Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bosca, Pietro Paolo
Petri Pauli Boschae Bibliothecarii, ex Sodalicio Sacerdotum Oblatorum, De Origine Et Statu Bibliothecae Ambrosianae Libri Quinque: In Quibus De Bibliothecae Conditore, Conservatoribus, & Collegii Ambrosiani Doctoribus, ut & de Illustribus Pictoribus, aliisque Artificibus & denique de Reditibus ejusdemque Bibliothecae amplis agitur — Lugduni Batavorum, [1723]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.8821#0026
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
BlBLIOTHEC/E ambrosian/e LibErII. 22

41

LIBER SECUNDUS.

* Mirxus in
Geographia
Ecclesiast. i
Basilica Pe-
tri de Me-
tropoli Me-
diolani ,
Vitalis in
Theatro
Triumphali
pag. 231. &
leq. t'uricel-
lus inB isili


" s { P Nsignis erit hic annus Collcgarum
nostrorum expericntia , & absoluta
mole Bibliothecae. Cum jam rite te-
stimonia morum , & rerum gestarum
Beati Caroli relata essent in acla, re-
liquum erat ut Pontificia consecratione inter Su-
peros recenseretur; apotheosim vcro illam cum
summi rerum Italarum proceres , & Philippus
Tertius Rex Hispaniarum votis omnibus expetiis-
senc a Paulo Pontifice Maximo: ipsius tantum
Metropolis, atque Antistitum preces desideraban-
cx Ambro- cur; eapropter vocavit ad Provincialem Conven-
numemis" tum Episcopos omncs Federicus, quotquot sunt
nu. 2.&S9- in Metropolita Mediolanensispotestatc. Convene-
& in vita r ■ i • t ■
s. Lautenrii re numero quidem pauciorcs, quam ut olim pa-
i*w««*4> rebant Archiepiscopo huic; nam Ecclesiam Me-
r^Tde" diolanensem late protulisse sui imperii fines apud
riribwMii- gravi{nmos scriptorcsin confessb est. "CertcrWs-
Ripamonr. diolanensium Pontifici magna capita Ecclesiarum
Med.^del" niorem gesserc, Januensis nimirum, Taurinas, &
pr. iib. 9.' Bononiensis; immo Ambrosiana Metropolis Antisti-
A-tes b Coloniensem, Sc Aquilejensem sua habuit in
*1oann7s potestate. Insubrum autem Episcopi , Ligurum,
JEmilite universa: , ac Venetiarum obtemperabant
olim Ambrosiano Capiti: atquc intra fines hu-
jusce potestatis Rhalorum Ecclesias , Alpinte o-
mnes, lllyricum denique coercebantur. Etiam in
ij0*1^, Ticinensem cEcclesiam jus dixit Metropolita Insu-
num.4« ' brum; quamquam Ughellus Papiensium Prsesulem
^&ca™' . intcrdum Mediolanensi eximat imperio, novissime
prarcccnsi- VCro subjiciat. Habuit ergo septimus hic Provin-
rnsotoassiL cialis Convcntus frequentissir ,os Patres, videli-
inMir.in cet j>aulum Sfondratum Cardinalem, & Antisti-
narhaionis tem Cremonee, qui paulo ante arbiter fuerat re-
tsuriceiius rutD Romanarum, cum Gregorius Decimus quar-
in vira d. tus patruus Ecclesia: praesideret, Prsesules prae-
Lmae"ap. terca Brixia, Vercellarum, Jfia, Aquensium,
13 ughei- Viglebani, Laudis Pompejte, Alexandrice Statiello-
Toni itaiix rum > Bergomatum, Casalensium, Dertome , A'o-
socr* adE- var\a, Albte , 8c Imtimelii. * Sabatite Antistes,
piscopos Pa
pien. Sc in
4. dc Ar

& alii.

Antonrus
Castillio-
naeus in
MlT.
Turicellus
in vira S.

chiepisc.
Mediol.
• Savona.

d Id liquet

Eccles. Pa-
tis Jordani
vel pr. &

quod Pontificio nomine apud Duccm Allobrogum
subsisteret, mandaverat Joanni Baptisite Ferro Ca-
nonico, ut ipsius verbis ccetui interesset, ac sub-
scriberet. Tanta adhuc jurisdi&ionis Ambrosianac
magnitudo est, licet saepenumero decurtata, ut
a Beneventano d nullus Metropolita apud ltalos im-
enumeranti pern £nes haDeat; ampliorcs. Etiam Antonius Se-
ex carh. 1 , , <r . . . . - .
carhed. neca (quem Paulus ghtintus Anagnina miula or-
navcrat, tanto tamen honori pertinaciter oblu-
ctantem) prsepositusolimdomui Sanclissimi cCar-
».8Beenevent.'^inalis Caroli, atque Ecclesiae Mediolanensis Vica-
aurem Ec- rius Generalis, fa&a a Pontifice Maximo potestate
clehi 18. 7 x , .r .
EpHcopi ad nos venit,' expetitus propterea zrederico, quod
^xEWK^ssinaus comitiorum ejusmodi essct, curn a
clesizue- Divo Carolo haberentur. Eadem cupiditas conve-
Epifcopi niencii huc incesserat Sanftum Franciscum Sale-
iccensenrur. sium Episcopum Genevte -f j neque obscuram vo-
43 luntatis hujusce significationem -^dedcrat Joannes
Stephanus Ferrerius Vercellensium Antistes ad
Cardinalem. Nam scripserat in hanc diserte scn-
tentiam : quando percrcbuerit rumor cogendae
synodi, ardere ejus speftandse desiderio Episco-
pum Genevensium , obtutumque venerandi con-
scssus jucundissimum ci futurum; id amice quse-
/Lireris +. ri in prssens a Federico , num aliena; Provincias
bmarfat Antistitem ad Mediolanensm conventum placeat
admittterc : aut si convenire vetet, quibus offi-
ciis advenientem complecli in animo sit ; eum
scilicct Praesulem esse , qui intcr cunstos Allo-
broges emineatdoftrina, summa, nec vulgari elo-
quentia fulminantem, curn Gallice concionetur ;

t Ex ipsius
ep. arque
aliorum
nuntiatotiis
ad Cardin.
Teder. Bor-
rom. anni
I607.4..N0-
nas ]unias.
+ Gineura.

B

D

ad hazc Divino inssammatum Spiritu id unum so-
licite anhelare, ut hasretici homines ab impietatis
consuetudine abducantur : eo in numero apud
principes viros haberi , ut singuli le illius preci-
bus commendatos velint. Facere autem tantum
Antistitem maximi hsec comitia , qua Cardinalis
Borromtei Arthiepiscopi nomine , qua conventus
ipsius celebritatc , 8c astorum norma : ex qua
veluti cx lycaco plurima se hausturum documen-
ta profitetur. Hasc referre attinuit, ut postcritas
intelligeret, quam bcne viri san£tissimi de Federi-
co opinarentur : abstinuit autem hac peregrina-
tione Salefius , profectus deiude huc ad colendos
D. Caroli cincres ; quamquam humanissime ad c»roiusAa.
Ferrerii literas respondissct Cardinalis ( ut in opi i?HiinipsiS
sihographis eisdem legimus , quas exaraverat scri- »■
ba intimus) probavissetque voluntatem hanc Sa-uns^
lesii Antistitis, sua oflicia omnia, benevolentiam-
que pollicitus. Has literas una cum eucharisticis,
quas idem Salesius scripsit Anisio ad BorromteumAnisi*
Cardinalem , ob exuvias D. Caroli dono missas,
cum in reliquarum gregc offcndissem, in arcula
cupressina condidi ; nam Francifci ipsius sanclrita-
tem , & bonam de Federico summorurn homi-44
num opinionem sunt venientibus seculis liquido
testatura;. Cum jam Maximi Pontificis voluntas
ad hxc Borromtei studia accessisset (illum enim de
futura synodo Seneca fecerat certiorem) ac infii- cifoa*"
lati ; ea cst vox Suetonii , & Sidonii , Patres bres aono
convenisscnt, multiplex dedit specimen Cardina- cai.De^em"-
lis Ambrosiani Collegii , (huc enim speftant tabrcsanno
omnia , quce de Provincias Concilio tradimus.) "°7*
Pridie Idus Majas (quo primum die Episcopi in
Metropolitanum ccetum coivere) cum mensse assi-
dercnt, Jofepb Vicecomes latinam habuir oratio- Patoni ia
nem , lumimbus distinftam, argumentisque ner a.^ls con.
voiam ; docuit autem orator , ex quo fonte etna-
narint horum conventuum initia, quaenam msti-
tuta, & prsestantia , rebus apte propositis ad in-
sidias aurium, & escam animorum. Sic a convi-
vis delibata est eloquentia ccetus Ambrosiani;
majores autem disciplina; nondum venerant in
certamen. Edu£tus est in aciem Franciscus Col-
lius, isque centum sexaginta quinque supra mille
facultatis Theologicee effata propugnavit ; toti-
dem enim recensentur in ipsius libello , quem
Provincialibus Episcopis Mediolancnsis Concilii
nuncupavit. In Pontificali Palatio propositum
ccrtamen. Consederant frequentissimi Antistites,
evocatus ad contentionis spectaculum ex Acade-
miis, & Ccenobiis doclissimus quisque , neque
componebatur Collius cum tribus modo Theolo-
gis, qui contra solenni disceptantium ritu objice-
rent: verum singuli, immo.Patres ipsi dimicare
cum adolescentc, . qui vix ex umbratica exercita-
tione prodierat. Decimo sexto Cal. Junias Civi- Ripamcm-
tas, ac propemodum Provincia universa erudito jjbffs^Tl
certamini interfuit, quod postcri nunquam adrai- Kayolalib.
rari desinent, imitari certe nunquam audebunt. *eaerki*
Res adhuc miraculo est , cum legimus ; si qui- C3p- •• &
dem ipsius theses ita dimicationi fuisse propositas Paioni'
satis liquet: ut abdita quseque , & arcana illius
doclrina; scrutaretur primum, tum varios autho- 4^
res thesium , atque inter se multum dissidentes,
aut consentire juberet, aut omnino refelleret. i-
taque in ipsius libello excelsum adolescentis inge-
nium suspeximus; caput, atque frontem occupa-
verat Sanctus Thomas Aquinas, effttis aureis pla-
ne , atquc oraculis doclrinse ; alius Thomas se-
quebatur, Cajetanus videlicet : eosdem cxcipie-
bant Joannes Capreolus , Franciscus Ferrariensis,
P. P. Bofika. B z Bar-
 
Annotationen