Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bosca, Pietro Paolo
Petri Pauli Boschae Bibliothecarii, ex Sodalicio Sacerdotum Oblatorum, De Origine Et Statu Bibliothecae Ambrosianae Libri Quinque: In Quibus De Bibliothecae Conditore, Conservatoribus, & Collegii Ambrosiani Doctoribus, ut & de Illustribus Pictoribus, aliisque Artificibus & denique de Reditibus ejusdemque Bibliothecae amplis agitur — Lugduni Batavorum, [1723]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.8821#0036
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
4i

BlBLIOTHEC/E AmBROSIANJE LlBER lll
A

42

d. Jjoannis ejusmodi instituens, ipsas etiam Canonicorum j^Edes
ctoVai- excitasset Decii (oppido id nomen elt, quod deci*
chicpis mo- mo aD urDe lapide distar), c & in Modoetienjem
Bibi Am-"Basilicam Theodolinda Longcbardorum Rcgina,&
htin chron m ul"banam ^Edem Georgii Divus d Natalis Ar-
Ibbas ur-'chiepiscopus myskzs pfaimodi*,£cid divinsecausa
?t3£rZ!£ induxillet. Scilicet Ambrosianum templum, in-
Meaiol.mlt. a r- r /- 1 . »
pnsertim fulatorum Patrum, & Caesarum sedes, Martyrum
Ecd!dec.ist" Polyandrium , minime par esset Deciana: iEdi,
pr. lib. s.Sc Modoetiensi, aat Georgiana: cumDivus Maternus
"ade?ohm° Decii, Joannes ' Modoetie, Natalis in Georgiih-
UbroEav. no litur iam, ac preces exaudiret, Ambrosius au-
Sanft. Paul. w, . ' j , 1 _ r 1- ,r
dacono tem in Martyrum delubro tacitam iohtudinem,
iib4 de & elingue odeum ab astns spectaret ? Ipievcro
Long.cap.7. . , H r ■ -er ( r- a
&iib. s. Ambrosius caztera sapientissimus, s cum Luforgia-
?De4b.N»-nam Basilicam Canonicorum Gollegio decorasset,
taii duaiva- ade^o ne caruit corde , ut cum ,/Edem ahenam
nu- exornaret, negligeret suam ? Eos autem culto-
83 res Ambrosianas Baiilicae, iiv.e appelles Canowcos,
d rurjceiius slve honeila alia appellatione insignias, nihil mo-
in dissertat. , rr c c r
Nazar.cap. ramur , modo ne vacuam tot annos iacnhculis
47'onnus -^em fuisse fateamur, antequam Caffinenfes ad-
fib™0.'" "' venirent. s Huic scntentia: suffragatur Trijia-
eies. ughd.' nus Chalcus (atque eidem consentiunt Ripa-
itai. sacr. montius, & Villa); nam a /'sfro Archiepisco-
5S»V* P° Ambrosianae adjeftos fuisse coenobitas
Nataiis. scribit, cum uno tantum Canonicorum ordinein-
/lUpTmont. signiretur , quam sententiam ne quis mendacem,
dec ErC'i'ib ^ commentitiam censeret, contulimuscuma#/o-
*%ll'.i\i.grapho£, atque similia iingula, fideliterque tradi-
^Lib.s hist. ta Jnvenimus. Quae omnia potius verisconsentire
iib. 3. &s>. putamus , quam ut Petrus Oldradus Archieptjco.
dec.' p,Cl' ) ac majons tcmpli mystae traderent Basilicam h
"o.Baptisia hanc Ordini Benedidtino cequis adeo animis , ut

neus nu
209,

bto.Vui in-non magno Parentis Ambrosii domicilio abdi
fcribitut '* care se(j plebeiam xdem aliquam, ac viuosopa'
seite Chiese. ■ r ■ r 1 r ■ 7 jri_
rAutogra- nete latiicentem deserere viderentur; deicreban

togra- tlCLC ratneciJLClll cicicicic viutiuiun , ui.iv_icuant
j^njfbl3' autem propterea quodimpatienteslaborisfrequen-
Ambtos. ' tare Basilicam eam nollent: cum tamen Provin-
*Iun^onura-cialibus Episcopis mimmc laboriosum «sset aA^a-
i Nocetam ceto' usque templum adire Ambrosii ob rem sa-
cnaicus cram peragendam, immo profectos e suissedibus
lib*' rata incommoda , ac longa itinera suscipere , ut ineo-
iii'' pas' dem fano suas vices implerent. Quod vero ad sa-
^^^•crificulos attinet, quos Thado Archiepiscopus re-
nu. 11. ' liquisSacerdotibusascribit, jam (utliquetex ipsius
UnMo- diplomate^) colebant fanum Fitalis, & Agricolse
num.n.641. prope valetudinarium ; ldque egit Thado , ut in
sit mentio concivcs cooptarct, emanciparct illos coenobttis ad
saceiiano- communem pfaimodiam , atque CaJJinenjium aris
addiceret ; ex his autem liturgis nemo unus Col-
legas amplissimos prodiisse assirmabit; nam ii fa-
mulabantur Monachii , asseclabantur Abbalem,
cum obvius venienti Archiepiscopo procederetj
jure autem suo colebanttemplum Canonici, atque
dum Antistes Injubrum cum Abbate, & ccenobitis
psalmodiie intererat, Ambrosiani aberant: nevul-
ganbus sacrificis immisti augustamloci, dignita-
tisque suar majestatcm nimis aequarent. Si quis
demum mficiabitur literas eas a Thadone Anhie-
pijcopo conscriptas, subdudtis veluticolumnisruet
n^storPEeci ^xc m0^cs- Negat diserte Ripamontius , appellan-
pag. sis. ' do suspec~tas, atqueadulterinas; cui siassentimur,
lib,s* R injecla securis est toti disputationi. Verum nolu-
Tmus digredi longius abinitituto ; refellemus enim
Puricelli, atque Ugbelii sententiam uberius, si opus
erit, non quidem reprehendendi studio, sed ve-
ritatis aperiendse causa , ne gregariis hominibus
cooptaile BibliothecxCollegascredatur inconsul-
to Federicus , quos Pontifex Maximus Romanis
honoribus decoraverat. Caeterum AmbrosianosCa-
mnicos exornavit Ludovicus sccundus Rex Gallia-
de^No^s? rum •' Sigismutidus vero Imperator ea ornamenta
Expipi. auxic in majus> cum cnim Canonici Caesaris inau-
wfi+j"!11 guwiidi caweiponws obirent, eos comubernalcs,

B

D

E

convivas , & Imperatorii iactiii myssas creavit. stpt- c»i.
Quein honorem lmpcrtivit Collcgio etiafn Leo- ^4^'
poldus Austriacus imperator , firmando ea deco- Avnb'-.
ra , quibus Sigismundus honestaverat Canonicos. buTiupam.
Scripsit Leopoldus humanissime literas ad Phiiip- fxvluai'4"
pum Corium Prarsulem, & Canoni.os Ambrosiani lTbro'. ^"i
templi anno sexagcsimo_ nono supra millcsimum tscf!tcZse
sexcentcsimum , profcssus , quando m Ambrosii
Basilica Ca:sares olim ferreo diademate coronarcn- Quimoidus
tur, ac fani Collegasadesscntadcxremoniam Im- ite». di-
peratori , miniitn detoris, & duces pompa;, Ct^^*'
Prasfectum ejusdem templi , & Collcgas contu - Tabui.
bcrnio Csesarum decorare, communicare mensa, Ambr
imperatorio sacello mystas addicere , iis denique; Basiiicc
omnibus ornamcntis extollere, quae olim amplis-lavamr'
sima, & honorificentissima eisdem Collcgis fue-
rint constituta. Jam vero ante Sigismu.idum orna-
verat Collegas Ambrosiani templi Berengarius ,lnJt°™'
& Conradus Tertius Imperator ferrea corona re- 4eN.°n- De"
dimitus in hoc fano, asdes ipsas Cjdaris, atque ETdipio-
atriumdonandoC^w/i.as • simulquecertaverecum m3teanni
magnificentia Imperatorum Summi Pontifices Ur- ex dip'om.
banusll. Calixtus II. Eugenius III. Aiexander,AmbrhA-
& Ciemens III. lnnocentius V. atque Medtoianen- les ? obsi-
sium Duces Joannes Gakatius , & Philippus Ma- mcoru^^n
ria , cum ctetera dccora Colleeii confirmando rchllm:itf.
tum data prxdnsimmunitate. Etquidem Alcxan- videPiivi.
der Tertius mentem solicam , ac sidcm Canoni- Je8-mTl-
. . ',.-«.., bul. anni
corum mcorruptam verbis ampliiiimis commenda- n». i+.
vit, ac plunbus ornamentis in cor.sessu P^oma- ^mbresr
norum Patrum insignivit; nam quo tempore Ab- 87
bas Ambrosianus, & coenobita ad Viftorcm Pscu-Anno ****";
dopontificem defecerant , Praesul , & Candnki 4'*s'w*
vertcrant solum : ne ALnobarbo fcede Ecclesiam, Al".b- „
urbemque vastanti consentientcs ab eodem Ale-'mmo^-
xar.dro sacrorum Pnncipe dcsciscerent. Ca:terum ™™% nu"
ssoruit Collcgium cum amplitudine , tum fre-chaicns
quentia Canonicorum ; ditavere ornatissimum cce- patli6x ^st'
tum Lanterius de Quinqueviis , & Guida conju-?u"«'ius
ges duodecim mystis alimenta pi^bendo. Alios!ru.m?num'
praeterea ascripserunt Collegio huic Cardinalis «" ExiPsius
Albertus Summa , & Cardinalis Federicus Borro- ms.,™'
mwui Archiepiscopus , cujus fadti mcntio redibit Cal-,^°-
4 , 1 ■ rr « , r- veiv.bres.
m tcmpore. £>x nobiliihmo autem Ambrosiam t ex tefta-
templi ccetu prodicrc Purpurati Patres Romnna; ^nafesum*
Ecclesia: Guido Ojiienjis, *> Albertus Summa, Joan- m muiti
nes Antonius de SanSo Geosgio Prsepositus apud
legulcjos clarissimus , & Pra:sules ^rdicus ' Co- recenient.in
densis, qui cum Othone Vicecomite ad expeditio- 4™™,^
nem Hierosolymitanam est proseclus , Landuipbus^
Badagiensis, Traja-.us Aticornus, Lansrancus Rei- g:o ronsuie
na , & Flieronymus Corius Episcopus Parmensium,^°^m
cui deinde Philippus srater susficitur secutus Ca- nobiliorum
storem Pollux. d Othov.em etiam Vieecomitem inter g^ta^
Collegas Ambrosianos numeratum teitantur, qui-<iibu? ««Wi
res gcstas ipsius tradiderunt monumentis, tum ve-fBoss in
ro Mcdioianensi infula insignitum. Bonaventura chron »d
Castillion<eus vir literis , & antiqua probi tate no- ,09«.
bilis, Collcga primum Scaiensis, prxfuit deinde h;stes"o'"s
Ambrosianis: iique Divum Carohm Borromaum Medioi. &'
adhuc pucrum fore Mediolanensis Ecclcsia: colu- ^^3"
men , & restitutorem vates minimc falsus praevi- 86
dit. Ahos itcm Pra:suies, & Collegas nonobscu- tom.4. it.
ri nominis indicant passim cenotaphia ; dcbuit Sc££™tt
enim amplissimus quisque ascribi, suturus prarci- Leo "«
pucminister, & conviva Caesarum ; mdeque ac- D^caft i!i0.
cesserunt supra rehquos ordines nobflitas, ac or- na"° Sanio-
r p . ' vinus ,n ur-
namenta singulariaCollegio. bupenoribusquidcm bibus nobi-
scculis Prsiul Collegii mfulatussacros adolcscen-}ios.,bus&
tes tonsura insignire , augere Saccrdofiis, jus di- Giussianu,
cere: Canonici suum Prxiulcm creare , tunicula ,1^^^
ac daimatica aini&i maionbus ordinibus irtitiari, caP-
r.,^, r'.«»eaos
tUmconiplures
clcii noniinis vide apud ruticellum in monum. n. 450. Jtalibi Puriccllus in mo-
nmn. num. 646. de Insula Villx de Bas. Anibr. in iib. sujirjmem. Dc juiiidic}.
«OBstat exsinttnti» JP.«i»«ji Bost» «.-1271. Cal. Juniis,
C 3
 
Annotationen