Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 7.2001

DOI issue: DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20619#0159

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Folia Historiae Artium
Seria Nowa, t. 7 (2001)
ISBN 83-88857-38-X
ISSN 0071-6723

Nekrologi

Ksiądz Infułat

PROFESOR DOKTOR HABILITOWANY BOLESŁAW PRZYBYSZEWSKI

(1909-2001)

W Dzień Zaduszny roku 2001 odszedł od nas po krót-
kiej chorobie Ksiądz Infułat Bolesław Przybyszewski,
doktor habilitowany, emerytowany profesor Papieskiej
Akademii Teologicznej (PAT), członek czynny Polskiej
Akademii Umiejętności, wieloletni współpracownik naj-
pierw Komisji Historii i Teorii Sztuki przy Oddziale Pol-
skiej Akademii Nauk w Krakowie, a od r. 1995 Komisji
Historii Sztuki przy Wydziale Filologicznym PAU. Jego
osobowość, działalność życiowa i naukowe osiągnięcia
zostały ostatnio szczegółowo przedstawione i ocenione
najpierw z okazji pięćdziesięciolecia Jego kapłaństwa w
roku 1985 przez Wiesława Franciszka Murawca OFM w
Folia Historica Cracoviensia, 4-5: 1997-1998, s. 29-48,
następnie zaś podczas obchodzenia uroczystego Jego
dziewięćdziesięciolecia w roku 1998 przez piszącego te
słowa w dwukrotnie wygłoszonej laudacji: w Muzeum
Historycznym miasta Krakowa, w Oddziale Celestat oraz
w Opactwie Tynieckim.

Obdarzony hojnie przez Boga zdolnościami, profe-
sor Przybyszewski od wczesnych lat zaznaczył się w
wielorakich dziedzinach życia. Po święceniach kapłań-
skich, otrzymanych w roku 1935, jako duszpasterz roz-
począł curarn animarum w roku 1940 na stanowisku
wikarego przy parafii Przenajświętszego Salwatora pod
wezwaniem, jak sam wielokrotnie podkreślał, Przemie-
nienia Pańskiego, a posługę duszpasterską prowadził
następnie przez trzydzieści nieomal lat, w latach 1945—
1971, jako proboszcz parafii Św. Krzyża w Krakowie.

Jako teolog był wykładowcą w Krakowskim Zakła-
dzie Teologicznym (obecnie Papieska Akademia Teolo-
giczna) i pozostawał teologiem w swoich licznych pra-
cach z zakresu historii sztuki.

Jako historyk był historykiem Kościoła: Zarys dzie-
jów diecezji krakowskiej (Kraków 2000) i hagiografem:
Błogosławiona Jadwiga królowa (Kraków 1988), Żywot
świętej Kingi księżnej krakowskiej (Tarnów 1997), Św.
Stanisław BM (Łańcut 2001).

Na polu historii kultury i sztuki szczególną rolę ode-
grała Jego działalność archiwalna i paleograficzna. Pod-
stawową datą dla ukształtowania się Jego formacji na-
ukowej było objęcie stanowiska kanclerza i notariusza
Kurii Metropolitalnej Krakowskiej w roku 1942, decyzją
ówczesnego biskupa księcia Adama Stefana Sapiehy,
późniejszego kardynała. Ta to działalność doprowadzi-

155
 
Annotationen