Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Friedländer, Ernst
Ostfriesisches Urkundenbuch (Band 1): 787 - 1470 — Emden, 1878

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1950#0161
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
142 1398.

renten, vervallen nutschap ende proufyt, ciaer tho behoerende, mitten zeevonde, in alre manieren,
als wy de nu ter tyt hebben, houden of hier namaels verengen sullen, buten ons liefs heren lan-
den voerscr., het zy gemeen te samen off verscheyden. Welcke lande, huse, sloote, heerlichede,
böge ende läge, rechte, rente, vervallen nutschap ende prouffyt, onse lieve genadyge heer, her-
toge Aelbrecht voirn., ons weder verliet hefFt, te houden van hem ende syn nacomelinghe, ons
ende onse nacomelingen, tot enen onversterflieken erfleen. Ende waer dat sake, dat wy, off
enich van onsen luden, storven sunder wyttachtige geboerte affter ons te laten, soe mochten wy,
ende elcs van ons, de voerscr. heerlickheden ende goeden laeten ende bewysen te comen, na
onser doot, op sulcke luden, een of meer, de ons genoegen sullen in onsen levende live, vreevnde
of maech, mit onsen testamente off openen breven, alst ons genoegen sal. Ende wie van onsen
erven of andere, daer wy die goeden up bewysen sullen, als voerscr. is, ons of onse nacomelin-
gen, versochte off versoecken sali, na onser of onser eniger doot, die sal onse lieve here, de
hertoge voirn., of syn nacomelingen, die voirscr. heerlichede en goede verlien ende verleenen,
in alre manieren, als onse lieve here vorscr. ons gedaen hefft. Ende want wy van ons liefs
heren lande verre geseten syn mit onsen heerlicheden, goede ende landen, dye ons onse lieve
here verliet hefft, so hefft ons onse lieve heer, overmits vresen der wegen, dye daer tusschen
gelegen syn, alsoe veel gratie gedaen, dat onse erven, of de gene daer onse goede op komen
sullen na onser doot, binnen drien yaeren mit waen versoeck nyet versumen noch verbueren en
sullen; ende hebben, mit onsen vrien wille, onsen lieven genadigen heer vorscr. hulde, eede ende
manscap gedaen, als manne hoereii here schuldich synt te doen, ende geloefft denselveu onsen
lieven heere in goeden trouwen te dienen, ende hun syn palen van Vrieslant te helpen houden,
ende de te stareken tegens allen dengenen, de hun daerin hinderen ende deren wilden of onge-
hoersamich worden, behoudelick, dat wy hun ongehouden sullen wesen te dienen buten den palen
van Vrieslant, ten waer dat wyt van onsen goeden wille doen wilden. Ende onse leve heer
vorscr. hefft ons weder geloofft, ons te stareken in den goeden, landen ende herlicheden voirscr.,
off ons yement in den vorscr. goeden ende heerlicheden hinderen of crencken wilde, als een heer
synen lienmannen schuldich is te doen, als wy hun des vermanen of doen vermanen. Voort
wanneer, by onsen of onser enyger doot, onsen erven, off diegene, dye wy an den voerscr.
goeden bewysen sullen, die selve heerlichede ende goede van onsen leven here, of van synen
nacomelingen, versoecken of ontfaen sullen, soe sullen diesulve onse erven, of de ghene, de die
goede versoeken of ontfaen sullen, alle dese voerscr. vorwarden vernuwen ende geloeven, in
alre, manieren, als vorscr. is. In oerkonde desen brieve bezeghelt mit onsen zeghelen, hier an
gehangen. Geschreven op ten elfften dach van der maent van September, int iaer ons Heren
dusent driehondert acht ende tnegentich.

AMC
 
Annotationen