Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 327
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0166
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
liy Digestorum Liber xl. Tit. x. 328
sensus; cum quilibet kifolidum sit patranus ivt ~s.de ri.nupt. i sedauod est ei spontc solutum,ncm reuocatur. & facit s.mandad.
I. silio. & l. illnd. & de asstgna. llb. I. si ex duobm. c\\ix suntcon- si remunerandi.in prin.^.sin.

tra. Se4 dic omnittm, scilicet * offensorum : secundum P. Sed quid
s nundatio re- si aliquis de inofteniis non vult conientire. Item an reuocatur in
striiigitiir pro seruitutem etiam aliornm cpios non ostendit, propter vnum of-
fcnsum bjltern allume

r«hiccla mato
lia ad speciern
idoneam
b Vnius domi-
lii offenlt 110-
niine libercu.s
non reuocatnv
in seruttutem
eorum paT.ro-
liorum quos
otfcndic^
c Ad feudales
causas vasal-
locum ingra-
t'itudinis,tras-
ferri posssunt
qax deliber-
torum ingra-
titudinein iu-
reciuili le-
guntur. adde
EmrAnlum in
iocoa libtrto
ad vasatlum.
^idde <7«<e
scrifsia.dl.solt.
^Q.C.detibera-
ii cansa.

hic aro\ in causis fcu-
dorum c.
a s E«w>.libertum.
b ^ Vosse. poisunt e-
nim esse noneiutdem
o-radus patronus & al-
terius patroni filius: vt
s. delegi. tuto. l.iij. ve-
rum hoc ius reuocan-
di in seruitutem vltra
filium non procedit:
vt sy~\.de wrborum (i-
gnisicatio.l.ficiendum. li-
cet tutela sic: vt dicta L
iij.de legitimis tutoribm.
Ae c v rs.
c s Solum enim. vt
notZ.de ritu nttpt.Lfilio.
§ .sin.& lnstit.de ajsigna.
lib.§.sin,
OV&situm^C a s v s.
Manumisl ancil-
lam, & feci eam iurare
ne nubat donec filios
impuberes habebit. di-
citurquodper hoc iu-
ra patronatus non a-
mitto: ciim perpetuam
viduitatem huic fce-
s iureiutancso. miax non imposui.
F ran c.A c c v r s.
d ^ Non perpetuam-
J VidqiMs secus s| perpetuatn *:
perpetua in- vt fiupm de in im voc.
iungi non po- /. adoptiuum. §.fedjiad.
tcst- Sed idem videtur & si
*''*m Sen" ad tempus : vtsiuprk de
siuts & legt.l.tntestato.%.
Jiquis. <\ux est contra.
Sol. hic propterea fc-
uiter toleratur : quia
gratia liberorum liber-
tae nuptias prohibuit
eis impuberib.existen-
tibus. A z o. & facit ?.
de iure patro. L adtgere.
§.quamu'ts.& 7. l.proxi-
ma.
£" I non voluntate. ]
C a s v s.Manumi-

llnc eiusdem «radus.
o
5. ^ Si p^ter libemim vai j
ex filiis adiignauerit :• soluni '
eum a accusate pollc b lulia-
nus scriplic. soliim enim cpatro-
num elle.
xxxi. Terentivs Clemens
libro quinto ad legem luliam
& Papiam.
QVaesiuim est, si libertam pa-
cronus iureiurando adegis-
ser, ne ea libcros impuberes ha-
bens nuberer: quid iuris essec. Iu-
lianus dicic non videri contra le-
gem^liam Senciam secisse eum,
cjui non perpecuam d viduitacem
libercse iniunxillqr.
xxxn. Jdzm libro ocfauo ad legem
luliam & Papiam.

1 J Promisit. alternatiue.
k s Non pertinet. ciuoniam non a prxcise ad summamtene-' a in .
tutyvt subiicit : &%.deiurepat. I. adigere.§- qui stipulatus est. Sed tiuaobli^115"
At&contULs.decondit. ™ nt^t
tnstitn.l.qH& subcondi- ^'c'^n^

Sl non
qui inei

vokintace pacroni is
qui m cius c pocestace sic, ius-
iurandum s adegerit, vel stipnla-
tus. fuerit ne nubat: nisi-id patro-
nus remittat, aut liberauit liber-
tum, iucidet in legem *. vide-
bitur enimid ipsum l dolo malo
facere.
1. ^ Non prohibentur lege
^£lia Setia pacroni alibercis mer-
cedes capere , sed obligare eos S.
Icaque n spontesua libertus mer-
cedem patrono praefliceric, nul-
lum huius legis prsmium conse-
quetur h.
*■ !
singulas
promisic
percinec k : quoniam operas pra:

Is qui operas, aut in
cas centam summam
1 , ad hanclefremnon

si ancillam.filius meus standopocest liberari.ldcm Odba-
uenus probac:& adiicic : Obli-
gare sibi libercum vt mercedem[
operarum capiac, is intcllegitur,
qui hoc solum agit , vt vtique
mercedem capiat, etiam si sub ti-
tulo opsrarum eam m stipulatus
fueric.

ab ca exegit iusiuranr
dum , vel stipulatus elt
ne nubat. dicitur quod
ego patronus debeo ei
remittere hoc quod
iurauit velpromiiit. &
sThoc non facio,perir\-
depunioracsi iliudfe-
cislem.[N o n p r o-
H 1 B e n t v R.jMa-
x De iure au- numisi seruum. promi-
T'eor'um anu- slt mihi operas. postea
lorum vidc mcrcedcm iiue aislima-
tionem dat. non amit-
toper hoc aliquod ius
patronatus. idem esl si
promisit mihi operas
x.aut x.libras.iecus au-

Bu. 1. vl. supra
dc senatorib.
& Alex.li.}.
Gen.dier.cap.

D E t I VR E A VR E
rum anulorum.

O-

TITVLVS X.
Regulariter serui manumisstone libertini

1 Tnppia: can-
sa patronus
libertum obli-
gare potest.

tem si tantum ftipulatusfui abeo mcrcedem certam,putax.libras.
loco operarumquas promiserat.idem si abalio nomine eius.quod
dic vtin <rlosf. Franc.Accvrs.
e s Eim. scilicct patroni.
f ^ Id ipsum. quodnon remittit:sed ex eo quod se ignorahje eft
cxaftum , non incidit: vt in coatvano^.de ittre patro.l.quamuU.^.
sed si ignorante.vndc remittendo non incidit: vt hic.
g s Obligare eos. scilicct prohibentur inuitosmisi c propter in-
opiam : vt C.de ope.liber.l.]. A c c v R S.
h s Consequetur.lib<inus,vt perdat patronus contra tabul.quam
p.erderet si ab initio exigerct merccdem : vt s. de oper. libert. L qu&
onerandd,. & hoc (i hibes prdmium. alias pretium.Sc tunc dic,huius
pperx non consequfturpatronus vllum pretiumjscilicet deinceps-

siunt , sed vno casu etiam ittra ingenui-
taiis habent, saluo iure patronatm , hit
pttta si im anulorum aureorum a, prin-
cipe impetrauerint , id * est iequestrem
dignitatem , aut beneficium equeslri di-
gnitati compar. hac enim dignitate qu&sita,
deponebant sierremn f anulum , sumebant
aureurn.Papinim n i.
Atque idem in cuneos populos cum
duxit equestrcs,
Mutaustqucgenus, leua;que ignobilc
ferrum
Exuit------ isyobid libertinus in Ar-
riani TLpicieto I 11 .«*' sawbiist, <si>oi,xiCa.
70Ti y "iufxerata J)a%a. C V I A c.
Non tollitur ius alimentorum li-
berto reliBorum -propter meliorem
eius conditionemfathim.
i.Papini anvs libro primo
Rejsionsorum.
Nter Cceterosali-
menta libcrro reli-
6ta non idcirco
non debentur, quia
ius aureorum anu-
orum ab Imperatore libertus ac-
ceperit n.
x. s Diuersum ° in eo pro-
batur , qui iudicatus p ingenuus
collusione per alium patronum
detedta, conditioni iax reddi-
tus,alimenta sibi, quae tertius q
patronus reliquerac, pra^beri de-
sidcrat . hunc enim eriam bene-
ricium r anulorum amittere pla-
cuic.
ii.1 d E M libro quintodecimo
Rejponsorttm.
Ncra quinque annos s pro in-
genuitate sencenciadidta c re-
scisia fuerat. vicfum anulorum
aureorum beneficium,quod anre
sententiam pro ingenuitate di-
6tam acceperat,ac deposuit u,non
retintiisse x respondi.
iii.Marcia Nvs libroprimo
InHitutionum.

elt

in obl.

'§«■


D

luus Commodus & ius a-
nulorum daturn ademit il-

hs, qiu niiutis

,aut lgnoran

cibus

tione.§. sed sifiub iurtsm- t,
randi.kcivKs. J'^,1
1 C rt mercedem.cpoi Mw^J
est prohibitum. rum anU[0.
m s E/»»».sc.merce- AUmproccine.
dem. quasi dicat etiam ltri dJgnitate
fiefempulatusabaH:^
honominehbertieam liberdn,

mercedem

opcrarum,

perindehabeturac si a
liberto:vt pcrdat con-
tra tab. <vt dd.s.deoper.
liber.l. qu& onerand&.fa
C.de opet.Hber.Lstquam.
vbi plene de hoc dixh
& facit s.proxi.§.

bantu

tteo
'T».

DE I VR E AV-
reorumanulorum.
s ~Diclum eftsiupra quce-
liter ex sieruitute ad
libertatcm sierui pcr-
ueniant: nunc quali-
terad quasi b inge- b q^ ■
nuitatem: & dicun- nuitai, '
tttr sic, qttia olim li-
berti non poterant
sierreanulos c nijiim- ' Annlisj».
petrarent. Vel dic ve- reis 1U< *
riusvtnot.Ceod.Ltj. vteW
A C C V RS.
atjs^ Nter c&tcros. ]
WM CAsvs.Relida
erant alimentaliberto:
qui existens libertus
impetrauerat ius anu-
lorum aureorum. an
propter hoc alimenta
sibi relidra ideo minus
debcantur,qua'ritur. &
respon. quod no.sccus
in eoqui ciim erat li-
bertus, & habebat ius
anulorum aureotum,
fecit se per colluiionC
iudicari ingcnuum: &
postea ab vno de pa-
tronis reuocatus est in
libertatem d.nam talis d seruitute*,
non habebit alimcnta
quxfuerant relida li-
bertismcc etiam habe-
bit ius anulorum au-
icorum. & hoc dicit
ha:c lex cum sequen.
F r a N c.Acc VRS.
n s Libertm acceperit.
quiahonor e ei auge-
tur, non condifio mu-
tatur:vt ~s~.de condit. &
demonsi.l.sialfia. §.fied si
cui. s & not.variatio-
nem f admitti. nam / Variaw

c Honor augc-
ri poteii|& *
men conditw
non mwari'

quo S ad quid est h-
bertus:quoad quid non.iic s.deexcufiat.tu.l.ciim ex ordinatione. &
~s.de col.bo.l.nonnumquam.inprincip.
o s Diuersum. vt ei alimciua non debeantur.
p s ludicatm. colludente illo patrono cum quolitigabat.
q \ Tertiw. erant enim trespatroni: vnus qui collusit:aliusqui
collufionem detexit:alius qui alimenta.reliquit.
[ Benesictum.c\\iodznt<i quajsierar:&habes idem J.l.proxi.
INtra quinque annos.nnm postea non auditunvtj. de colhtsio.
dete.Lij.fy de libe.cau.l.qut de libertatc.^.sin. k c c V R s.
s Diiia. per collusionem.
s Deposiuit. perhoc quod fecit se iudicari ingenuuin.
s Non retinuisse. Sicergo sentcntia pro se data sibinocet. 8t
1 contra j. de except. rei iudit. I. euidenter. Solu. magis sua
■voluntas

cjuanJoque
admittitur- ,
$ Liberti I»1
jn quibusdai"»
iii aliisii1*

31

q

\dt

s *■' ,,0iutn

tatc01'Ts

Jlnoi«saU
• ihus pit1'0"1
tiiusanulorur

' r\Vi im. ]
V^Libcrtus

1 >i
AccvRS.A
Istalexestval
fccundumBar
hoc quod con
possunt ex 1
principis ic,
nonpouVntl)
{ I_egitimare le(rltjmare , 11
potest nisi vo- Bart. *»(.?• °
catis His "q"0" nppeU
ruaimt««lt' rjTm F
J^CaSvs.
liim libetti
sed ctiam libi
min£ ius anul
peuarepossun
ingenuitatis: i
bus restitui
f r a N c.
. b s Munt.
w„mfe. valet ad mat
minis impe- Iicetnoiiadn
trare vtilc est
ad matrimo-
""'"pttnuitiusa
jihonores .1
♦Dcnaulibus auKorum.ha
lestitueodit genuus quo i
viiieEud. su- vtquoad hoi
pradesenato. ^^ ^
tibus.l.vlt.
matmnoma,
similiaquedi
glo. magna I
uon tamen p
pittonoquin
«isuccedat: t
nesuccedet,
cit hxe lcx £
incipk,l;i,e
c S H*bei
i Inj aureoni multa. Prin
anulotum c6- beat tutore
secutus, vtin- n,mj .m
8««.s,,Libu« qi°d allas
rfbushabea- u't:vts.i
tnr. atmexorat
quo ad hor
«dle.Vifetl.
3 • Item con
triuionia ci
bu«: quod j
vliitvtincrC
'".ijnibus ca b ilbertIS
"^babc,, venia:vts.,
Nie j,
tis eft

djjjj*'*

diffe-

Jberth

:d

H«c pli
,ime" poac,
Pc^auit i p
loading ...