Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — N.S. 8/​9.2002/​3

DOI issue: DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20620#0183
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Folia Historiae Artium
Seria Nowa, t. 8-9 (2002/2003)
ISSN 0071-6723

NOWO ODKRYTE DZIEŁO WlTA STWOSZA

Późnogotycki rzeźbiony w drewnie Ogrojec, zacho-
wany — choć ze sporymi ubytkami — w kościele para-
fialnym w Ptaszkowej (pow. nowosądecki), został w
latach 2002—2003 poddany restauracji w pracowni
Stanisława Stawowiaka. Gruntowne zabiegi konser-
watorskie, przede wszystkim usunięcie późniejszych
uzupełnień rzeźbiarskich i grubej warstwy przemalo-
wań, przywróciły dziełu — w jego obecnym stanie za-
chowania — pierwotną formę plastyczną, co umożliwi-
ło przeprowadzenie badań porównawczych. W ich
wyniku Magdalena Stawowiak uznała relief za wła-

snoręczną pracę Wita Stwosza z ostatnich lat jego po-
bytu w Krakowie, przeznaczoną do któregoś z kościo-
łów krakowskich, prawdopodobnie do kościoła Ma-
riackiego. Rezultaty badań Autorka przedstawiła 18
maja 2003 w czasie konferencji, przy odnowionej pła-
skorzeźbie czasowo eksponowanej w Muzeum Okrę-
gowym w Nowym Sączu, a 5 czerwca w trakcie posie-
dzenia Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii
Umiejętności w Krakowie. Pełna wersja pracy Magda-
leny Stawowiak ukaże się w następnym tomie Folia
Historiae Artium.

Redakcja

177
 
Annotationen