Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 211
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0108
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
2li

Digestorum Liber xl. Tit. iv. 211

«Collegiage- collcgium ageneraliter prohibetur b,nisiapprobetur lege,vel se-
neraliter pro- natuscons. vcl constitutione:vt"sde ccl.ilii.L].(°s> iij.&s.quod cuiuf-
hibita, nl" quevniuerJ.).inprinc.AccvKS.
?eTeomwo-a £ A^cOllegiatUzo ..:... r -
t,ata. b V_£ ' "maicabttnt. vt supra de libert. vni. l. j. & dic v~t Jupra
b Cenc. tixt. in de re. dim. I. in tantum.

cJikBa. ty >bt §.\.0<'de iniui vocan,
timu.in Gl.si,* retisthstc.§.qui manu-
tn verjtc vnnm J . ■>. J
t*rm*#- «/« mitutur.
tx€ts.fr*U. er 0 OEmus.jJure.con-
(J^sent

IiJde m libro decimoquarto i
Sabinum.

tn(,c»mtnjj>t- ^icntiente c ordi-
ciali. tie appell. ne decurionuni,& pra;-
' ■ ■ side prouincia:, & dato
c Scruus ciui- . f. • j -
wtis quem.ad,- v1c3.no : yt C. deserms
modum iure reip.ma.l.].
manumitja- & it V eculium.nosmwx-
^ur* tim.& iic priuatoequi-
rfSermpuU.- ualecd:vtc.^ pead.
c\ Sc priuati '
manumissi ii- etus qut li.Lj.A c c v R s
militudo.
lib 48./8a!Tix<
tit.j.c^.

q:

(Vare ' hi quoque legiti-
mara bereditatem liberti
vindicabuntb,

e Seluere po-
test debitor

Ciuitas dans Ubertatemseruo suo,
videtur ei concedere peculium,nifi ex-
presie adimat.B art,
iii.Patinianvs libro quartodeci-
rno Refponsorum.
SEruus ciuitads iure c manu-
missus , non ademptum pecu-
f s Liberabitur,.lc\enx lium d retinet: idcoque debitor c
& ii est ademptum : si d s0luendo liberabirur f.

e s Debitor.pcculia.
ris.

tamen lioc ignoret e
sc. eum manumiiuim.
Sor^cu- &adliocj.«se sol. l.si
ius mandatum quts feruo. & l.sisemus.
reuQcatum <q. l.quodsemus. & In-
siit.manda,§.recle.

elle ignorat.

DE MANVMIS-
sis testamento.

D E M A N V MI S S I S
testamento.
TITVLVS IV.

Altera species adipifcends. iustts. iibertatis
g *¥#$ Vm fap'M ^a' i» hoc titulo demonstratur, si quts nomina-
jj^i^ tur. i. relin- tim iustoteftamento manumis\u/ssit.Nomi-
quitur. natim ex lege Caninia. Omittit manumif-
"' Manumissio- * $ ^^ fapius.hl fidei- sionemf qu&censusiebat, qu/L desierat esse
jies qua; ccnsu commissariis libertatu in vsu , t&> cueras quibus non dabatur iu-
}iebant,& qui- bus tpeftamus nouissi- sia, libertas , quamquam & earum non de-
Bus non daba- nia scripturam.Plus fa- sim velstgia in his iibm , vt manumissio-
furiustaliber- ueturdireci:islibertati- m<per ebistolam*!.qui absenti. deadqu.
tas, in vlu elie , c i • - -r sr ^. *■ l
deiierunt. buS' ^112111 ncicicomii- poss. C V I A c.
♦Manumissio sariis ,quiadireax- li- _. rt ., .
pcr epistolam. bert. habent laxiorem Si teitator sttptus in tejtamento
voluntatem defuncli. reliquit libertatemseruo-.eavoluntas
vide:scripta ad §. vlt.l. valebit ,qu<x, leuius reltquit liberta-
tem. Franc.

I z.s.deleg.].C v 1 a c.
h ^" JLam. datioticni,
vellibertatcm. ,
i 5" Fauorevalere.Aih,
sauorem haberc.
k 5" Peruenit. vel le-
sta libemti- u|us sJel rnaturiiis : vt
bus id quod dices j. eo.l.in iibcrtati-
I':uius est & Jw.Accyrs.
^I quts.] Cas v s.
Titium institui he-
redem: & si heres non
erit, Stichmii seruum
meum institui herede

ad eam ad
cendam
tuemur.

facit /~t/
lipis- s^T

i.Vlpianvs libro quarta
ad Sabinum.

Vm saepius « da-
tur § ieruo liber-
tas , placet eam h
fauorevalere', ex
k ad


qua peruemt

>ertatem

jrlibertas da

Fauore tibertatis seruus substku-
&l?bera.Dicimr quod tHi cumlibertate,sit Itber.licet heres
siue Titius heres erit, nonefficiatur.BART.
1 i.I d E m libro quinto ad Sahinum.
SI quis lta heredem irisstituerit,
Titius heres esio :si Titius heres
non erit, Stichus heres esio, Stichus
Itber esio : non elle ' Stichum li-
berum Aristo ait , Titio herede

siuc non : Stichus scm-
per erit liber : quaii v-
troque gradu videatur
relinqui libertas Sti-
cho.F r.A c c vrs.
1 5" Non ejse. quia
non g cst adita ab eo

ta mb vakt,si gradu heax-ditas, a quo existeme> Mihj videtur posse dici
hcreditas non accepit llbertatem: vt ,., r ,- L

eum manuinittani vindifta. I/k.Accvrs.
s Debeantur ei. decem. A c c v R s.
^ Manumiserit. post tcstamcntum factum.A c c v r s.
^ Etsisic. scripsit testator,repete.
^ Siue statim.i.siuc in testamento dicit,Stichus libcr esto: iiue
postca ex interuallo.in
aliquo m gradu * acceperitliber-
tatem, sed dupliciter ". quo iure
vtimur.
libro primo

co gracju adita
est, quo liber
tis data est,

liberum fore : quasi non vtique

accep
s.de vuiga.subftit. l.sin.
§. j. A c c y r s.
m \ Alio. secundo tantum.
n s Dupliciter. id est, vtroquc gradu. Az o. & facit insra eo.
I. dium.
NEcmiliti.]C a s v s.Minor viginti ann.etiam miles,non po-
testmanumittere scruum suum in testamento.& dicde hoc
vt in glo. F r.A c c v R S.
o s Nec militi. vt & C. de tefta. mtlkl.si Rusinus.msi possu cau-
sam,scilicet iustam,probare quare fuit manumiss"us:vt dicia l. si
Rusinus.in sine.&^.desideicommiJs.lib.l.ergo.§.itemsi minor. & C.de
sideicommijs.lib.l.minor. Accvrs.
S/^»m.]Casvs. In testamento reliqui libertatcm seruo,& dixi:
Iieres mcusx.eidato.Dicitur quod valet hoc lcgatumdcx. &
ha:csuntvera,siue intestamentohoc dixi,siue in codicillis. Vlti-
m6 dicit,in testamento reliqui libertatem seruo mco : item dixi,
grauo heredem meum vt det deccm illi seruo , si eum manumit-
tam vindidsu Diciturciuod hoc legatum dcbetur seruo mco, si

Scnsiis e«,
Idem. sc. quod luminso181

do

ecii«.

III.POMPONIVS
ad Sabinum.

gradii

N

Ec militi ° minori annis vi-
ginti permittitur polse te-
stamento suo seruum manumit-
tere.
1 v. I d E M libro secundo ad
Sabinum.
SI quis ita scripserit,.Sw^« liber
esio, ejque [ heres ] meus decem
dato : nulla dubitatioest,cmin de-
beantur ci p ,etiam si eum pater-
familias viuus manumiserit q.
1. ^ Sed & 11 sic T,Stichus liber
esio,fiue siatim s,siueposi tempus :ei-
que cum liber erit, heres meus decem
dato,ic\cm.l dicendum est.
2. s Illud constabit, siliberta-
te data uiic fuerit legatum,£/<pe,
fieum vindicla liberauero, heres meus
decem dato : licet ex nimiasubtili-
tateseparatum x est a testamento:
attamen humanitatis intuituva-
lebit legatum , (i viuus eum ma-
numiserit>\

tali tamcn voluntate
cjux valeat.A ccvrs
dentur decem.
u s D^.i.relida in be.^«m eil
testamento iam fado ^ qU1:'scd
x s JeparammMcO:, nau™ h«l
recessum , quantumad «n ptimog!'
Iibertatem pertinet. R. d" «m taci,(
Velsccundum M sepa- reljS»u; in sc_
ram,idcit,lcgatuma.^^° »«.»
7 s Manumiserit.yin. pronuS,,
dicta. ©• sacitl.deleg. "^e |lllius,;
ij. I. Lucius Titius. in ci k&^K (t
princip. inceiprcU[io_
INUbmatibus.lCA-™/"™'*
Sv,Silibeiatem^
rclmquo ieruo meo in
pluribus scripturis, &
alio modo in vna scri-
ptura quam in alia : ei"
stabitur, qua: faciliiis
imponit libertatem. &
ha:c sunt vera,quando
dire&o relinquitur li-
bcrtas. at quando per
fidcicomm. tunc ei sta-
bitur qux pofterior
cst. Fr a n c.
z s In libertatibm.
sc. diredis b : in fidei- b Libenatcm
com.sccus:vt insi.hum directarum &
lcgts. A c c v R S. ncleicommis-
0 s ln libertatibus. jn3nm *
ciircctis. Vtdenotata ad
l.sii.eodem.C via.c
a s P/«r«.sc.scripture;
IN libertatibus z ir/3 leuifh- delibertate.Item hoc,sitJn««
raa scriptura/pedtandaestrvc {^fm co?,dirtiones5*ai.««tt
iunt data;.quod 11 con-
iundim c:tunc omni- c Conitinftio-
bus parendum est.alias n'5 & ^1'™"
non eritlibenvt j. eod. aion" dlfc
/. quod vulge. Quod si
non coniundlim, scili-
lpectatur. cet conditiones . sint
apposita:, scd separa-
tim : altcri obtempe-
rare sufficit: vt fupra de
SI frucStuarium y dominus d condk.mftitut.Lsihe-
proprietatis hcredem scripse- ril'GrJ^la e° ' ' '"
b s Imeliigatur. etii
non sit leuissima. M.
vt fupra de condition.
& demonsirat. l.fitb di-
uersis. fe l. quod tradi-
tum. (y l. letiifsima. &
infra eod. Lsi quts ser-
uo. (y arg. Insiit. de act.
§.hinc.
NEratiusscribit,eiuscuiliber- c s Nouisima.Sicin
tas GcUtiekSimhiMlus k»fs rf^ar4-
quoatraaitum eft.jtc s.
de codkillis.l. diui. §. li-
cet. A c c v r s.
SI srucluarium. ] Casvs. Quidamhabens proprietatem in
seruo,fecit testamentum : & eumqui habebat vsumfrucvt.in
eodem seruo , instituit heredem : & isti seruo reliquit liberta-
temsubconditione.diciturquodadueniente conditionc iste erit
liber. Ir.Accvrs.
y ^ Sisruciuarium. vesti^ium est iuris antiqui,cuiusmeminit
Vlp.in srag7r1.tit.pen. Similia sunt in l.ix- dc hered.inftit.cr- l.ij. s. de
mand.vind. C v 1 a c.
d s Dominus. proprietatis.Alij econtra,si frucluarius dominum j Testatore
proprietatis. p legante ten)
e s Scripserit. alias sinon secisfet hercdem , seatanttW' libertatcm faam quo^
reliquiiTet.serua quod dicitur C.communia de ma.i.).S\ ccvrs. h^dis^q110'
f s Seruo. in quo habes vsumfrudmn. ad vsumfru-
g s Consusione. aditione hcreditatis. AccviS, ^um refla via
h s Verueniet. directo d ,secundtim primam literam: per fidei- transit in lc-
coramiiTum secundumaliam.vt C.eo.l.siruo, gacanum.
Neratitts.]v. I D E m libro tertio ad Sabinum.
N libertatibus z t /2 leuifll-
ma fcriptura spedtanda eft : vt
sl pluresa sint, qua; manumisso
facilior sit, ea leuislima intelle-
gatur b.Sedin fideicommissariis
libertatibus nouissimac scriptura
:ur.
vi'. V i. r ianvs libro oclauode-
cimo ad Sabinum.
\ fructuarium y dominus d

nt

ruo f sub conditionesit'
libertas data: quoniam interim fit
heredis, confusione S facl:a vsus-
fructus, siextitcrit conditio per-
ueniet h adlibertatem.
Vi l.I d E m libro decimo nono
ad Sabimim.
Eratiusscribir,eius cuilibet-
tas sic data est, Si mihimillus
fiiius erit cumoriar,Stichusliber ejh.

1<1

quai'

Mae

'/.'■'■

■otrahJtul

cft K
lccei
e/tretroaU

TjVr* acc

Slst*]"-
C A.V
meof fu
bertatem,
radonesm;
ta tiasta'
qaod eric
pareat c-u'
tatem ao
gesTit, & '
reliqua , '
reddidic
Accvrs
b s S»»*
hoc dic '
eodem- I-
eodem. I \
lyn. & &j

est '*
k u,
loading ...