Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 7.2001

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20619#0009

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Od Redakcji From the Editors

Dnia 12 września 2000 roku ukończył 80 lat Profesor
Lech Kalinowski, współtwórca, członek komitetu redak-
cyjnego i spiritus movens rocznika Folia Historiae Artium,
a poczynając od tomu XXI (1985) jego redaktor. Przy tej
okazji Profesor Kalinowski postanowił przekazać w inne
ręce trud redagowania Foliów, nadal jednak uczestni-
cząc w pracach komitetu redakcyjnego. Kontynuując pro-
gram wydawniczy i zachowując tradycyjny układ czaso-
pisma, nowy redaktor ma nadzieję utrzymać także jego
wysoki poziom merytoryczny, osiągnięty dzięki staraniom
Poprzednika, na którego kompetentne rady i życzliwą
pomoc pozwala sobie liczyć.

Szczęśliwym trafem treść niniejszego 7 tomu nowej
serii Foliów, pierwszego firmowanego przez nową re-
dakcję, w pełni mieści się w kręgu bezpośrednich zain-
teresowań badawczych poprzedniego Redaktora. Całość
otwiera włoska wersja Jego artykułu o malowidłach ścien-
nych Giotta w kaplicy Scrovegnich w Padwie. Wśród
pozostałych prac zamieszczonych w tomie przeważa te-
matyka sztuki średniowiecznej. Joanna Ziętkiewicz-Kotz
omawia XIII-wieczny francuski rękopis iluminowany
znajdujący się w zbiorach Biblioteki Czartoryskich w Kra-
kowie, nie opracowany dotychczas przez historyków
sztuki. Brytyjski uczony Paul Crossley porównuje treści
symboliczne gotyckich katedr w Pradze i Krakowie. Śre-
dniowiecza dotyczą też materiały zawarte w dziale Re-
cenzje - Przeglądy. Marek Walczak polemizuje z artyku-
łem Jana Svanberga o ikonografii romańskiej chrzcielni-
cy w Tryde (Szwecja), zamieszczonym w poprzednim
tomie Foliów, a Małgorzata Smorąg Różycka recenzuje
pracę zbiorową pod redakcją Guntera Prinzinga i An-
drei B. Schmidt o ormiańskim Eiuangeliarzu ze Skrevy
(tzw. Ewangeliarz lwowski). Wreszcie stan badań nad
oddziaływaniem twórczości Mikołaja z Lejdy na późno-
gotycką rzeźbę Europy środkowowschodniej szeroko
omawia Wojciech Marcinkowski. Problematykę sztuki no-
wożytnej reprezentuje artykuł Kazimierza Kuczmana
o obrazach ferraryjskich w kolekcji Karola Lanckoroń-

The day of 12 September 2000 marked the 80th birth-
day of Professor Lech Kalinowski, a co-founder, mem-
ber of the editorial board and spiritus movens of the
yearly Folia Historiae Artium, from Volume XXI (1985)
its editor-in-chief. On this occasion Prof. Kalinowski de-
cided to commit the effort of editing Folia to other hands,
without renouncing, however, his participation in the
activities of the editorial board. Continuing the editorial
programme and keeping to the traditional lay-out of the
periodical, the new eclitor hopes to maintain a high stan-
dard of its merits, achieved through the efforts of his
Predecessor, on whose competent advice and kind help
he makes bold to count.

By a happy coincidence, the contents of the present
7th volume in the new series of Folia, the first one signed
by the new editor-in-chief, falls entirely within the circle
of direct scholarly interest of the former Editor. It opens
with the Italian version of Prof. Kalinowski’s article on
Giotto’s murals in the Scrovegni Chapel in Padua. Among
the remaining works included in the volume predomi-
nates the subject of medieval art. Joanna Ziętkiewicz-
Kotz discusses a 13th century French illuminated manu-
script, in the collections of the Princes Czartoryski Li-
brary in Cracow, heretofore not elaborated by art histo-
rians. A British researcher, Paul Crossley, compares sym-
bolic meanings in the Gothic cathedrals of Prague and
Cracow. To the Midclłe Ages refer also materials con-
tained in the section of Reviews - Overviews. Marek
Walczak engages in polemic with Jan Svanberg’s article
on the iconography of the Romanesąue baptismal font
at Tryde (Sweden), included in the preceding volume
of the Folia, while Małgorzata Smorąg Różycka reviews
a collective work, edited by Gunter Prinzing and An-
drea B. Schmidt, devoted to the Armenian Euangelistary
from Skreva (so-called Lvovian Erangelistary). Finally,
Wojciech Marcinkowski comprehensively discusses the
State of research on the influence exerted by Nicholas
of Leyden’s oeuvre on the late-Gothic sculpture in Cen-

5
 
Annotationen