Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bosca, Pietro Paolo
Petri Pauli Boschae Bibliothecarii, ex Sodalicio Sacerdotum Oblatorum, De Origine Et Statu Bibliothecae Ambrosianae Libri Quinque: In Quibus De Bibliothecae Conditore, Conservatoribus, & Collegii Ambrosiani Doctoribus, ut & de Illustribus Pictoribus, aliisque Artificibus & denique de Reditibus ejusdemque Bibliothecae amplis agitur — Lugduni Batavorum, [1723]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.8821#0034
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
37

BlBLlOTHECiE

bus Angle-
lix conlule
Georgium
Merulam

ctiamnum incolx, adulterino nomine , Orlandi
appellent. Vicecomitum quidem magnificentiam ,
atque adeo authores fuisso arcis cjus , piobant
De comiti parietes Othone plurimo pifturati ; tanti autem
moratos fuisse Mediolanensium Duces oppidum
Angleria legimus, ut se Anglos, atque Comarchos
lioVpTc^o.ejus oppidi vocitarent , rati se nimirum ornatos
nic.Medioi.eorum nomine, ac possessione , qui regnum Ita-
niumTn obtinuissent, atque Imperatonbus, antcquam
Mss- p"ri,- inauaurarentur , Liturgice librum ad sacramcnti
sertatione sanchtatem proponerent, cC Cruccm paulo poit
Nazariana^ eorundeno osculo offerrent ad eam columnam,
c. ij3. n. -qux a(JnijC venustatis ingratiis stat ad valvas Am-
brosianae Basilica;. Sed, ut mosest rerum huma-
corius par-narum alternis semper vicibus ssuctuantium , in-
pamon^ius"v^11 Atngkriam , sublato Archiepiscoporum do-
dec. j. lib. minatu , Matth-eus Vicecomes, cujus tiagitii cau-
montius deso communione sacrorum est prohibitus a Casfo-
orig.c<Pon- m Turriano , qui eo tempore Pontificatum Me-
tif.D.Carolt ,. ■ r « -i *t n * i
lib.pr. diolanenfem obibat. Nottra aztate Anglenam tenet
de »pp|4° inclyta Borromxorum Familia , quemadmodum
Memiam reliqua Verbani ora eidem genti paret. Ex adver-
lib-Bona-' s° m *acus littore Arona urbis spcciem mentitur,
vent.castii-inclusa moenibus , 6c portu , emporioque com-
Erync?um' m°da finitimis. Huic oppido arx lmminet muni-
Putcanum^ tissima, in imperio quondam Archiepiscopali con-
s^ptaiium ' tenta , nunc Martis opibus tuta provincia; Me-
infeTstoUr diolanensis fines tuetur. Ergo cum in arce Aro-
vicecomi- npnji Divum Carolum parens Margarita Medicaa
sxTitswi^c^er. enixa, neque illuc ob militis prxsidiarii sta-
i, c. i*. tioncm, ad colendum Borromea san£timoniae do-
74 micilium evadere peregrini homines possent, in
BisaiaFe- proxima montium juga evulsum sedibus suis na-
triiib. pr. tale cubiculum transtulit Federicus. Excitatum
cw^afAi-deinde templum sumptuosi operis Divo est , ad-
ci?tum in jecto in speciem Lauretana iEdis cubiculo , cui
mCpuii- circumfusa iterum lucc sidera alluserunt , quem-
ceiiumnu. admodum ex tabulis testata res est. Lapidempri-
308. Triita- . .. * . 1 .
num chai-mum talutan ligno, atque caeremonns nte expia-
lUpamon- vrc Federicus : aderantque speftaculo Philippus
tius iu>. 2. Archintus Novocomensium, & Petrus Georgius O-
ftil'i[ol%i.defcakus Viglebanensium Antistes, clara item , at-
cecom. loco que obscura capita affinium agrorum, SzVerbani.
strato,&B.i-Monti impositum Caroli nomen , xdiculis per
voiaiib.*. cena intervalla dispositis : ut fictili opere subji-
cap. z6. . ' , . . . j- r ii
Exquist.deCiant ocuhs res geltas Divi , cujusmodi iacella
bstVanno3' spcctamus in Varisiano monte Magnas Matris.
«1«, qua Hs autem sediculis substruendis ingenti sumptu
Tabui"Vibi.coritUiere ^ux Allobrogum, Cardinalis Ferdinan-
Ambr. Ri- ^«jTaberna, Sodalitas Oblatorum , Civir.as.sir/-
Gnt-W»^J i Familia Borromteorum, Vicecomitum, &
taroia in i>Littarum , ac nobiliora Collcsia artificum etiam
bcllo de _, . ' , ,.. D .
montis a- tranialpinorum. Inacdihcavit etiam m eo monte
lonensisde- pe^ericus Seminarium , cuius moderatorem prae-
dicatione. . . * ~. n •
De saceiiis teat operi toti sacellorum. Acccssit poitea mgens
simulachrum Divi ex cupro (quale Detrianus ar-
chite&us, si viveret , suo longe majus existima-
ret) cubitis tribus supra triginta in mirandam al-
titudinem procerum , latum sexdecim ; fortasie
etiam cum fa£tum est , fieri minime posse credi-
dimus : attamen minor colpsslis magnitudinem
Divi non arquasset. Maximi ejus simulachri par-
tes nondum coivere , sive artis desperatione mo-
lem suam extimesccntis, sive magnitudine sum-
ptus. Colossum a;re suo faciundum curavit Bor-
romaus, ingcntibus tantum operibus architeftan-
dis natus : graphidc descripsit Joannes Baptifta
Ceranus piftor eximius. Nos vix Bibliothecam
Ambrosianam attigeramus, cum explicanda; sal-
7J"tem graphidis ejus subiit cogitatio. Tentata non
semel res, nunquam tamen processlt ; conclavia
enim nostra angusta sensimus, atque in sedes
praeter modum amplas induci poise censuimus.
Suo iterum volumine intorsimus graphidem , ac
intulimus in museum artis stacuanae, uno pollice

Ambrosian/e LiberII
A

3S

Montis A
lonensis
consitle
Maninum,
Vide A-
lium Spar-
tianum in
Adtiano.

B

D

E

contenti, quem fictilem proponimus oculis civi-
um , atque exterorum ad azstimandam molem.
Jam secundum Collegii Ambrosiani lcges (erat
enim in exitu olympias) jubebantur abire magi-
stratu Conscrvatores, cum eis quinquennem prq-
vinciam prorogavit Borromaus. Alius inivit an-
nus inglorius fere. Jofeph Vicecomes ecclesiasti- 5.
cae eruditionis scientiisimus primum volumen ob-
scrvationum suarum typis commisit. Liber est
kevi cupressb servandus ; inquiritur in ritus ,
ac ca:remonias veteres Baptiswaiis , 8c ex vete-
rum Patrum , ac doclissimorum scriptorum ora-
culis singula depromuntur. Sacram hanc Viceco-
mitis eruditionem placuisse cordatis viris argu-
mento est , quod exteri codicem eum quserant
ambitiose ; tanta vis est dostrinae , prtesertim
cum demorsos ungues sapit. Certavit etiam cum
Collegis nostris Georgius Longus Bibliotheca: cu-
stos } teruntur adhuc legentium manibus illius
lucubrationes de annulis signatoriis antiquorum:
quas profesto subiecivis horis natas conjicimus,
cum tempus solidum exscribendis indicibus Bi-
bliothecEe impenderit , eosque Olgiato Prafe£to
nuncuparit. Paulo majora molitus est annus se-lSlt-
quens ; nam prospexit literis federicus, ne desi-
derarent linguarum cultores, si quando funestum
esset alicujus intcritu Collegium. sgitur peregri-
ni sermonis studia in Seminarienses scholas indu-
xit Borromaus : & commendavit consilium Pau- NonoCai.
lus Pontifex Maximus, scriptis brcvibus literis.Apr'
Pontificias, inquit, partes esse , ut ea; exercita-
tiones, ac studia foveantur maximci, quae sunt c 7&
republica : probatam jam omnibus esse Collegii
Ambrosiani operam propter linguarum variarum
disciplinam , quae nobis exoticarum facultatum
arcana aperiunt; ne casu , aut temporum invidia
intereant ea studia , mandare se , ut duo , qua-
tuorve adolescentes iis exercitationibus subigan-
tur in Seminario Mediolanenfi , ejusdemque sedis
quadra vivant : quam si rationes Seminarii ne-
gcnt , eandem dimidia tantum pensione aeris,
quod reliqui convi£tores exsolvunt , redimere
possint. Haec Pontifex; tanta scilicet ejus cxer- A^epHio-
citationis cura permoverat Federicum, ut quaere- pi liesioiu-
ret etiam apud exteros hominem , quem studio-jjnu^"8
sis linguarum ducem praeponcrct , Arabici pra:-
sertim sermonis. Nccerant; qui Pcrsicam inter-
ea, & Abyssinam linguam traderent, quamquam
id expetiiiset Borromaeus a Paruta suo ; immo Uuiis
ejus spem deluserat Arabs patrii sermonis inter-ldusMartu-
pres , nam Antonius Caracciolus profe£tum eum
cum Neapolitanorum Prorege in Hispantam signi- Literisno-
ficavit , paremque fore huic oneri Florentinum^s^'
civem , cognomento Cinum , Majoris Templi
Canonicum , & servitio Hetrufcorum Ducis addi-
ctum. Expeditius visum Borromao : ut quoniara
Gigaus jam elementa sermonis Perfici , atque in-
stitutiones ejus callebat , ad Hetrufcos proficisce-
retur. Favit homini singularis humanitas Princi-
pum Medicieorum ; nam instituto huic Ambrosia-
ni Collegii , & Bibliothecaz studuerunt magno-
pere, propensiori quadam voluntate erga Borro-
maam gentem consanguinitate propinquam sibi,
cultu certe, ac fcedere pcrpetuo literarum. Sane literi»
Magna Dux humanissime Gigaum excepit, cujus tlTca°
auspiciose Pisas , atque Liburnum contulit, ubi LiTOtno"5'
collocutus cum servo est Arabici, ac Turciciser-
monis peritissimo ; nec loco humili natum man-
cipium officia , ac mores prodebant. Hunc di-
gnum esse pileo servum significabat Gigaus Car- 77
dinali, percupidum ejus disciplina; tradendas, ^^"^
jamque accin£tum ad ministerium, si Gtgaus do- Decemb. &■
centem vellet audire. Memoravit cjuoque se itu- csJdem°U
rum cum eodem mancipio Pijas; illuc enimMa- gjoj qu«-
gnus Dux miserat servum Arabem , Abdalam ^ottST
P. P. Bosiba. C a »0-
 
Annotationen