Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bosca, Pietro Paolo
Petri Pauli Boschae Bibliothecarii, ex Sodalicio Sacerdotum Oblatorum, De Origine Et Statu Bibliothecae Ambrosianae Libri Quinque: In Quibus De Bibliothecae Conditore, Conservatoribus, & Collegii Ambrosiani Doctoribus, ut & de Illustribus Pictoribus, aliisque Artificibus & denique de Reditibus ejusdemque Bibliothecae amplis agitur — Lugduni Batavorum, [1723]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.8821#0035
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
39

Petri Pauli Bosch^; de Origine et Statu

40

nomine : ut sine arbitris, atque opportunius in-
ter ipsum , & Gigteum disciplina linguarum age-
retur. In hac Gigai mora mittebantur subinde ad
Cardinalem ab exteris codices sermonis Turcici,
opcra Fabii Quassitoris MeJitenfis : & inter Col-
legas Soiiacus excitavit iterum Musas edito epi-
grammatum , atque odarum libello. Paulo serius
visi sunt Collegii legibus paruisse Ripamontius,
**>»o t(tj, gc Collius; nam o£tavus prope annus a Bibliothe-
cie institutione ssuxerat, cum nondum lucubra-
tiones eorum viderant officinae. Rerum quidem
agendarum magnitudo utrumque Icriptorem vi-
detur desidias nota absolvisse. Ripamontius inqui-
rere in Mediolanensis Ecclesias primordia , & A-
postoli Earnaba adventum debuit, tum sequen-
tia scrutari, librare scriptorum sententias ob anti-
quitatis caliginem vix nobis intermicantes. Hoc
labore stetit prior Decas Pontificalium monamen-
torum , tanta ubique castimonia latini sermonis,
ut in veteri Latio, non inter Infubres, Ripamon-
tius natus facile videatur. Collio longe graviora

A

B

fuerant tradtanda, nam de Christi Sanguincagen-
dum erat, quod opus non satis est expedituin in-
geniis; disficilem tamen lllam scribendi materiam
eximia cum laude tra£tavit , atque ejus viri no-
men Cardinalis Joannes de Lugo Theologicis cf-^o tt»d*ui
fatis , & Joannes Ferrandus suis lucubrationibus m^r^'
imprcssit. Eadem exhauriendi laboris improbitas [^fLj;
traxit in hunc annum lucubrationes Salmatii icnititiriia
prodierunt autem orationes Paschales Divi Cyrii-d'sT'si"'■
U Alexandrim , quas omnes latine vertit, profes-mt.
sus initio operis gratum animum erga Andream
Schottum modestum hominem , & Ambrolianis 7^
Collegis , docTrrinae causa , dcferentem cundta.
Accessit novum opus Jo/epbi Vicecomitis ; indi-
cavit in eo veteres Confirmationis caeremonb«,
tum egit de Liturgia ritibus , explicando origi-
nem , nomina , ac diluendo impia hareticorum
di£ta divinis institutionibus, ac sacris obloquen-
tium. Ita externis lucubrationibus, atque dome-
sticis Bibliothecas scnnia ditescebant.

79
\Annt\s19.

LIBER TERTIUS.


Liis ornamentis insignivit Romanus
Pontifex Bibliotheca; Collegas, sa-
>cris videlicet amiclribus, quibus ve-
, lati Ambrosianae Basilicas Canonici,
aut pfalmodiam peragunt , aut sup-
plicatum eunt. Et quia indumenu
ejusmodi Collegium utrumque cum templi Am-
brosiani, tum Bibliothecae inter caeteros Ecclesia-
stici ccetus ordines amplissime decorant, nos mi-
nime abs re facluros opinamur, si de Ambrosia-
r,a Basilica , atque Canonicorum dignitate trada-
mus ; quippe facile hazc ornamenta Collegarum
8onostrorum eminebunt, quos Pauius Quintus eis-
dem velamentis, & ccetu nobilitavit. Basilicam
eam ab Atnbrosio azdificatam scriptores omnes tra-
dunt: atque ob ejus nomen, & tumulum appel-
[""A^br5 s. 'unt Ambrosianam. Coluit hoc fanum impensius
Basii.^Mo0-' Simplicianus Antistes suffectus Ambrosio, edicens
FUmmiPiaeccrca> ut Mediolanne Provincise Episcopi sin-
jiu.+o+. guli, qunte in orbem hebdomada, in ejusarama-
SF/\mbi!lusj0" ^acra f"acerent- Eam postmodum aram aureis
laminis, immo laminas piope ipsas unionibus, ac
gcmmis texit Angilbertus Pujlerla Archiepiscopus
tanto sumptu , quanto olim Reges pubescentis
" Idcc. Ecclesias Basilicas exornarunt. Huc caeteri Anti-

Bassl. mo
num. n.
391. ik in
dissert. Na.

Ripam
eccm'« stltes Ambrosiani tumuli causa convenire , cum
Num. 44.' ccetum Provinciae indiceret Archiepiscopus: cu-
Bisitnmo°('i'"ls rci al'Surncnto monstrat adhuc odeum sellas
num.&in veteres Patrum inscriptas nominibus urbium,
c!To.FUm- qwbus singuli praesiderent; ipsius autem odei ca-
manu. «zs. p\it occupat sedes marmorea index caeremonias
Ulius, cum Mcdiolanensium AntistesConcilio pra>
esiet. Eadem in Mde sacra Imperatorum tempo-
ra ferreo diademate vinciri mos erat ; & quam-
alibi redimitos interdum Caesares tradant
sacram

ptores re-
rum Mc-
diolan. li-
ber Gallici
lermonis
cui titulus
tts tssats SiZ
Flamma
nu. }}«.
& n. 504..
Fflaumern
in Mercurio

cjuam
roonumcnta , coronamque sacram Modoetiensi
teraplo Joannis Bapti/U donatam , extraordinem
id fa£tum putandum cst , atque munere illo fer-
rei diadematis oneratos potius, quamornatosmu-
itaiico, & nicipes Momnciacos affirmat Merula, cum illa in-
sermonis, augurandorum Caeiarum cazremonia urbi iemper
cui wuhis cec)erest inauspicato. Porro de Canonicis Ambro-
les cfi*tt,tm- . i j r ■
firts,rcynH lianis varia prodidere lcnptores *, ut quisqueaut
7,'pl«ZrZ'ex vetustis tabulis hausit, aut veris propiora exi-
Mtndcy. stimavit. Puricellus, vir caeteroquin doftissimus,
sansovinus tradidit a mystis quibusdam , quos Thadoy Ar-
'"bUMe0 cmeP11C0Pus 10 Ambrosianam Mdcm induxerat
dioiani, famulaturos ccenobitis, prodiisse Canonicos; quam
^mnobUio-certe originern cum indecoram nobilitati Colle-
«s itaha; gii, tum veris minus consonam arbitramur. Et
feg^quamquam Purictlli sententia placuit scribenti

D

E

Ughello*-, nos tamen supra Thadonem rem altius
repetentes, ad ipsius conditoris Ambrofii, ac Sim-
pliciani tempora revocamus; profedos enim Am- 81
brosianos Collegas opinamur ex Ordinariis Cano- *MetuUlib.
niek , quorum aliqui (discedentibus casteris ad Gauia^cis-
akerius Basilicje cultum ) tnaluerint ad tumulumalP-
Ambrosii psallere , ut obirent Episcoporum vicesjsn nwnuta!
nam adhuc Ambrosianae Basilicae Canonici prisca; A"lbrBasil-
• n_ ■ . - _ , r . x.Iom.4.It.
majeltatis memores in ipnus Metropohtani temph sac« ad vi-
odeo asqui scdent Mediolanensis Ecclesia Purpura- m™Ar"ch^^'d',"
tis. Primum omnium constat, quo tempore Am- Medioi.
brosius Mediolanensi Ecclcsia: praesideret, liturgos ch^Sit»
fuilse addistos fanis : immo ante multo , quam s^ eaiimdsii
Ambrofius * Pontihcatum teneret , legimus Fau- p^ecibuTcx
siiniano templo minime defuisse cultores , atque Rt'P^-
in illius ^Edis Collegium Calimerium fuisle co-hist.Ecch'"
optatum. Qiiod si alicubi ejusmodi mystx versa-^X,.
rentur pfalmodia , ac templorum commodis ser- vuiadese-
vientes, Ambrosiana profeao Basilica , cum cae- ^utbif11'
teris emineret, debuit etiam inligniri Sacerdoti- M«*ioii-
bus: ne vacua tanti nominis iEdes, & * prima- rchaicu»
ria quondam urbis, nunquam ecclesiastico carmi- [njjr°lib- »■
ne vocalis, nilrequentiam ubiquc hominum, vi-Ariur,us
duasque sacrificulis aras deploraret. ' Quorsum Mfjlon^;
enim attinuit, cum provincix Mediolanensis Epi- Wft. tnp.
scopis grave esset singulis hcbdomadis ad aram 2Vmiata-
Ambrolianam operari, certo xrc hanc faciendi ^Tettonis
molestiam depelfi , nisi ut liturgi vicariam illis in obizo-
operam prasbentes in Ambrosii Basilica pfalmodia ■*"s*.
ocsacris vacarent? Sin autem unum custodem Am- anno mt,
brosianas Basilicas praeficimus, inanem illam sacri-
ficulis complures annos fuilfe ostendimus, donecb"1- can.
nonagesimo supra septingentefimum Petrus 01- ftTht^M-
dradus Archicpiscopus Casismenfcm fkmiliam , con- jj^i^
strudto ccenobio-, vocavit. Credent hoc inveftes etut'\\u\
pueri? Ut taciti semper Ambrosiani parietes sacro Gallici'".
r r 1 n c (X esl""
nunquam cantu reionarent , ied unus rraerectus &c. P. 17+.
cellae, isque Levita prarsideret templo, cui Sim- ^ stcin°"rsio
plicianus, Ambrosii causa, omnia detulerat. Im- itaiiz in
mo cum Aunemondus, & Fortis tucrentur cellam , MedioLlb"
minime prassidebnnt templo longe augustiori : 82
d unde cellam eandem facile fuerat donare Mona-c Guaivam.
chis, praesertim cum Archicpiscopi preces 'quem- Guaivineo
admodum procerum solent) vim animis inferrent. riacidusPu-
. '. ' cmellus m
ltaque minime proximum vero putamus, ut qua-vita d. sim-
tuor fere secula odeum , atque ara Ambrosii sa- J-^'™1 ■ &
cros cultores desideraret, nullo Canonicorum Col-zodiaciMe-
legio frequens; cum tamen ante Petrum Oldradum &°KipEacc1'
Divus. Joannes Bonus Archiepiscopus Collegium niontius
•* 1 * ' c <":c- Pr-
eJUl-Eccles.I.<.
d Ripam. dec. i. hist. Eccles lib. 5. p«g- ss» & lib. 9-pag- S«3. » Ex hist.Med.
ti iab, Aishiep. Myd^cl, Vouhm Bouu» Ughellus Usi, bu, totp, 4. ad tium
 
Annotationen