Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bosca, Pietro Paolo
Petri Pauli Boschae Bibliothecarii, ex Sodalicio Sacerdotum Oblatorum, De Origine Et Statu Bibliothecae Ambrosianae Libri Quinque: In Quibus De Bibliothecae Conditore, Conservatoribus, & Collegii Ambrosiani Doctoribus, ut & de Illustribus Pictoribus, aliisque Artificibus & denique de Reditibus ejusdemque Bibliothecae amplis agitur — Lugduni Batavorum, [1723]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.8821#0017
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
3

Petri Pauli Bosch/e de Origine de Statu

ExiMpio- copiam fccerat Clemcns Otlavus, ut exppulentis-
Sf7Ts^d.simis redvtibus.CoIlegii Borromaorum' (hoc enim
AprUu". ' nomen a conditorc Carolo impositum sedi , quae
substructa regio sussiptu Ticini est) sex millia au-
reorum numum adimerentur, eaque erigendae ere-
•y mo cederent. Igitur missitatis literis cremicoke
Ex Hteris Pontificis voluntati serviebant. Arsenius ccenobi-
caj.jun. ^ prosniseraf Cardinali , fore ut Paulus Pra;fe-
£tus totius ardinis Mediolanum Camaldulenfis fa-
miliae antesignanos duceretduos, Angeium videli-
cet , £c JLgidium, quorum auspico mciperct in-
s.Tdus stitutum. Rursum idem Pau/us Camaldulenfium
juao* _^ ntistes Faventia literas miseratad Cardinalem de
./f«g(?/0 Mediolanensis eremi conditore ; simulque
solicite caverat, ut omniaad leges Benedidtinorum
dirigerentur; ad haec rogaverat, ut mediisin lu-
„cis, qui totam eremumtegerent, cellulamsacram
excitandam curaret , ac ex tabulatis ad ccenobi-
tas recipiendos cubicula , ne degerent sub dio:
illudque esset contra imbres, 8c Jovis frigidi in-
clementiam munimentum , donec ingens postea
subftru&io justae eremi, 8c ccenobii speciemface-
ret. Hic operis ardor sensimelanguit: necincon-
itantiae vitium, sed molisalterius cogitatioimmu-
tavit propositum , etenimmagistragravissimae co-
gitationis dies esfc : nec pudet consilia damnare,
cura ratioconsilium emendat. Reputaveratanimo
Federicus eremum totam , eremique disciplinam :
abditam lllam intra silvas vivendi severitatem ur-
banis moribus minus profuturam intellexerat: elTe
praestantius, quod Ecclesix forct usui, 8c seculi
jam non sua vitia fercntis audacix , atque haeresi
luis in morem grassanti obviam eundum; revo-
casse mystarum vitam ad numinis cultum patrue-
lem Carolum: fa&urumseutiqueoperaepretium,
li eandem sanctimoniam servet, immo ex equo
.veluti Trojano milites evocet, qui haeresim exar-
ment; id impetrari posse, si literas sacrorum ho-
minum decus tueatur, &Regiamaliquamsapien-
tiae extruat in urbe : hoc musarum , 8c literato-
rum contubernio Religionem , & bonarum ar-
tmm studia adjutum iri plurimum. Qujediuagi-
tatamenteCardinalis, placuere postmodum : iic-
que mutata voluntas, atque a solitudine abdufta
6 ad literas. Hanc Fcderici voluntatem probavit Pon-
tifex Maximus , de cujus sententia dicemus op-
^amncoz, portune. Indc Borromaus meditari Bibliothecam ,
&l6°3- Collcgiumque; atque hoc uno consilio Principis
riuThbT animus fervebat, excitaturus fortasse veterem fa-
decad. pt-' mam urbis.cum, Mona Archicpiscopo, Bibliothe-
histor. Ecd. ca pUD]ica cjvcs ad stientiarum otia invitaret.
WTheatro 'pono frustra est Beyerlinchus, qui Divum Caro-
naftom.pr./«>» parentera operis , Federicum araplificatorem
y«bo Bi- fafe tradit ; nam aream hanc Bibliothecae insc-
idcm men-derant, cum moraretur in terns Carolus , £edes
(•"•SSr^ civium multae, ac eymnasiaTaberniana: tum ve-
cui tituius ro tabulx omnes, cc luperitites sedincationis te-
uiuwmo stes peregrino scriptori refragantur. lgitur cxqui-
p. pas- M* siti codices sacri, profamque , barbarae , latinae-
que linguae, autographa, membranae, ex papy-
ro, Sc philyra, namdeicripticodicesminimevul-
gares sunt , nec in plebe vilescentium librorum
c- cai. praeltolantur emptorem. Etiam cum Roma mo-
Man. mno rai.ctur fecierjcus ? instruxerat Bibliothecam , ma-
ximamque librorum vim collegeratundique, ani-
mo futura pros idcnte. Ejus rei argumento lite-
ne sunt Roberti Bellarmini viri doctissimi admo-
nentis Borromaum de Francifco Pitao homine Gal-
lo; namque id Cardinalis quaesiverat a Bellar.
mino, 8c cognoverat plura Conciliorum volumi-
Anni i!9«. na apud illum Lutetia Parisiorum servari, eaque
Noms Se- , r l. 0 /x • • o i ,
jtcmb. deicnpta, 8C vetuitati erepta ; lmmo 8c tabulas
legimus tanti apparatus indices. Anteomnes Ocla-
•vius Boldonus Ambrosiana Bibliotheca scrinia di-
ta,yit \ ejus quaii anathema exterorum haec invi-

A

B

D

E

scntium oculis subjicimus duplcx litcrarum auto-
graphum , quas Impcrator Turcarum Bajazetes
ad summos Pontificcs Innocentium Oclavum &
Alexandrum Sextum exaravit; character epistola-
rum nitidus satis, Schumanior, quam ut a tyran-
no proficisci potuisse videatur. Nomina plurima 7
8c commentitise magnitudinis tituli frontem Hte-
rarum implent : salus dicitur , tum officia , &
studia humanitatis epistolascommendant, &clau-
dunt : clementares autcm notae graecis fonnulis
finguntur. Per eas vero htcras Bajazetes dono g»<p»ai-
miserat Innocentio lanccam , qua unus militum
transverberavit Scrvatoris pccl:us : ut eo munerc in(cribi'u»
deliniret Pontificis animum, cum Zizimus frater *s*sm.
ipsius Bajazetis Romam abdudtus fuisset in vin- *
cula. Postquam autem satis instruxerat totam mo-
lem Cardinalis , consilii sui rationem Pontifici
Maximo probat : immutatam videlicet mentem
docet, neque se jam cremicolas, sed literatos ho-
mines in spem servand» Religionis qujerere. Se-
diteacura Clementi VIII. litciKquead Borromaum lt*n
missk, haec summa : commendare se consiliurn pten>br.Se"
Federici de condenda Mediolani Bibliotheca : ea
nollc rata , 8c firma esse , quibus Camaldulensis
eremi institutionem probasset: ac proinde addicc-
re se huic operi sex milliaaureorumnumumolini
attributa eremo, 8c mandare se , ut eadem , im-
minuto reditu Ticinensis Collegii Borromaorum
in molem Ambrcsianam erogarentur. HarcPonti-
ficis munificentia , & animus stimulavit Federi-
cum ardentius: atque palam profiteri sua studia,
8c communicare cumexterisccepit; Scquamquam
domesticam Bibliothecam summis opibus apparas-
set, ingentia tamen cogitanti, neque ipsa fortasse
Ambropma molcs satisfecit. Habiti in consilium
literatissimi viri : scripta: ad unumquemque lite-
rae , 8c ab omnibus responsum perhumaniter.
Quaerebantur potissimmum grscorum , latino-
rumque codices descripti a Hbrariis, antiqui , se-
mesique, eo ditior supcllex, quo vetustior , illa
vero conquiiitio zpud Calabros, Fenetos. Germa- r ,• • .
»o/que nebat ope Antonn Aaumatts Episcopi Sar- card.rcd.
nensium, Jacobi Barotii , 8c Marci Felseri. Pari &
itudio contendit Francijcus, Civis Mediolanensis, Bibi- <*e-
Franciscana Cucullatorum famaliajvir, cum gomi"i*'
centia moraretur, namque Ferraria remtransege-
rat ita, ut Biblia hebraicis literis cxscripta mag;no
etiam sumptu redimerentur, qu^e olim Clementis
Oclavi oculisadspe&aculum, miraculumquc fue-
rant oblata , cum illuc ad urbis imperium capes-
sendum se contulisset. Alius item Bibliorum co-
dex septingentis ante annisexaratus proponebatur
venalis: 8c Dominicus Hierosolymitanus nullum in
Italia tota ejusmodi codicem esse affirmabat, nisi Ei r«eru
apud Ducem Urbinatem 5 porro ha^c Biblia esse gSJS"*
Mantua apud Hcbrceum quendam salis redem-q^no idw
ptorem: prctium plusquam tercentum aureorumNovcmb-
numum fore. In hoc certamine officiorum emi-
nuitmunificentia Cmguhris Pauli Garexii isenim
cum Dominicano Ordini in Provincia Insubrum
praeesset , dono dcdit Cardinali paginas duasau^
tographas Divi Thoma Aquinatis contra ethnicos,
decerptas ex codice, quem Bergomatum Religio
exportatum Neapoli anno MCDIV. intulit in
^Edem Dominicanorum. Has autem paginas Au-
guftinus Galaminius sacer Quxsitor Mediolani jus-
sus a Garexio tradidit Borromao. Tantam Federici ^4""'
curam interpellavit Clementis Oblavi Pontificis liarias".
Maximi funus: itaque adcomitiaprofectuscrean-
di Summi Pontificis causa, Roma paulo opinio-
ne omnium longius substitit. NamLeoUndecimus
(hunc Pontificemillacomitiarenuntiaverant) cum
vix summum totius Ecclesiae honorem inivisset,
rursus ad interregnum continuatis prope funeri-
bus res Romana rediit; epque sublaco Pontifica-
tum

\
 
Annotationen