Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1985

Page: 73
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1985/0077
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
73

Zobrazeníe hlavy Batthyányho na neskoršom
obraze móžeme dať do súvislosti s iným zná-
mým portrétom Karola Batthyányho, ktorý sa
nachádza v zbierkach Rakúskej galérie vo Vied-
ni.12 Obraz bol povodně zaradený do okruhu
Martina van Meytens, neskoršie presvedčivo pri-
písaný Františkovi Antonovi Pálkovi.13 Batthyá-
ny je tu zobrazený len do pása, vo vojenskej
uniforme, ktorá připomíná novozámocký obraz,
v postoji, ktorý sa trocha odlišuje od ostatných,
doteraz spomínaných obrazov. Popři řáde Zla-
tého rúna vidieť na hrudi maršala známy dia-
mantový medailón, velkokríž rádu sv. Štefana
ešte chýba. Podlá toho vznikol Palkov obraz
před novozámockým portrétom, asi na začiatku
šesťdesiatych rokov. Na Palkovom obraze je
Batthyány napriek vojenskej uniforme zobra-
zený takisto bez pátosu, „civilně“. Citlivo
stvárnené črty starnúceho maršala prezrádzajú
pozorného pozorovatela, ktorý sa neuspokojí
s povrchným zachytením fyziognomických
zvláštností, ale vie cez ne charakterizovat ïudské
vlastnosti portrétovanej osoby.
Pri porovnaní obidvoch obrazov vidíme, že
maliar, ktorý namaloval hlavu na novozámoc-
kom obraze, poznal Palkov obraz a že ho použil
ako předlohu pre svoju malbu. Jeho zobrazeníe
Batthyányho zostáva však na povrchu, pri pau-
šálnom stvárnení podoby nedosahuje úroveň
Palkovej práce.
Konštatovanie vplyvu Palkovho obrazu na
portrét Batthyányho v Nových Zámkoch, o kto-
rom sa móžeme súčasne domnievať, že vznikol
v Sauvageovej dielni v Bruseli, len zdanlivo
komplikuje genézu tohto portrétu. Právě na-
opak, tento fakt pomáhá rekonštruovať vznik
neskoršej podobizně.
Rok 1765, v ktorom bol Batthyány vyzname-
naný velkokrížom rádu sv. Štefana, móžeme
pokládat za terminus post quem pre vznik tejto
podobizně, ktorá azda so spomínanou udalosťou
priamo súvisí. Sauvageov obraz z roku 1748
zrejme natolko zodpovedal představám maršala
o reprezentačnom portréte, že sa pri ďalšej ob-
jednávke tohto druhu znova naňho obrátil. Opa-
kovanie celkovej koncepcie podobizně na novom
obraze bolo možno vysloveným želáním Bat-
thyányho, ktorý iste poslal do Bruselu podrobné


František Anton Pálko: Karol Batthyány, olej na plát-
ně, 1760—1765. Viedeň, Rakúska galéria. Foto Rakúska
galéria.

inštrukcie, ako má nový portrét vyzerať. Nielen
to, Batthyány poslal zjavne aj předlohu pre na-
malovanie vojenského obleku a na přesné za-
chytenie všetkých vyznamenaní. Předloha bola
potřebná aj na zobrazeníe Batthyányho tváře
a tu sa zrejme použila Pálková práca, a to buď
priamo dielo z Rakúskej galérie, alebo iný, do-
sial neznámy portrét. Sauvage potom namalo-
val celý obraz a hlavu dal kopírovat niektorému
zo svojich pomocníkov. Iná, podlá nášho názoru
pravdepodobnejšia verzia je tá, že Sauvage na-
maloval obraz podlá Batthyányho želania okrem
hlavy a že tú vo Viedni domaloval podlá Pal-
kovho obrazu neznámy domácí maliar slabších
kvalit. Takýto postup pri vzniku portrétu nebol
v tom čase ojedinělý. Analogickým prípadom je
známy skupinový portrét Karola VI. a grófa
Gundackera Althanna z roku 1728, ktorý objed-
nal Althann u Francesca Solimenu v Neapoli.
Solimena namaloval celý obraz okrem hláv
loading ...