvěřitelné, pretože literatura o ludovom výtvar-
nom umění je u nás poměrně velmi bohatá. Naj-
ma v posledných desiatich rokoch vyšlo niekoi’ko
zaujímavých práč, ,z hladiska celku však iba
čiastkových, dalo by sa povedať monografických.
Také sú práce o ludových soškách, sklomalbách,
náhrobníkoch, o 1’udovej architektúre, modrotlači,
čipkách, výšivkách, o1 ludových hračkách a pod.
Tieto práce, kterých autormi sú v prevažnej vač-
šine etnografi, chápu ho stále ako „doklad o ži-
vote 1’udu“. Nechýbajú, najmä v ostatnom čase,
ani pokusy překročit’ toto obmedzenie, ale sú to
skór výnimky. Vinou nedostatečného teoretického
spracovania ludového umenia ešte dodnes existu-
je spor o tom, kam vlastně ludové výtvarné ume-
nie patří. Tak ako na jednej straně je súčasfou
celku 1’udovej kultúry, na druhej straně ako
umenie je tiež častou celku výtvarného ume-
nia vóbec. Preto je možné, ba v dnešnej situácii
nevyhnutné merať ho takými istými kritériami,
ktoré kladieme na umenie všeobecne.
Predmetom našej štúdie je iba výtvarné ume-
nie. Preto súdy o ňom si nenárokujú všeobecnú
platnost. Najmä preto, lebo' niektoré iné oblasti
ludového umenia sú na celkom inej úrovni vě-
deckého spracovania, napr. ludové rozprávky,
poézia, pieseň, hudba a pod. Z týchto dóvodov
sa iba okrajovo, dotkneme i vztahu ludového vý-
tvarného umenia a ostatných druhov ludového
umenia v nevyhnutných styčných plochách. Vztah
jednotlivých druhov ludového umenia voči sebe
navzájom' by si zaslúžil osobitnú pozornost’, pre-
tože je najcharakteristickéjším znakom a podmie-
ňuje, dalo by isa povedať, „slohová“ jednotu lu-
dového umenia. Bude třeba přehodnotit’ i tie ná-
zory, ktoré za základ slovenské j národnej kultúry
pokladajú iba tradicie slovenského ludového
folklóru.
Vo všeobecnosti je dosial najširšie a najbohat-
šie opracované a preskúmané slovenské ludové
výtvarné umenie z etnografického hladiska. Sú-
visí to, prirodizene, s rozvojom národopisu ako
samostatnej vedeckej disciplíny, ktorá systema-
ticky zaznamenává a skúma s rovnakým záujmom
všetky doklady a fakty súvisiace s existenciou
loading ...