Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1982

Page: 70
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1982/0074
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
70


8. ^vestovanie. Súkromná zbierka, NSR. Z publikácie K. Oettinger :
Hans von Tübingen und seine Schule

9. Narodenie. Súkromná zbierka, NSR. Z publikácie K. Oettinger:

Hans von Tübingen und seine Schule

že obraz objednal cisár Friedrich u akéhosi norimber-
ského maliara.78
Právě s týmito tabulovými malbami z německého
súkromného majetku súvisia hlohovské tabule až
prekvapujúco úzko (obr. 9—12). Nachádzame v nich
nielen rovnaký štruktúrny základ, zhodné rozpätie
medzi reprezentáciou a konstruováním, rovnaké spo-
jenie pozorovania detailov s úsilím o telesnú i hmotnú
konzistentnost postáv, ale aj spojenie staticko-repre-
zentatívneho základu s úsilím tento základ aspoň do
istej miery zdramatizovat. Podobnosti sú však ešte
váčšie. Nachádzame tu celkom identické podanie
trávnatého základu, úplné rovnaké tvary kvetov,
zhodné podanie stromov (obr. 8, 9, 12), také isté
tmavé pozadie právě na pašiových výjavoch (obr. 12)
a zlaté pozadie na výjavoch z mariánského cyklu
(obr. 8, 9). Zhodné je aj konštruovanie architektonic-
kých interiérov do úbežníka, a to tak zospodu, z pod-
lahy, ako aj z roviny stropu. Vidieť tu aj rovnaké
štvorcové vzorovanie dlážky, rovnaké chápanie zapo-
jenia postáv do interiéru tak, že stoja vlastně před

ním. Badat tu rovnaké žilkovanie mramoru (obr. 10,
11), a čo je rozhodujúce, celkom totožné podanie
postáv, a to počnúc velkorysým traktováním drapérie
(ktorá svojou mohutnosťou potláča tělo, pričom však
svojou hmotnosťou klesá k zemi, kde vytvára šikmé
riasy), pokračujúc podáním Kristovho nahého těla
(čo vynikne pri porovnaní Krista z hlohovského
Zmřtvychvstania s Kristom Bičovania zo súkromnej
zbierky (obr. 11), na ktorom nachádzame úplné
zhodné chápanie rúška, ba i vyklenutie chodidla)
a končiac typmi tváří. Stačí porovnat tvář Krista
z hlohovského Zmřtvychvstania s tvárou Krista
zo spomenutého obrazu v súkromnom majetku, hlo-
hovského Jána Krstitel’a so starým mužom s dieťaťom
na rukách z výjavu Obetovania zo súkromnej zbierky
(obr. 10), resp. hlohovskú sv. Uršulu s adorujúcou
Pannou Máriou v obraze Uctievania dieťaťa tejto
zbierky (obr. 9), aby bolo zřejmé, že ide o úplné
zhodné typy tváří s velkými, gulatými, doširoka roz-
tvorenými očami, oválným čelom a šikmo položenými
ústami, ktoré nie sú v jednej osi s nosom. Velmi oblu-
loading ...