Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Frels, Wilhelm
Deutsche Dichterhandschriften von 1400 bis 1900: Gesamtkatalog der eigenhändigen Handschriften deutscher Dichter in den Bibliotheken und Archiven Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und der ČSR — Leipzig, 1934

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.35076#0352
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
330

ZIMMERMANN—ZOLLIKOFER

Laroche 26. 7. 1766 u. 6. 11. 1780, 6 an Ph. E.
Reich 1773—1782, 3 an Wieland 19. 10. 1761,
6. 1. 1762 u. 26. 8. 1773, 3 an ? 1. 8. 1776, 5. 5.
1789 u. 22.9. 1793; Wessedmren, Ae&AeAAA 1 Br.
o. Adr. 11.6.1782; Wdien^erg, AuiAerAuHe; 1 Br.
19.10.1757; W(d/en&üMe%, Herzog-Aagasi-A. 5 Br.
an J. A. Ebert 1772—1780 [Vieweg Autogr.];
ZüricA, ZeniraAA. Ms. einer Lebensbeschreibung
1747. 10 Br. an Hs Hch Füßli 1766—1780, 2 an
Salomon Geßner 12. 3. 1768 u. 4. 8. 1769, 1 an
Barbara v. Muralt 1776, 1 an s. Freunde 1790.
477 Br. an Joh. Casp. Hirzel d. Ä. mit Beilagen
1757—1791, 1 an Iselin, Lavater u. Joh. C. Hirzel
1771, 2 an Joh. Casp. Hirzel d. J. 1786 u. 1791.
Eine Anzahl Mss. u. rd 1000 Br., meist an Z., im Besitz
d. Familie v. Berger, Hannover, 2 Br. an Ph. E. Reich
1775 in d. Slg Kippenberg, Aefpxfy.
Briefe an J. G. Zimmermann s. Thomas Abbt, J.
J. Bodmer, J. J. Breitinger, M. Claudius, Ludwig
Ewald, Georg Förster, Salomon Geßner, Gleim, A.
v. Haller, Herder, S. Hirzel, Jung-Stilling, A. G.
Kästner, A. L. Karschin, A. v. Knigge, Lavater,
J. M. R. Lenz, F. Nicolai, H. Reichard, Gg Schlosser,
G. L. Spalding, H. W. v. Stamford, F. L. Graf Stol-
berg, Chr. M. Wieland.
ZIMMERMANN, Joseph Ignaz, 1737—1797. G. 5,
353—354; Allg. Deutsche Biographie 45. 1900.
(E. Hoffmann-Krayer). S. 662—665.
ZINCGREF, Julius Wilhelm, 1591—1635. G. 3,
35—37; Schnorr v. Carolsfeld in: A. f. Literatur-
geschichte Bd 8.1879. S. 1 f. Bibliographie S. 52—58.
AreHua, S7a<A-A. 6 Br. an Chr. Colerus 1626 bis
1627.
19 Br. an Janus Gruterus in d. Vaticana in Rom lt
Schnorr S. 30f., 6 Br. an Lingelsheim in d. Abschriften
d. Böllingschen Slg auf d. Königl. B. in AopenAnyen lt
Reifferscheid: Quellen z. Gesch. d. geistigen Lehens in
Deutschland während d. 17. Jh. Heilbronn 1889.
ZINKERNAGEL, Karl Friedrich Bernhard, 1758
bis ? G. 7, 272.
ZINZENDORF, Christian Renatus, 1727—1752.
Allg. Deutsche Biographie. 45. 1900. S. 356—57.
Herrnhut, A. der Deutschen Brüderunität:
Nachlaß.
ZINZENDORF, Erdmuthe Dorothea Gräfin, 1700
bis 1756. Allg. Deutsche Biographie 6. 1877. S. 193
bis 194.
Herrnhut, A. der Deutschen Brüderunität:
Nachlaß.

ZINZENDORF, Nikolaus Ludwig Graf, 1700—1760.
G. 3, 202—203.
Herrnhut, A. der Deutschen Brüderunität:
Nachlaß.
Adona, <S7ad%-A. 1 Br. 19. 5. 1730; Aerdn, &aa?s-A.
1 Br. an A. H. Francke 1722, 1 Brieffragment
o. Adr. o. J. Gerichtliche Resolution 1731. Slg
Darmstädter: 1 Br. an Gotth. Aug. Francke 1731.
Slg Varnhagen: 1 Br. 12. 8. 1734; AeaiscAe AeArer-
AücAered 1 Br. an A. H. Francke 1723; Weimar,
GoeiAe-AcAider-A. 1 Schreiben a. d. polnische Lan-
desregierung 1727; Wien, IVadonadA. 2 Br. 2.7.
1757 u. 22. 2. 1759 [Autogr. Slg]; BdMen&erg, Aa-
iAer Ander Schriftstück betr. Geldangelegenheiten der
Gemeinde 17. 6. 1732.
In d. Slg Geigy-Hagenbach 1 Br. v. 23. 9. 1731.
ZITTE, Augustin, 1750—1785. G. 5, 352.
ZITZ, Kathinka, geb. Haiein, 1801—1877. Allg.
Deutsche Biographie 45. 1900. S. 373—379.
Mainz, Stadt-A. Nachlaß = Gedichte, Briefe an
K. Z.
Afainz, Aiacd-A. Erzählungen u. Gedichte [III,
36—39, 41].
Briefe an Kathinka Zitz s. F. Freiligrath, J. Kerner,
Müller v. d. Werra, L. Uhland.
ZITZMANN, Heinrich Gottfried, 1775—1839.
G. 7, 438.
Aerdn, A^aa^s-A. 1 Br. an Jean Paul 1798.
ZOLLIKOFER, Georg Joachim, 1730—1788. G. 41,
281—284.
Aerdn, A^aais-A. 2 Br. an Herder 1779 u. 1786,
1 an Nicolai 1788, 18 an d. Weidmannsche Buchhdlg
1776—1787, 2 an e. Administrationsrat 1758 u.
1766. Slg Darmstädter: 1 Br. an Ph. E. Reich
1785. Lessing-Slg: 1 Br. an J. J. Engel 26. 11. 1783,
1 an Ph. E. Reich 27. 9. 1781; Aderaiar-A. 2 Pre-
digten 1760 u. 1776; Göüdngen, AAdv.-A. 1 Br. 1753
[Mich. 330/443]; Hnd?ers;ncd, GdamAnas.- 1 Br. an
Gleim 4. 3. 1772; JfäncAen, A;nnüs-A. 1 Br. an Frau
Garve 2. 7. 1772; TVarn^erg, German. AA 1 Brief-
fragment 12. 1. 1771; Wien, Aincd-A. 1 Predigt
(10 S.); WiMen&erg, AaHerAade.- 1 Br. an Isaak
Riquet 9. 7. 1782; Woi/en&üMei, Herzog-Angasi-A.
2 Br. an J. A. Ebert 20. 1. u. 21. 5. 1777 [Vieweg
Autogr.]; ZäricA, Zen^radA. 1 Br. o. Adr. 1787,
1 Br. mit Beilage an J. C. Hirzel 1785 u. 1788
[Familien-A. Hirzel].
In d. 1932 versteigerten Seume-Slg des Konsul Planer/,
Anden, befanden sich 9 Predigten u. 4 Br.
 
Annotationen