Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 245
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0249
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
245

MÜNZ, Bratislava-Kramáre. Projektovali Š. Imrich, O.
Cenný, R. Pastor, J. Rajch!, M. SavJík. Fotografova! M. Mi-
haloviič


Památník padlých sovictskych vojakov v Bratislavě na Sla-
víne. Projektoval! J. Světlík. Fotografoval I. Kozáček


rasa (F. Gašparík, F. Grobauer, B. Hornung) ne-
pravidelnou zástavbou isa už prispósobuje tvarom
terénu. Nedostatkem sídlisk z päfdesiatych a šesť-
desiatych rokov všeobecne bola ich nedokonče-
Oosť; postavili sa sice byty, nie však primerané
'sociálně vybavenie a úprava okolia sa celkem
zanedbala. V dosledku toho domovom bol len
byt, nie sídlisko, kterému chýbal spoločenský ži-
vot, a teda aj vztah obyvatefov k němu. Příčinou
nedoikončenosti a nekvalitnej realizácie sídlisk
'bola isituácia, do ktorej sme sa dostali po páde
dekoratívneho formalizmu. Ciel’om sa tera>z stala
len kvantita výstavby, nie jej kvalita. Projektant
sa dostal do bezmocnej závislosti od stavebníctva
a následky tohto stavu překonáváme podnes.
Okolo1 roku 1960 sa dosiahol výrazný pokrok
vo výstavbě škol, spojený najmä s měnami Vla-
dimíra Dedeoka a Rudolfa Miňovského. Pri
®tavbe škol 1. a 2. stupňa .sa prechádza na paviló-
nový typ, umožňujúci věkově diferencovaná,

navzájom1 nerušenú výchovu mládeže, výborné
presvetlenie miestností a pohyb na čerstvém vzdu-
chu. Experimentálně sa overujú aj iné typy škol.
Stupa náročnost na vybavenie škol družinami,
dielňami a športovými .zariadeniami. Rovnako
výrazný pokrok sa začiatkom šesťdesiatych rokov
iprejavuje vo výstavbě vysokých škol. Vynikajú-
cimi realizáciami sú najmä Strojnická fakulta
SVŠT v Bratislavě od Martina Kusého a areál
Vysekej1 školy polnohospodárskej v Nitře od Vla-
dimíra Dedečka a Rudolfa Miňovského, dielo na-
ozaj na světověj úrovni. Aj vedecký výskům
v rámci Slovenskej akadémie vied dostává svoj
primeraný stánok v podobě areálu na Patrónke
(M. Kusý, L. Lýsek, S. Talaš, K. Paluš).
Vo výstavbě nemocníc sa v šesťdesiatych ro-
koch opúšťa zavedený pavilónový typ, nevyhovu-
júci už funkčně; pokrok v medicíně si vynutil
koncentrovanie liečebného procesu do mohutných
blokov s oddělením spravidla horizontálnej po-
loading ...