Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1886

Page: 7
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1886/0015
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
7

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

8

τόπου έν φ ή σκηνή (Ι,οκαΐ^οί,ΐΐιβίΐ)- Ουτω καΐ επί
τοιχογραφίας τίνος της Πομπηίας (1) παρίσταται ή
Αθηνά αύλουσα προ του "Αρεως και του Απόλ-
λωνος- δ δίβρίιαηΐ εΰρίσκων ίσως παράδοξον έν-
ταΟθα την παρουσίαν του Απόλλωνος προσπαθεί
νά έρμηνεύση τούτο παραβαλ)^ων χωρίον τι του
Πλουτάρχου (περί Μουσ. 14. 1.) «Ή δέ Κόριννα
και διδαχθήναί φησι τον Απόλλωνα ύπ' Αθηνάς
αύλεΐν » τοΟθ'ό'περ ένταΟθα ό'λως άσχετον, είκονι-
ζομένης της σκηνής μάλλον της προ της απορ-
ρίψεως των αυλών (2). Ίκανώς δέ οήλον φαίνεται
ήμΐν, το ό'τι ή "Αρτεμις ενταύθα μόνον έν σκηνή
τον άδελφόν αύτής ιδία άφορώση μετά τοσούτου
ένδιαφέροντος νά παρίσταται δυνατόν ήτο. Και όν-
τως ό Μϊοΐιαβίϊδ έν τη σχετική αύτου άξιολόγω
πραγματεία ( ΑροΙι. ΖβίΙ. 1869 σελ. 51) μηδαμώς
έκ των έρμηνειών τούτων παραπεισθείς, ανέγραψε
την περί ου δ λόγος παράστασιν εις τάς της έριδος
του Απόλλωνος προς τον Μαρσύαν και κατέταξε
ταύτην εις την πρώτην κατηγορίαν, εϊς τάς παρα-
στάσεις τουτέστιν έκείνας, αίτινες τά προ της άμίλ-

λης εϊκονίζουσιν, από τών πρώτων του Σατύρου
επί τοΟ αυλού δοκιμών, μέχρι της έξεγέρσεως
της επί τη τέχνη αΰτοΟ αλαζονείας, ήτις τον Απόλ-
λωνα εις διαγωνισμόν προς τον ύπερήφανον αύλη-
τήν παρώρμησε. Και ή ημετέρα παράστασις συνε-
πώς δέον νά ύπαχθή εις τάς παραστάσεις της μου-
σικής τοΟ Απόλλωνος προς τον Μαρσύαν έριδος
και νά καταταχθή άνενδοιάστως εις τήν πρώτην
τούτων κατηγορίαν.

Ή αντίστροφος είκών του άγγείου παριστά φα-
λακρόν Σάτυρον έν μέσω δύω Μαινάδων έν ταίς
χερσίθύρσους κρατουσών'καίαίτρεις αύται μορφαί
φέρουσι μακρά ιμάτια περί το σώμα. Ή παράστα-
σις αύτη, συχνή άλλως τε ούσα, φαίνεται ούγ ήτ-
τον σχετιζομένη προς τήν κυρίαν του άγγείου πα-
ράστασιν, καθόσον πρόσωπα έκ τοΟ Βακχικού θιά-
σου συχνά άπαντώσιν έν ταϊς επί αγγείων παρα-
στάσεσι του μύθου τούτου, τήν άκολουθίαν του
Μαρσύου αποτελούντα.

Β. Ν. Σταης

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΕΝ ΤΗι ΑΓΟΡΑι ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ

Εξακολουθεί ή έν τη πυρποληθείση Αθηνών
άγορά ανασκαφή, άλλά δΓ ολίγων έργατών και
μετά συχνών διαλειμμάτων, ένεκα τών πολλών
βροχών τοΟ έφετεινοΟ χειμώνος. Και το μεν πολύ
πλ εϊστον μέρος τών χωμάτων, τά δποΐα έσκέπαζον
τό άρχαϊον έδαφος ήδη έξεφορήθη, μένουσι δ' έτι
έδώ κ' εκεί καθ' άπαντα τον γώρον σεσωρευμένα
εις δμάδας ογκώδη μάρμαρα καί πώροι, μέλη δηλ.
αρχιτεκτονικά άπαρτίζοντα τό πάλαι τήν μεγάλην
έρευνωμένην οΐκοδομήν, τά δποΐα έν τοίς χρόνοις
τοΟ μεσαιώνος καί ύστερώτερον μετεχειρίσθησαν
οί άνθρωποι εις διάφορα κτίσματα άθλια έπί της
αύτής θέσεως. Μετά τήν καθαίρεσιν τών κτισμά-
των τούτων, δυσκόλως τώρα μετακινείται καί το-
ποθετείται τό άρχαϊον ύλικόν ούτως, ώστε καί

(1) Βιζίΐ. άβΐΐ' Ιηβί. ΑγοΙι. 1841 ρ. 106.

(2) Παρβ. και τήν εικόνα (εν Λππ. άεΙΙΊηδΙ. 1879 σελ. 24 τ. 6)
οπου παρα τον Βακ/ικόν Οίασον, υπεράνω της ΆΟηνας εικονίζεται ό
πατήρ αυτής Ζεύς, ώσει τής σκηνής έφορών.

καταφανές νά είναι προς μελέτην καί νά μή έπι-
σκεπάζη δέ ή συγχέη τάς τής πρώτης οικοδομής
γραμμάς, δ'σων δ χρόνος έφείσθη. "Ομως δέ, αίρο-
μένης δπωςδήποτε καί ταύτης τής δυσκολίας, θά
γίνη προσε/ώς δυνατόν νά έκδοθή έν τοις τοΟ έτους
1885 Πρακτικοίς τής Εταιρίας τό σχέδιον τών
άναφανεισών οικοδομικών γραμμών, έ'νθα θέλει άπο-
δοθή καί δ προσήκων λόγος περί τών παντοίων άλ-
λων ευρημάτων, δσα άνεσκάφησαν.

Σήμερον δέ έπιγραφάς μόνον πάλιν έκδίδομεν,έκ
τοΰ τόπου τούτου προελθούσας. Αύται, καθώς καί
αί έν τω προηγουμένω τεύχει έκδοθεΐσαι, ούδέν
περί τοΟ κτίσματος, έν ω ευρέθησαν, μαρτυροΟσι,
είναι δέ ποικίλης άλλης ύλης περιεκτικαί. Άρχό-
μεθα άπό τών παλαιοτέρων.

1.

Τμήμα στήλης λίθου ΙΙεντελησίου, ύψους. 0,34
loading ...