Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 249
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0253
License: Free access  - all rights reserved Use / Order

0.5
1 cm
facsimile
249


Hotel FIS, Štrbské Pildso. ProjeUfitowali E. Kramář, J. Šprlák. Fotografiia ,z archivu ZSA

Vo výstavbě škol ,sa přešlo od pavilónového
typu znova 'k ucelenejišej hmotě s nadváznosťou
na volné, zazeleněné priestranstvá. Začala sa vý-
stavba škol vybavených plaveckými bazénmi,
zváčša ešte špeciálnych a internátnych. Nedostat-
kem baizénov i tělocviční je však ich poddimen-
zovanosť, vyplývajúca neraz skór z požiadaviek
výroby než z ekonomických dóvodov (Bratislava-
Dúbravka, sídlisko Záluihy). Ojedinělým dielom
je ZDŠ v Nemeckej (J. Lupták, P. Csellágh),
ktorá sa pokúša spojit’ výhody škol blokového a
pavilónového typu a byť zároveň památníkům
900 obětí, umučených v neďalekej vápenke po
ústupe Slovenského národného povstania. Auto-
nom sa podařilo úspěšně vyriešiť dispozíciu školy
z funkčnej' stránky a kosoúhlým kladením hmot
navodit’ dramatickú atmosféru exteriéru, pripo-
mínajúcu tvrdé časy po dočasnom ústupe SNP.
Koncom šesťdesiatych rokov sa v Bratislavě
nadvázuje na 40-ročnú myšlienku univerzitného
města pri Karlovej Vsi výstavbou areálu Príro-
dovededkej fakulty v Mlynskej dolině. Areál má

charakter campusu, miestne sústreďujúceho
výučbu, prax i bývanie. Velkorysý projekt pozostá-
va z vertikálnej (O. Černý, J. Švaniga) a horizon-
tálnej zástavby (V. Dedeček), terasovité členenej.
Z bratislavských výskumných ústavov tohto
obdobia vyniká Ústav ekonomiky a organizá-
cie stavebníctva od K. Paluša, 1’ahkých a čistých
tvarov, originálně riešený z hladiska dispozície.
V památníkovej tvorbě, kde je projektant
menej viazaný požiadavkou funkčnosti, dosiahla
slovenská architektura svojimi dielami naozaj
svetovú úroveň. Máme na mysli dramatické, až
sochársky chápané Múzeum SNP v Banskej Bys-
trici od D. Kuzmu, jemné, zmierlivé, do přírody
sa otvárajúce bratislavské krematorium od F. Mi-
lučkého a Památník padlým v SNP v Kováčovej
od A. Cimermanna, originálně riešený a citlivo
vkomponovaný do přírody. V kultúrnej oblasti
si zaslúži pozornost’ nová knižnica Matice slo-
venskej v Martine od D. Kuzmu a A. Cimermanna
i přestavba Slovenského národného divadla od
R. Hirtha.
loading ...