Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 241
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0245
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
241

'BROŽÍK, V.: Člověk a krásno. Bratislava 1965; BRO-
ŽÍK, V.: Hodnoty, normy a projekty světa. Bratislava
1969.
8KUKLINKOVÁ, T. : Hladanie meradiel estetickej hod-
noty. Bratislava 1971.
9 Z (oblasti laxiológtie umenia je itóež práca SIMÜNEK,
E.: Teória umeleckej hodnoty. In; Musa/ica, zborník FFUK,
19. Bratislava 1968, :s. 367—442.
10MIKO, F.: Estetika výrazu. Bratislava 1969; MIKO, F.:
Text a štýl. Bratislava 1970; SUS, O.: Jan Mukařovský
a dnešná slovenská estetika. Slovenské pohlady, 87, 1971,
c- 12, s. 102—107, vo isvojej stádii (označuje Miku za pr-
vého slovenského systematického „metaštrukturalistu“ a jeho

přístup k literárnemu textu za „empiristicko-neoštruktúrnu
teóriu“.
11VARO.SS, M.r Marxistická estetika a problémy jej
metodologie. Estetično, umenie a člověk. Bratislava 1969,
’s. 15—20.
12 Iistonija estetiki. Parniatoiki mino voj estetičeskoj mysli.
Zv. 1—5. Moskvia 1962—1970; TATARKIEWICZ, W.:
Historia estetyki. Zv. 1—3. Wroclaw—Krakow 1960—1967.
13 ASMUS, F. V.: Nemeckaja estetika 18. veka. Moskva
1962; MORAWSKI, S.: Studia z historii mysli estetycznej
XVIII i XIX wieka. Warszawa 1961.

PasBHTMe acTeTHKM b C.ioBaKim b 1945—1975 rr.

B nepHOfl 1945—1975 rr. b Cjiobokhh óhjih Sjiaronpn-
STHble yCJlOBHH A Ait pa3BHTHÍI 3CT6TMKH FJiaBHblM 06pa30M
Ha <I>HJIOCO(j>CKOM 4>aKyjIbT6Te YHHBepCHTeTa HM. KoMeHCKO-
ro b BpaTHCJiaBe. Ona ncxoAMAa H3 aobobiihoh TpaxHUHH,
ocHOBaHHOH HaBJíoM ByňHaKOM (1882—1933 rr.), Hhom
MyKap>KOBCKHM (1891 —1975 rr.) h MupKO HoBaKOM
(1901 r.). Eure c npeABoennbix spetnen 3Aecb cymecTBOBaji
ceMHHapnH no sctcthkc, kotophm b 1948—1958 rr. pyxo-
boaha MnKyjiam BaKom (1914—1972 rr.). C 1950 no
1960 roAbi scTeTHKy b Ohjioco4>ckom (JiaKyjibTeTe Vhh-
BepcHTera hm. Komchckofo mht3AH na KaJieApe nayx 06
HCKycciBe, b 1969 r. 3Aecb BO3HHKAa caMocTOítreAbnan
KacjjeApa no acTeTHKe n acTernnecKOMy Bocnnyanmo, a b
1973 r. KacjieApa sctcthkh h nayK 06 ncKyccTBe. B nepnoA
1945—1975 rr. b Caob3khh 6hao onyÖAHKOBano 3Haqn-

reABHoe KOjnmecTBO OTenecTBennbix n nepeBOAHbix TpyAOB,
nayHHMx cTareň b cneimajibHbix iKypnajtax. B to BpeMa
KaK b 50-bie roAbi npeoóJiaAajm rnoceoAormiecKHe nanpaB-
JieHHS B nOHHMaHHH CymHOCTH HCKyCCTBa, TO 60-bie rOAbl
npnnecAH ropa3AO ôojmmyio Amj)cj)epeminannio Mnennü:
npeuMymecTBO noAynnAH opneHTaunn aKCHGAornnecKan (B.
BpOAÍHK, T. KyKAHHKOBa, E. IIlHMyHeK) Il aHTpOnOAOTH-
qecKaa (M. Bapocc) necMorpn na to, hto eme 6biAa >KHBa
CTpyKTypaAHCTHHecKa» TeHAemiHH (H. FpyinoBCKH, C>. Ma-
tra). Oah3ko OTcyTCTBOBajin TpyAM H3 oÔAacTH oômeft 9CTe-
thkh h oöineft TeopiiH ncKyccTBa, a TaioKe CHHTeTiwccKiie
TpVAbl H3 OÔAaCTH HCTOpMH MHpOBOH H OTeqeCTBeHHOH 3CTe-
thkh. IlepeA CAOBanKon sctctukoh ctoht eme mhoto TpyA-
HblX H CAO7KHHX 3aAaH, OT pemeHM KOTOpblX ÔyAeT 3aBH-
ceTb h 4>opMnpoBaTBCH ee Aa.nbHenmee pa3BHTHe.

16
loading ...