Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — N.S. 8/​9.2002/​3

Page: 5
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2002_2003/0011
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Od Redakcji From the Editors

W dniu 25 sierpnia 2002 zmarła w Rzymie,
w wieku 104 lat, sponsorka Foliów prof. Karolina
Lanckorońska. Wiedeńska uczennica Maxa
Dvofaka, a od roku 1935 docent Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie, badaniami objęła nowożyt-
ną sztukę włoską, w tym zwłaszcza twórczość Mi-
chała Anioła, i stała się w tym zakresie wybitną spe-
cjalistką. W czasie wojny uczestniczyła w działaniach
konspiracyjnych; uwięziona przez gestapo i skazana
na śmierć, po ułaskawieniu ponad dwa lata spędzi-
ła w obozie koncentracyjnym w Ravensbruck. Po
wojnie pozostała na emigracji politycznej i poświę-
ciła się wydawaniu źródeł z archiwum watykańskie-
go, dotyczących historii Polski. Równocześnie na
ogromną skalę wspomagała polską humanistykę,
a wreszcie ofiarowała krajowi ocaloną część rodzin-
nej kolekcji sztuki europejskiej. O roli Karoliny
Lanckorońskiej dla Folia Historiae Artium pisze
Lech Kalinowski w zamieszczonym w niniejszym
tomie wspomnieniu pośmiertnym. Warto przypo-
mnieć, że tom 4 (1998) nowej serii Folia Fłistoriae
Artium został Jej dedykowany w stulecie urodzin.

Prezentowany tu podwójny tom 8—9 Foliów
otwiera rozprawa Franęoisa Boespfluga i Yolanty Za-
łuskiej o średniowiecznych ilustracjach Prologu do
Ewangelii wg św. Jana; autorzy analizują w niej re-
lacje między tekstem a towarzyszącymi mu i komen-
tującymi go miniaturami. Również średniowieczne-
go iluminatorstwa, tym razem ze wschodniego krę-
gu kultury europejskiej, dotyczy — zamieszczone
w dziale recenzji — krytyczne omówienie najnow-
szych opracowań Kodeksu Gertrudy, dokonane przez
Małgorzatę Smorąg Różycką. Przeprowadzona
w roku 2002 konserwacja późnogotyckiego rzeźbio-
nego Ogrojca w Ptaszkowej pozwoliła dostrzec w nim

On 25 August 2002, Prof. Karolina Lanckoroń-
ska, a sponsor of the Folia, died in Romę at the age
of one hundred and four. A Viennese student of Max
Dvorak, from 1935 an assistant professor (docent)
of the John Casimir University in Lvov, she focused
her research on modern Italian art, especially Michel-
angekfs creation, in which field she became an out-
standing specialist. During World War II she was
involved in the underground resistance movement;
imprisoned by the Gestapo and sentenced to death,
after receiving pardon, she spent over two years at
the Ravensbruck concentration camp. After the war,
she stayed at the political emigration and devoted
herself to publishing source materials on Polish hi-
story from the Vatican archives. Simultaneously, she
supported Polish humanities on a grand scalę and,
finally, she donated the preserved part of her fami-
ly collections of European art to her motherland.
Lech Kalinowski describes Karolina Lanckorońska’s
contribution to the Folia Historiae Artium in a re-
membrance devoted to her memory and included
in the present volume. It is worth reminding the
Readers that Volume 4 (1998) of the new series of
the Folia Historiae Artium was dedicated to Karoli-
na Lanckorońska on her hundredth anniversary.

The double Volume 8—9 of the Folia presented
here opens with Franęois Boespflug and Yolanta Za-
łuska’s treatise on medieval illustrations in the Pro-
logue to the Gospel according to St. John; the au-
thors analyse in it the relationships between the text
and the accompanying miniatures, which act also as
a commentary. A critical discussion of the recent ela-
borations of Gertrudds Codex, conducted by Mał-
gorzata Smorąg Różycka and placed in the reviews
section, is also devoted to the medieval art of illu-

5
loading ...