Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 209
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0107
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
208
^leiti r,nn.„ ,
P0/r^icest
&. Sed* ^
■ess- ,-VUi^'m
fP««*past "5*
aium vtino's '
^Wdiuerf.4,^
Sccundop^ "
otest manamiti
aPU£l collcoam
La??2o». aliiscje-
«ic.de hocvtia
"tio.lilinsic,,
"risapudipsum
1 praetorem p0.
mumittere vo-
>atre. Franc.
msamilias.^.
abent w«»«m,v.
: lubentvelsub-
. patereius.k se-
m hoc dic : licet
ion possit, scili.
inumitterc scruu
apud paticm:
ion placet: vt in
liuslegis. 2. Vel f tnfe,
osstt sillus, scili- nm'i
inor causa non '""*
a, sedpater iic
Slium, ctlm sit,,
,etiamnpnpro-a(l(
. Vcitertio po- lL .
iterapudfilium: <■■
:us non potest el1,
;iBetipsum, ciim
lor : vt s.He ojjic.
/.j.■§./». secusli
laior: vt ibidtm,
dlanapudfe.fr ,&i
'rog<ttus.§.fi.qu& ,
•tr contra. Alias
is litera i mani M
^onestjp,;»
i:&secunduhocpM|
manumitti a bsc &
et, licetsit mi- quos»
in aug^f 2
'.demune.&'">' mr(
rem ' Respon.H- A„w,*j
Dplentivt/*/"■* '::
scientia pru> Lss.
irt 7. ^ « «**' * Pi:*:
consuUhanu ct^v
non potest ■■ *
nKOt.ttit-h-
cdconria.s.*
w»:&"tunciii»
?um paterpossil
s/^«s s.

1 RS.

; »v»

(imW

anrt

piiit
csfc libcr-

209

De manumissis vindi6ta<

* alias minor
2o.sunis:w/.
20 /«/"•<< </'
jarf»». inprinc.

a Cunctatio
pro mora.
AFrustra a iu-
dice implora-
tur quod de
iure concedi-
tur.
c Indigne y-
xor adsumitur
qui duci pro-
hibetur.

t ita tamerisi
causam apud
collegam pro-
bauerit 7. vni-
ca. insin.stpra
diojsic.consu.

SlrogatuJ- ] Casvs. Si minori viginti annis legem seruum hoc
aclo vt manumittandicitur quod eum debet mariumittere in-
lubitanter.sed ii ei legassem decem,& rogaui eum vt manumittat
seruum suum proprium:tunc est inspiciendum ii tantum vel plus
eii in legato quantum valet seruus:vttunc permittaturmanumit-
ti: alias non. Vltimo
dicit quod dixi 111 ser- 5^ -^ minorl [ejrM sermm vt
uo leeato mmon,idem • ,, • j , ■
in donato hoc modo vt mammtttat, debet wdufaanter eum
manumittat. nam jna- tnanumittere:sedfiquis legat x.mmo-
numittere debet: & si ri xx.ann. vt seruum proprium ma-
non manumittat, con- numittaf.tunc debet insbici si tantum
stitutio facit eum libe- c. ■ ,___,. 1 r
rum.necdecurretur^vel flt m ^g^uantumvalet sirum.vt
ibitur ad consulem. tHnc manuniittat:aliassecui. Idem in
[ Matrimonii. ] Si feruo donato vt eum indubitanter
minor vult manumit- manumittat.Franc.
tere ancillam causa ha- Xx. V r p 1 a n v s libro fecundo de
bendi eam in vxorem, ^ c , & *
poteit : dum tamen iit ^. T .. r ■ ...
taiis qua poiut mite ^ & &
habere, vt non sit filia ^ quinque annis manumittere
vel soror domini, vel perfideicommidum^incundlanter
simili modo ei cogna- debec ei permicci,niii si proprium
ta. Item dominus mi- r„........, r r ■ l L ■
norxx. annis potest "™m rogatus fuit manumitte-
manumitterc seruum te.hicenimconferendaenr quan-
suum,(i erat filiussiius, ricas a emolumenci qua^ ad eum
vel simili de causa qua peruenit ex iudicio b eius qui ro-
posset minor masculus „0„;, • 7-
manumittere. [ C o N- SaUIt' CUm Preno eorum 1UOS
s v L.jMinor xx.annis rogatus est manumutere.
existens consul potest i • s Sed & ii hac lege ei seruus
prxbere auttoritatem fucric donatus, vc manumictacur,
manumittere volenti- „a,.™;-.„„j
, „ , ,. peimutendumericmanumiccere:
bus. Vei aliter, minor L n.- • 1 • r
existens consulhabens ne conitttuno dmi Marci iuper-
seruum:causaapproba- ueniens cun6bacionem d consulis
ta coram collega , po- dirimat.
«stipscmanumittcre. Mimr manUmittens ancillam
a 1§&t»t'itM.vt Sc s.de cmfa hAbendi eam m vxorem, debet
min.l.siminor.& arg. J. talem ducere, qualem iufie haberepo-
desideicom.li.l. generetli- tefl. FRANC.
2.sMatrimonijecausa manu-
mircere ii quis velit, & is iit, qui
non indigne huiusmodi condicio-
nis vxorem sorcicurus iit: erit ei
concedendum.
5. s Mulieri quoque volen-
enim constitutio~facit ti suum filium naturalem f , vel
libcrum,noa est recur- quem ex supradidlis ^manumit-
rendum ad consulcm. tere } permittendum csse Marcel-
e 1 Matrimonij. Indi- 1 r -i •
gnlcassumunturqua: ^isscnblt.
duci prohibentur: vt Consul mwor xx.anmspoteftpr&-
not.lnstitut.denupt.^.si bere aucloritatem manumittere vo-
aduerfu*. kntibus.Vel sic: Conful rninor potefi
f C Naturalem.tum.- r ■ r ^^ 1
dem seruum seruum proprmm cauja approbata co-
g s Supradisiis.s.eod.l.si ramcollega manumittere.FKAvc.
minormn. xx. & l.seq. 4. s Consul apud se pocest ma-
& l.fi.& l.alumnos. numitcere s, eciam si euenerir vc
minor annis vigintiiic h.
xxi. Modestinvs libro frimo
PandeBarum.
Pud pra^fe&um -i£gypri pos-
sum seruum manumicrere ex

l.Falcidiam.l.si ea. & s.
tit.}.l.caufam.ij.reJpon.
b s ludicio. id est,
voluntate.
c J £of«»».s.seruonim.
d s Cunclationem. i. a
moram. A z o. cum b

h J" Minor xx.ann.sit.
hic cst contra.s.de ossic.
con. I. j. jj. confules. Sol.
expone hic. i. au£tori-
tatem manumittendi
prxstare. Vel solue vt

AJ

d Minor an & ibL_ qualiter minor d constitucione diui Augusti.
quomodo C6
sul esse poifit.

'Qua.

ererit,---- „«
sicfiUuse^^
ditur

possit consul clTc , dixi s ■ 0m mmc{At0 vd permiffione
s.eo.l.apudsilium. . ■ ■ r t-i •
PAter. ] Casvs. patnsmanumittttjeruumjtber ent:
Habebam filium &.patervidetur manumittere.
qui Romas degebat xxii.Pavlvs librodecimofecundo
forte in studio : & cu Qusistionum.
eo miseram quosdam y\Ater ex prouincia ad filium
seruos,quieiseruirem: J[ sdens Roma, a„cntc epistulS
tandemepntolam ma- . . ,, -r -\ 1
daui ad filium , in qua fectt,quae* pernusit ei quem vel-
cotinebatur quod pos- lec ex seruis quos in. ministerio se-
sit manumittere qciem cum hjc habebat k , vindida libe-
vultdeillisscruismeis ^ st quam I nlius Stichum
qui lecum lunt.Ipien- l .r x ,
lius manumisu coram maoumisit apud praetorem quae-
prxtpre,Dicitur quod ro an fcceric liberum. Respondi,

c pater: vt
s. tit.]. l.si confentiente.
quienim per b alium
facit,&c. 'vt ~s~.de admi-
nistrat.tut.l.ita autem.%.
m.

M

AnumiJsio.~]C a-
s v s. Manumis-

2IO
hxc manumissio tenet,& pater vidctur manumittere,& filius qua-
si ministerium prxbct. Fxanc.
i C £'■ scilicct filio.
k s Habebat. fllius.
1 J Vost quam. scilicet epistolam.
m s Permittere.z id
Quare non hoc concessum creda- cst raandare.
nms parri, vc permitcere'" poilic ~ ,*■ yr" ~
rj- ■ 1 . r s. tit.1. l.n rn
nlio,ex his quos isi ministerio ha-
beret,manumitcere \ Solam enim
eleclionem hlio concessic: csce-
rum ipse n manumitcic.
Qu&dam solemnitas quoi olim erat
necefsaria in manumisfionibus, bodie il° ?otc^ &cn coram
remtttttur.h.d. jaoribm : & qua:dam
lolemmtas qux erat
XXI I I. H E R M O G E N I A N V S libro necessaria , ^ non
prtmo lum epitomarum. fatj fefta habemr<
MAnumilho t per lidores ° Fr.Ac c v r s.
hodie domino cacence ex- o s Per Uclorcs. i.c
pediri soler: & verba solemnia li- Pe1' eos <lui deferunt
'■_. . j. j.o insignia maeistmtus.
cec non dicancur ,vc dicta acci- ■,, ,& ° ,■ ; ~
' Vclexpone, vt dixi s.
piuntur. eoleg0m
xx 1 v. P a v l v S libro secundo ad ~V\Vp!ltj,s. ] C a s v s.
Neratium. j[ Pupilsus,maior ta-
PVpillus qui infans p non cst, men infante , potest
apud consilium re<5tc manu- aianumirtere serutim
mittit. Paulus q : Scilicet tucore
auctore: ira tamen , vc peculium
eum r nonsequacur.
Pupillus non potefi seruum suu ma-
numittere,vt eam habeattutore: quia
hoc efset fibi tutorem eligere,quod ta-
men pupillo non permtttitur, propter
infirmitatem iudicij sui.h.d.
xxv. G a 1 v s libro primo de
manumijstonibus.
SI tutoris habendi causa pupil- noncorrigendo.
lus manumictac, probarionis r s ?«»■ s:n}a;iumif-
r t- r i- * • xt sum.& hoc eitlpeciaie
elsecausam Fusidms *ait. Nerua in pupiUo:secu^n ma.
filius contra sencic. quod verius iore manumittebte: vt
estrnamque perabsurdum s est, in c.depecu.eiusqui U.me.
ehgendo rutore firmum videri es- Ls& s.de pecl.si Stieho.
se iudicium pupilliacuius in omni-
busrebusvc infirmum iudicium

coram iudice, & prac-
sentc tutore : nec ma-
numissum sequiturpe-
culium.F R a n c.
p s Insans. \A minor
vij. annis: vt C. de iure
delibe. l.si insanti.Si au-
tem esTet infans, etiam
cum tutore non pos-
set ,iicut nec iudicium
subire : vt s.de admini.
tuto .1.] .§.ita tamen.
q s PWatf.addendo,

rfVide Tirao'
nd legci ccinnnh'
Oi6.num.\i6.
vbi tenet id
censeri faaum
a testatore
quod eoman-
dance faciiun
cst.
b Per alium
qui facit ifsc
facere vide-

t Stipulatio-
nis solemnitas
potest remicci
per consuetu-
dinem. ,A>et.
cy Soc.in l. 1.
insra dt vetb»-
ram cbUgat. &
dicunt ita j'*-
Imssein l. px*-
senit Rinedt-
lihm de Plufn.
c Liftoresqui,
addtGU.Z.JH.
prd cod.

d Infans qui
minor septem

tucore auccore regirui

DEfMANVMISSIONI-
bus quae seruis ad vniuersica-
tem percinencibus im-
ponuncur.
TITVLVS III.

& j .ttt.].l. iij. qux sunt
contra.
Sltutom.l C as v s.
Pupillus vult ma-
numittere seruum suu
causa habendi eum in
tutorcm. quaeritur aa
hxcslt iustacausa ma-
numittendi: & Aufi-
dius dixit quodsic: sed
Nerua filius dixit quod
110 est iustacausa.quo-
modo enim pupilli di-
cfto stareturad tutorem
eligendum , cum pro-
pter infirmitatem eius
animi detur pupilio
tutor, vt nihil prcesu-
matur rite siue bene

*SicFlGra-ci
tamen&vulg.
libri legunt
Aniidius.Fufi-
dii sit mcniio
iril. ^.de auro
& arg.leg.

tl-i. A$.@<toi*
tit.j.

Et 'vindiciam hoc titulo iure imponi do-
cet feriiM 'vniuerfi.Mtum , coilegiorum puta
aut municipiorum ctut decuriarum, quam-
uis incerta sint corpora , per aciores eartim
forte ex lege Vetttbilia * , quod tamen pri-
uati per procuratores fuos cxequi non pof- gcrere absque tutore
sunt.tdque congruitcii tit.3 Jib. 3 8.Cv 1 ac. propter animi infirmi-
tatem ? Franc.
Omne collegium licitum potefiser- s s Perabfurdum. arg.
uos manumiltere, &succedent isti de contra. s.eo.lsi collecla-
collcaw inbonis manumiffi,prout pa- ™^hi secuseinPr°-
?,.,.„ JJ ' ' curatore dicit. Item
trom hbems. Fran c. arg_ contra ?> qui pet£t
tut. l.ij.§.fin.& detut. I.
1. V l p 1 a n v s libro quinto ad qul habet.^.sipuptllus.
Sabinum.

* Lex VectN
bulicia ( nam
ita hic legen-
dum ) qiud, v.
qua; scripsi in
notis legis vlt.
C. de Ji r,nt ]\ei-
publ.<m*nttmil-
tendis.
e Manumitte-
re seruum
procuratoris
habendi causa,
minor pocest.


Iuus Marcus
mnibus
quibus
ius est '
riiittendi

collegiis
coeundi
, manu-
potesta-

cem dedic.

DE MANVMIS-
. SION IBVS cvvA
seruis ad vniuersl-
tatem pertinentibus
imponuutur.
sp^5 lum Marcm. ]
|l^i Im est. omjve
; 5 collegium
loading ...