Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1886

Page: 73
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1886/0059
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
73

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΗ ΑΚΡΟΓΙΟΛΕΙ

74

Τό δέ τρίτον ψήφισμα έχει πλατέα μάλλον άλλα
πυκνά και ένιαχοϋ συγκεκολλημένα τά γράμματα
(δψ, 0.006-0.01). Το Ο Θ καί λ είσί βραχύτερα
των λοιπών, ωσαύτως δέ του Γ και Ρ αί κάθετοι
γράμμα! δέν έξικνοΟνται μέχρι της αύτης καϊ τά
άλλα γραμμής προς τά κάτω. Το Μ είναι παραλ-
ληλοσκελές, τό δέ Σ φέρει το μεν κάτω σκέλος
δριζόντιον, το δέ άνω λοξόν.

Έν τω 6^ στίχω παρατηρούνται εν περισσόν καί
δύο ελλείψεις : μεταξύ του ΛΕΜΟΥ καί του ΚΑΙ

ύπάρχει I · το Θ τοΟ καθάπερ στερείται της στιγ-
μής,το δέ άρθρον ΤΟΙΣ τοΟ I.

Ενταύθα προστεθήτω δτι μεταξύ των δύο τε-
λευταίων μνημείων [Μεγακίείδον καί ΣερονϊΜον)
κείται έτερον τετράλιθον, ελλιπές τήν οψιν καί τήν
δεξιάν πτέρυγα, διασώζον δέ κατά χωράν επί μαρ-
μάρινης βάσεως τά δύο λοιπά μάρμαρα.

Β. I. Λεοναρδος

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΗι ΑΚΡΟΠΟΑΕΙ

( Πίν. 5 και 6 ).

Μηνί Νοεμβρίω τοΟ λήξαντος έτους ήρξαντο
δαπάνη της έν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας
αί έν τη Άκροπόλει άνασκαφαί, αί'τινες είχον δια-
κοπή προ ενός περίπου έ'τους ένεκα του θανάτου τοΟ
πρώην γενικοΟ εφόρου Π. Σταματάκη. "Ηρξαντο
δέ άπο της άρκτικης αύτης πλευράς, βορειοανατο-
λικώς τών Προπυλαίων, καί κατά τήν αύτήν μέ-
χρι τούδε διεύθυνσιν βαίνουσαι έξετάθησαν πλέον
μέχρι μικρας αποστάσεως άπο της βορειοδυτι-
κής γωνίας τοΟ Ερεχθείου. Τών έργασιών τούτων
τά άποτελέσματα άναγράφομεν ένταΟθα συντόμως.

α ) ΧαΛκα καί πτ\Χινα ευρήματα.

"Αμα τη ένάρξει τών έργασιών, άφ' ού οί σκα-
φείς προέβησαν εις βάθος ενός περίπου μέτρου ύπό
τό σημερινόν έδαφος, απεκαλύφθη στρώμα αρχαίου
μεταγενεστέρου οικοδομήματος, έξ όπτών πλίνθων
καί άσβέστου συγκείμενον. Ύπό τά στρώμα δέ
τοΟτο, εις βάθος ενός περίπου μέτρου, έγίνοντο καθ'
εκάστη ν σχεδόν εύρήματα, άρχαϊκης άπαντα τέ-
χνης, οίον χαλκά καί πήλινα ειδώλια, τεμάχια
αγγείων, έπιγραφών κτλ. Τών εύρημάτων τούτων
άξιολογώτερα εινε αΊ γυναικεϊον χαλκοΟν άγαλμά-
τιον (βψ. 0,18), δ'λως σώον, ένδεδυμένον ποδήρη
χιτώνα, ού άνέχει τό κράσπεδον διά της άριστεράς
χειρός καί έχον τήν δεξιάν προτεταμένη ν από
τοΟ άγκώνος, οι' ής θά έκράτει πράγμά τΓ β') τε-
μάχια πηλίνων κεχρωματισμένων άναγλύφων καί
γ) πολλά πήλινα, κεχρωματισμένα καί ταΟτα, ει-

δώλια, παριστώντα γυναίκα φέρουσαν πόλον έπί
της κεφαλής καί καθημένην έπί θρόνου, έχοντα
. τον γνωστόν έκείνον τύπον, δν άποδίδουσί τί-
νες εις τό έν τή Άκροπόλει ξόανον της Αθηνάς.
Σπουδαιότατον δ'μως διά τήν ίστορίαν της Γραφι-
κής εύρημα εινε γραπτός πίναξ έξ όπτης γης, έχων
πλάτος 0,52,σωζόμενον ύψος 0,39 καί πάχο ς 0,06
Έν αύτώ εικονίζεται δπλίτης φέρων πανοπλίαν καί
έχων στάσιν δρμώντος καί οιονεί έπιτιθεμένου κατά
πολεμίου, καί τά σκέλη διεστηκότα. Σώζεται δέ έν
αύτώ καί έπιγραφή αρχαϊκή : καΜς: καί γράμ-
ματά τινα έκ του" κυρίου ονόματος τοΟ είκονιζομέ-
νου. Δέν άπετέλει δέ μέρος δλου τινός, άλλ' εινε
αύτοτελής, διότι έχει γεγραμμένας διπλάς ταινίας,
αποτελούσας τετραγωνικόν περιθώριον, έν ω περι-
κλείεται ή μορφή.

Επίσης σπουδαΐον διά τήν ίστορίαν της Πλα-
στικής εινε εύρημα άνάγον ημάς εις τούς προελλη-
νικούς αύτης χρόνους. Εις βάθος δηλ. δύο ήμισυ
μέτρων ύπό τό σημερινόν έδαφος, ύπό στρώμα έκ
λατύπης πώρινου οικοδομήματος, έν ω εύρέθησαν
πολλά χαλκά καί πήλινα πράγματα, εύρέθη άνθρω-
πίνη φυσικού" μεγέθους κεφαλή, έπί πωρίνου μαλα-
κού λίθου κεχαραγμένη, έχουσα πώγωνα καί πλα-
στικώς δεδηλωμένον μύστακα,καί διατηρούσα εισέτι
ίκανά ίχνη χρωματισμού. Κατά τήν δ'λην μορφήν
δμοιάζει έν γένει ταΐς έν Μυκήναις εύρεθείσαις προ-
σωπίσιν, εχει δμως τό περίγραμμα πολύ περισ-
σότερον άτελές καί βάρβαρον, τοιούτον, οίον έδύ-

δηλ
loading ...