Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 315
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0160
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
3*5

Digestorum Liber xl. Tit. ix.

316

s Mciricnleemptore.JicsJdeaJJocatio. Sed atjr.coMra.~j.de verb. i s Sub conditione.vnuCqmCqne enim ita videtur mifii le£atus,si

m iJrimum pro
meliori,

menfes. Sic (°r> in l. vlt.
C. de sideicom. liber.Vi-
de capit, 1 $.de pr&scrip.
C V I AC.

cbliga.l.centesimu.§.sin
b J fww.i.pnmam.xis & ~~.deprs.scri.ver.i.naturalu.%. atcum
do. quae statim recipit interpretationcm. Ioan. dick primam. i. a
meliorem. qua; illasit,dicit,
<* s Ve intra duos
moriente emptore ~ competit li-
bertas. iinon appateat quidcon-
uenerit, fauor priorem b inducet
..-^-----.---------------opinionem: id est, vt intra duos
QVI ETAQVI- menses <x,b ambo prssto sunt,tam
bus xnanumissi h- reruus . ■ Semo
beri non nunt: & ad ■ , r r
Jeo-em ^Eliam Sen- enim ablente,niii emptor mtra
tiam. quatuormenses imposuerit liber-
Hictitnlutquamdam tatem, ex constitutionibus ad li-
tontrarietatem reJJ>ictt bercatera eripitur.
ad Juperiorem : gp taeo t
hicponitur.
c yssist Eifus.tdia.sia- —-———------------------• ~*-.
«£35 cipit, Vtilita-
tis.Sc alias,Ceisus.
d *\ Surdum.QmAa.rn
habent nwtus.C. Celsus.
& lic de sutdo tantum
■j-Videdehac dicit. alij habent mu-
1. /Elia Sentia tum.surdum , &c.& sic
Angelum Po- est contra c. auitest.
ssmn.z.c.zi. iFon- Sol. nlc tepara- Contra manumtjsione libert non siunt
b Mutus non tum ^ erat vitium: ibi serui relegati si in vrbe morentur, & pi-
surdus,manu- non.Vel hic a principe gnoridati, & qui a domino extorserunt li-
impetrauit: vts.de te- bertatem, & qui testatoris vel venditoris
fia.l.simutiM.bi facit s. vel pr&sidk iussu prohibiti fimt manumit-
de testa.mitiJ.iij. ti, & ex lege Iulia manumijsi a. mtdiere
SEruo.~] C a s v s. dimijsa & adtelterij rea intra sexagefimtim
Iudex relegauit ser- diem , & ex tege Mtia Sentia manumijsia
uum propter deli&um minore xx. annts citra concitium, & ma-
numijsl in sraudem creditorum vei patro-
norum. Sed & alia legis Mlia Senti&ca.
pita notantur in hoc tit. vt im patronatus
qund ex lege luiia & Papia ven.it amitta-
tur ,sipatronus tibertam iureiurando adi-
C J Libertas.poCi sen- gat, vet sistiputetur ab ea »e nubat. idem-
tentiam seruum rele- que (ilibertum.velsiobiigauerit sibi liber-
gatum, per scntenriam tum aut libertam in hoc vt operarum
ludicis dominus ma- mercedem acciperet, vtsit aBio ingrati ad-
numisit. non tenet li- uersus Ubertos. Sjuinque igitur ad sum-
bertasiimo est ei pccna mam , & triaposteriora repetita ex lib. 3 7.
augenda : vt ~J.de poz. I. tit. pcu. & vlt. Sed & magna pars huius
capitalium. §. in exuti- titutirepetitavidetur ex primo, nifi quod
bus.ScCa.ciz "J.depoe.l. hic atiquando amptius expticatur, qui &
sratres.Sedhxc c pcena quibusexcausismanumittere non pojsunt.

velim:& sic non possunt manumitti:vt J.eo.l.cum his.fa s.de manu.
l.seruum. 5"Item nota differentiam a intcr euni cmi habet optio- * (w-
nem a testante,& eum qui habet alegedieet h«ec lex parificet: vt «stinStl
Qitterunt

notatur s.de optio.ieg.l.ij.inprinc. A c c v r s.
^'Q-EruuinMtvta. b *|Jeru
Oestnobisliccntiafe

ni. Gaivs tibrefecundo de legatu ad
Edittum vrbicum.

Qjy I E T A QJV I B V S
manumissi liberi non fiunt:
[ & ] ad legem itliam
Sentiam f.
T I T V L V S IX.

test.

ipsius serui. domi-
nus istum seruum ma-
riumittit, non tenet
Jibertas. Fi a n c.
A c c v r s.

1 Seruus an
relegari pos-

-. non videturseruocon-
iienire: vt "j.de accuf. I.
hos accusare. §.omnibus.
qua? est contra.Solu.de
facto hic iudex fecit.
Vel dic tenet quo ad
corporis cruciatum,
non quo ad ciuitatem,
cilm non sit ciuis. Vel
solue vt ibi. Item vide-
tur liber eo ipso quod d
liberi',quiRo- R°mx stat: vt s.de sta.
ms swnt. homi.l.in vrbe. qux est
contra.Sol.vtibi.
Sloptio,}C a svs.Le-
gaueras mihiFran-
cisco vnum de seruis
tuis quem vellem. Vel
sic: Simplicitcr vnum
de seruistuisijiihile-
gaueras , non expri-
mendo quem. interim

An -ornnes

Cvi AC
i.Vipi anvs tibro primo ad
Sabinum.

Elsusc libro duode-
cimo Digestorum
vtilitatis gratia mo-
tussurdumd ita na-
tum manumittere


poise ait.

1 1

I d E M libro tertio ad
Sabinum.

SEruo competere non potest li-
bertase,iirelegatusmoracusiit
in vrbe.
EleElio data in tedamento leq-ata-
antequam ehgam , he- libtnatem danseruis.
res tuusnon potcitau- r J
quem de illis scruis
manumittere, cumsinguli videahturmihi legati sub conditione.
P R A N C.A C C V R S.
•(8 s Si optio. Legatum generaliter reliaum hic [vt & alibi sarpe]
comparatur legato optionis , tamen in multis differunt. Vide
script.^ /, 5 .s.de le«.i.CviAC
£ s IndislintTe. i.in genere,quo etiam casu habct elcdionem lc-
gatarius:vt lnst.de teg.§.fi generaiiter.
t^ Eaerfece.manumittcndoomnes.
J Minuere. manumittendo omnes,vel quosdaro.

u"lil!s.
manumittendi aliasle- bisldS
ge, vtinminore : alias le8«AvoC;
nostra voluntate esfi- Wle'

SI optio si hominis dataiit, vel cicnte:t)/fc/c.Azo.^.
indistinde s homo legatus demanu.Liij. & c. de
iit: non potest heres quosdam f r*%M-L f»- & J• *
r \ ^- . poeJ.Jratres.insi.
ieruos vel omnes manumnten- s^ymhereditas.]Ca-
do, aut eucrtere 8 aut rainuere h y^svs. Debitor plu-
ius eledionis. Nam optione .siue rium existens non sol-
eledtione serui data , quodammo-
do iinguli sub conditione ' lc
videntur.

Icgati

vi.Vipia NVS librotertio
Dtjsutationum.

SEruumk pignori datum matm-
mittere non poiTumus.

CVm hereditas soluendo non
est, quamuis heres locuples '
existat, libertas m ex testamenco
[non] competit. iiautemisqui
soluendonon est,hocmodo liber-
tatemdederit: Si creditoribns meis

uendo in fraude" credi
torsi non potest relin-
quere libertatem setuis
suis, licetquendadiui-
tcm herede sibi faciat.
scd si sic relinquat.ser-
ui mei sint liberi ctiirt
creditoribus me is erit
satisfactum:bene tenet.
[Si TiTivs.JPromisi-
sti mihi Stichum aut
Pamphilum. aliquem
eorum non potes inte-
v.Ivuanvs librofexagensimoquarto rimmanumittere:licet
Digesiorum. si solueris vnura,alium
bene poteris manumit-
tere:secus si vnum tau-
tum promiseris. puta
Pamphilum. nam Sti-
chum bene poterisma-
numittere. fic & si
obligasse&mihi Stichu
& Pamphilu pro quin-
que qua: mihi debebas.
sohdum solumm suent, Sttehus Itber nam interim nullum
es^o:non potestvideri fraudando- eorum potcris manu-
rum creditorum n *liberos elTe mittere.& h^c sunt ve- * ^a
iussisse. I^r^01! qui ,ni" 8r,ti8,
hil aliud rn bonis ha-
bebat.si autem alia bo-
l. s Si Titius nihil amplius in na prxter istos seruos
bonis quam Stichum & Pamphi- habebat:tuncvnumde
lum habeat , eosque stipulanti
Mauio ita promiserit ° , Stichum
aut Pamphilum dare spondes ? dein-
de cum alium p creditorem non
haberet, Stichum manumiserit:
libertas per legem JSXizxn Sen-
tiam rescinditur^.Quamuis enim
fuit in potestateTitij, vt Panaphi-
lum daret: tamen quamdiu eum
non dcderit , quia interim mori
possitr, non iinc fraude stipula-
toris s Stichum manumiiit. Quod m s Libertas.ia frau
sisolumPamphilum dari promi- dem crediiorum reli-
rrr s il- • o ■ 1 Q.a..&chc'\tC.dete.ma.
iiHetmon dubitarem quin Stichus
ad libertatem pesueniret :quam-
uis similiter Pamphilus mori pos-
lit. Multum enim interest, conti-
neatur ipsa stipulatione is qui
manumittitur? an extra obliea-
tionem (it. Nam & qui ob aureos lanti Stichum,&c.
quinque Stichurn & Pamphi- P s Aiium.C. quam
lum pignori dederit,cum vter- istumstipulatorcm.
r a . a q s Refcindttur.Cpe-
que eorum quinum aureorum ciaie : quia ambo sunt
inobligationc: & quia
alter facile potestmori:alias contra,cum nec prius, nec post ma-
numissionem interuenerit re ipsa fraus:vt J.eoJ.msraudem.
r s Po_/pf.Notadebere <- inspici quodest ex prasscnti,non quod c Prasentia»»
exCuxmo.sic s.quodmetuscaufa.i.metumautempr&fentem.&"jj.quod futura in
vi aut ciam.l.si alius.§.eft autem.& de re iudicata.l.si quu ab aiio. & '
JJ.proxima.A c c v R s. j AltMnat'"0'
s s Stipulatorts. No.vtrumque ^ altematiuorum esse inobliga^ r,im vcrOqu'
t{one.CicJ.desideiufJ.Gr&ce.§.siquisStichum-&s~.demino,&l.sisine. cst in oU'6
i$ prin.iX dixi ~s.de covsii.secun.l.illud, tion(r'
3 s Xeuter

his poterit manumitte-
re : cu & vnodeseruis
mortuo vei manumis-
so, soluedo sit. ncc ad-
uetitij casus spcstandi
sunt. na si spedares, ia
qui de seruis suis vnum
incertii promisisset, no
posset manumittere a-
liquem de seruis.quod
est falsu:n.& h.d.hic$.
cumlege seq. fR.Acc.
1 s Locuples. ex aliis
propriis suis bonis.

l.insraudem. & j.eo.l.si
mortis.inprmciy §.).
n J" Creditorum.vts.
de manumijfts teftamJ.fi
quu locuples. in fi. vbi
plene dixi.
o s Promiferit.Ctipu-

517

^ $0»

cOOP**

00
tin"JS*ei
■ T TT Scd a

>*3*ZkAifr

sum. fci curn
quia ibi h f"
dicationcro^
quam hic hib
Cr,:iiiintn-missot.
prtsM'1'- QlqtW-l^
gem tribuit _ ^xitiuS exllt
tum:&ineo«i
tocoiifit«wlt'
los quo^s
quam

» Incertuin.

pnsoiura,
* quo.

facere
facetet
los, effeclus 1
soluendo, & 111
dicillis i-eliqui;
taternseruislui
se non soluend
infrau.cre. an
bctutesvalean
ritur. Etdicit
«on.jationem
tionishabes i
[MlNOR.
jftausfitdexx-an.cumb
persona a'd beret iustam
manumitrfdi
vendiditeumi
pado vt eun
mittam. dicit
non valet hoc
cum in fraut
Jtlix Sentix
ftumJ un
stcntibus.
11 ^ Cmfn
s In vita. nam stamcnto, 0
testamcnto erat necesse
pottst.c„ciJreafiant.s;
tCodicillian ^nciuml
& quando te- "s- de iu. co-i
stamcnto stnt %. tesi.lment
confitnundi. uh,das.
' s Datur.
sia.mcmu.l.i.
* s Minot
Jer.expor. l.fi,
contas. de;
* FraudanoV ^M&stmi.
™m crcdito. vt 'bi. Item f
mm.vin&.UU
ibi sol.
ss» is qu
'Hcres se
c°ndidone
lnterim mant
CIturquodlib
£?■Secun
jM«nmitte. lesiuremi
r8?*»ob torut»reliqui
?«KbcrEas. 1

'»<-■ ai. in
fcwdci» crc.
«'torurn,

G

'"""" dcbet 1 s m
tXtA,... ' Debet

■u <Mm.pl!
loading ...