Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1886

Page: 241
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1886/0158
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
241 ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΤΎΜΒΙΟΙ 242

Ε . Των Άσανιδών το γένος αρχήν είληφεν έκ μιςο-

γενείας βουλγαρικής καί ελληνικής. Γενάρχης δ'αύ-

Εϊς τον τάφον τον Άσάνη κνρον Ίσαακίον και των ύπήρξεν Ιωάννης Β' ό Άσάνης βασιλεύς των

τήο,αύτον έγγύνηςέντΡ) μονήτον ΦιΛανθρώπον. Βουλγάρων, γαμβρός Μιχαήλ Η'του Παλαιολό-
γου επί τή θυγατρί αύτοϋ Ειρήνη (1), Τούτου δέ

Άλλα τί μοι, βέλτιστε, ιιωμάτων τύπους, το0 Άσάνη τήν έγγόνην Ειρήνην' έγημεν ό μέγας

καί την άπαστ^άπτουσαν εκ τούτων χάριν, ^σ^ος ^0 αΰ.Ζηο Ιωάννης ό Καντακουζηνός,

καί κάλλος άμίμητον ευτέχνως γράφων . ^ αΰτ ά „εθύστερον &ναγ0ρευθείς. Διό και

μη και ψυνης(Ι) τα; αρετα; παραγράφεις, Μ ω ~ · < « :< «

Λ, , , » Λ . Ινίατΰαιος ο ποωτοτοκος αυτού υιος υπεγραρετο:

5 μη ο ευγένειαν την άνωθεν μηνύει;, λ ~ . ν ~ ~ ,ω ~ » ο ,

, . , , , , Ματσαιος εν Αηισνω τω σεω πιστός βασιΛενς και,

και βασιλικην συγγενειαν και κράτος, < ) «„ ' / '> α >

. _ - αυτοκράτωρ τών Ρωμαίων Ασανης ό Καντακου-

οσον τε λαμπρών αςιωματων γέρας; γι γ ι*·

η παραχωρείς ταύτα τω λόγω φράσαι; ίη»^ (2).. Διίβ τοίνυν ομώνυμοι 'Ασάναι γνωστοί

καλώς γε ποιών καϊ φρονών ουκ άλόγως. (*01 τυγχάνουσιν εΤς μεν ό ύπό Ιωάννου τοΟ Α'

10 Οϋκοϋν έροϋμεν, ά σιγάς αυτός γράφων. τών Παλαιολόγων [1341-91) τω τοΟ πανυπερσε-

'Ο μέν γε ρίζης ευγενούς δρπηξ έ'φυ, βάστου τιμηθείς άξιώματι τής αύλής (3), έτερος δέ

καί βασιλικών αιμάτων άποσπάδο;, ό τω ανωτέρω Αεοντάρη συνακμάσας Ίσαάκιος, εγ-

κλήσιν Ίσαάκιος, Άσάν έκ γένους. γόνος πιθανώς του προτέρου. ΤοΟτον δ αυτοκράτωρ

Τραφείς δέ λαμπρώς έν βασιλείοις δόμοι; Μανουήλ απέστειλε (τω 1420 ι συν τω Αεοντάρη

15 ταχύ προήλθεν εις ύπέρτατον κλέος, καί ΜανουήλΚαντακουζηνω τω πρωτος-ράτορι μετά

αρχάς άμείβων, έν πάσαις διαπρέπων, πολλών αρχόντων καί στρατιωτών καί βασιλικών

δίκαιος, όζύς, δραστικός, μ.εγαλόφρων, » , . , , ~ ·\ιι

■ ~ *' Γ , ; οωρων εις προυπαντησιν του αμηρα Μεχμετου του

μέτριος, εύθύς, νουνεχής, ταπεινοφρων, λ' · ~ ο Υι ~ ν Μ■ « ί /

, , , Α υιου ΰαγια(.ιτου του Κεραυνού, οτε οιήρνετο

άπλοϋς. ελευθέριος, ηδύς, χαρίεις, Λ> ., , V ,Γ"

ηη „ . _ / ούτος οια των περιπολίων της Κωνσταντινουπόλεως

50 άγαλμα πασών αρετών ηρμοσμενον. " '*

Τέλος τό λαμπρον της επαρχίας κλέος ?να ^ραιωθη εις τήν άντίπεραν Ασίαν, ώς ό Φραν-

έν τη μεγάλη τηδε διέπων πόλε-, ^< ιστορεί, προςτιθείς έν τω Μ*ρω Χρονικω

γηοως'προς ούδόν απολείπει τόν βίον, «ότοΟ και ότι,κατά τήν μετά του άμηρα συνέντευξιν

κατά μοναχούς άποκαρείς την τρίχα· ^ών παρά το0 αύτοκράτορος απεσταλμένων, έδω-

25 Ή δ'αύ παρ'αΰτόν ευπρεπής αύτη κόρη, ρήσατο εκείνος Ίσαακίω τω Ασάνη ί'ππον άριστον,

φίλης θυγατρός θυγάτηρ τούτου πέλει, οδτος δέ πάλιν έ'δωκεν αυτόν τω γαμβρω αύτοΟ

λαμπρά; γυναικός ανδρός εΰκλεεστάτου Γεωργίω τω Φιλανθρωπηνώ (4). Εις πότερον δμως

Φιλανθρωπηνοΰ του μεγάλου πατρόθεν των Ίσαακίων τούτων άναφέρεται τό επίγραμμα;

δνπερ προςειπών άστραβη γένους στύλον, Εις τόν νεώτερον πάντως, ως έκ τών στίχων 23-28

30 άστρον τε λαμπρον φευ θάλατταν εΐςδύναν, εξάγεται, ούτινος γαμβρός έπί θυγατρί ήν ό ρηθείς

ουκ άν άμάρτοις τών προςηκοντων λόγων. Φιλανθρωπηνός.Ήν δ'ουτος απόγονος 'Αλεςίου Φι-

Αύτη νέαν άγουσα την ηλικιαν, ^ . - , 0 . ,

' . Λαντρωπηνου του εκ του λαυ,ποου και ρασιλευσαν-

άντί θαλάμων καί γαμικών πασταόων , . , , ' ' _ , ,γ ,

' , „ . „ . ,. τος γένους των Δουκών, επι τί5ς Βασιλείας Ιωάννου

ωκησεν ωδε τον βαρυν τούτον λιθον, ^ ' '

35 μάλλον 8* άπεπτη πρός μονάς ουράνιους το° ^'^Ά Μιχαήλ του Παλαιολόγου άκμα-

'άσπιλος, έξάρασα βίου κηλίδων. σαντος' ός πρώην μέν ύπό τοΰ τελευταίου τούτου

Εις γοϋν παρηγόρημα λοιπόν του πάθους τψ το° πρωτοστράτορος έτετίμητο άξιώματι, ύστε-

συνιστοροϋσιν οί τεκόντε; τώ πάππω ρον δέ, μετά τήν καταναυμάχησιν του ές Εύβοιας

καί προςπαραγράφουσιν έν στίχοι; τάδε. καί Κρήτης έξορμήσαντος στόλου τών Αατίνων

Μαίου [Οηα. Τμνοορτ. ρ«8· 190]· «Λτίταρτο» τήςΛοτέρ««λ. τβν (!) Παχυμ. εΙς Μιχ. ς-', σελ. 440.—Γρηγορ. Β',σ«λ. 132. Βυπη.

Παρισίων, τό ΰπ' αριθ. 2498 Μηναΐον τοΰ Νοεμβρίου [ΜοηΙΓααο. (2) "Ιδ/ΜΪ8ιιβ 'Έ.Ι.Ιην. Πατρο.Ιογ. τόμ. ΡΝ', σελ. 843.

ΡαΙαβοι/ναρΙι. Οτακα σελ. 59 και 305]. ^ (3) Κανταχουζ. Γ", λ<-', πβ'·/.αιπθ', σελ. 218,507 /.α'ι 509. Βοηη.

(1) Τό -/ειρόγραϊον ε/ει: εξ αβλεψίας τοϋ άντιγρα?εω;. (4) Φραντζ. σελ. 111 χ. 138. Βοηη.
loading ...