Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 329
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0167
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile


*«sd,

■1,1i. CHiasi 4- et<*- ""»?
10minelibeni M*$
rt0:vtp« sil
acit^;.§. Uu

: IyRE AV-
:or«fflanulorum,
f!er ex ferukute 4
■MrtttUmsmip.
'^■nv.nuncytii-
■"riqmsiban.,,..
m stcquk olimli.
Vni non ptenm
~erreanu[os<nis,m.lki
'etrarent Vel dic vt-
'ivsvtnot.Ceod.Lf'
^c c vrs.
'$ Nter ateros. ]
i CASvs.Rdia»
ntalimentaliberto:
i existens libertus
petrauerat ius anu-
um aureorum. an
>pter hoc alimema
i relista ideo minus
)cantur,quzritur.&
pon. quod no.fecus
eoqui cum eratli-
tus, & habebat itis
ilorum aureorum,
it fe per colluiiont'
licari ingcnuum: &
stea ab vno de pa-
nis rctiocatiiseftm
Ertatemd.namHlis««
n habcbit alimenta
refucrantreliclali-
tismec etiam habc-
iuTanulorumau-
ram. & "oc a'clt
c lex cum fequcn-
ANC.ACCVRS.
r Libertm «"*K ,n«*
ahonor^iauge-,,^
noncondinomu-tfr,s
[rMtdeccniit-b^
mpf4*-W
Anot.vanano-
i- . •..: nara >'

f admitti. namj

> s d T1'
n ex ort

ideftli-'

inf
iniW-

quolitip
n c

J»t.

:0liuuualiu^al

>ccv^s-
i"SenUrsn0cet.^
<* 5o ^olon*

32Q

Denatalibus resiituendis.

330

asse

volantas quam scntentia « noemt._ cum emm petnt ingcnui-
& habuit, videtur reauntiasse a iuri anulorum aurco-
fo s. i. Jtoa;/. CJ* argum. s. dfe «Wr. «We£. /. serno. fr C.
' i. insin. & eodcm modo potest solui C. de

tatcm
rum : v t
de ingena. manu.
I &, con. I. quodsauore. vt @> tbt no. Item arg.coiura s. de tneffi,

a Renuncia
iun aureoium
anulorum vi-
dctuv qu' in" m
genuitate pe- tej}am. l.nibiL §. si cum
tiit&ebtinuit. fil.^
Dluut. ] Casvs.
Inuitis aut igno-
ratibus patronis liber-
ti ius anulorum impe-
trarunt. dicitur quod
non valet haec impe-
tratio.FR a n c.
a s Acceperant. sic J.
ancquarum 3. s&, jj_^,ew. §. sinn.fr C.
c'i6' de auttoritate pr&sian.
lsi.fr C.a,d leg. Vtsel.1. j.
Accvrs.Addit.
Ista lex est valde nota.
secundum Bart. hic, ad
hoc quod comites qui
possunt ex rcscripto
principis legitimare,
.. „ non posfint spurium b
\ - SSS ^gitimarc , nist voca-
lcgitimadi ius tis his quoru intereit.

j Nonnihil i»
hunc locum
Calius Rho.
lib. leclionum

patronisacceperants.-
rv.VtPiANvs libro tertio ad legem
luliam fr Vapiam.
ETiam fceminae f ius au-
reorum anulorum impetrare
poirunt b: sSc.iura ingenuitaris
impetrare , & natalibus restitui
poterunt.
v. P A v l v s libro nono ad, legem luliam
fr Papiam.

iVi ius anulorum aureorum

mgenuus

habens) nemo
potestnisi vo-
catis his quo-
rumtnterest.

de quo vide eumdem
Bart. in l. <j. C. de temp.
appella.
ETiam sxminA. ]
C as vs.Nonso-
ltim liberti masculi,
sed etiam libcrtae fcc-
minx ius anulorii im-
petrare poisunt, & iura
ingenuitatis: & natali-
bus restitui postunt.
F R a n c.
- b s Posfunt. quod c
e Ius auieoru J Jl J-
fe. valet ad matnmonia:
licet non ad honorcs.
QVi im. ] C a s v s.
Libertus qui irri-
petrauit ius anulorum
aurcorum,habcrur in-
genuus quo ad multa,
vt quo ad honores ha-
bendos. Item quo ad
matrimonia, & quo ad
similia qu? dicuntur in
glo. magna hic pofita:
non tamen prxiudicat
patronoquin patronus
ei fuccedat: nam ei be-
nC fuccedet. & hoc di-
cit ha:e lcx &c fcq.qutc
incipit, libertinut. Fr.
c s Habetur. quo ad
JIus aureoru multa. Primo ^ vt ha-
anulorum co- beat tutorcm ingcnuti;
secutus, vt in- quod alias non habc-
genuus,quibus m . yt j# fc exaL tM_ (
caiibus halea- . • T
tu cumex oratione. i.ltem

o
V^irnpetrauic , vt
habetur c: quamuis ab hercdi
tate eius patronus non excluda-
tur.
vi.Vr.Pi anvs libropritno adlegem
luliam fr Papiam.

u

Ibertinus d s>. ius anulorum
impetrauit : quamuis iura
ingenuitatis saluo iure patroni
nandtus sit, tamen ingenuus in-
tellegitur.& hoc diutis Hadrianus
rescripiit.

anulorum
uninis impe-
trare vtile est
ad matrimo-
nia, licet non
ad honores.
*Dc natalibus
reititucndis
vide Bud. fu-
pra de fenato-
ribus.l.vlt.

DE NATALIBVS
restituendis*.
TITVLVJ XI.
Atero aatem casu iura tantkm ingenui-
tatis.fedingenuitatemplemfsimam babent,
fr iiM patronattM extinguitur, puta ft a
principe natalibta refiituti fuerint.quando-
quidern eis natalibus reftituuntur,in quibus
bomines fuerunt nondum ncque naturali
neque ciuili iuredejcripto. 1. Impcrialis.C.
de nupt. C v 1 a c.
i.VlpianvS Ubro fecundo Refton-
forum.
Principe natalibus
suis reftitutum eum
qui fe ingenuum
natum principi ad-
sirmauit e , ii ex an-
cilla natus est f, nihil vidcri im-
petralfe.


appareat eum naturrr cx ancilla, non cencre hoc refcriptumy
F r a n c. A c c v RS.
e s ^#>-/w«««>.&pofteaaIiquoiureseruumsactummanumis-
sum. alias si ciTet ingenuus,quidpcteret?
f J N,ttw esi- & ita seru us cft. & sac it C si contra ifai vel vti.pti-
bti.Lij.fr I. frsi legibus.
ii.Marcianvs libroprimo
Insiitutionum.

I

Nterdum 8c setui nati & ,ex
poftsacSto iuris interuentu in-
genui fiunt: vt ecce ii libertinus
a principe natalibus suis reftitu-
tus suerit. lllis enim vtique na-
taliBus restituitur, in quibus ini-
tio h omnes hornines suerunt:
non inquibus ipse nascitur, cum
seruus «atus esset.hic enim quan-
ttun ad totum ius pertinct, per-
inde habetur ,atque ii ingenuus
natus eiset: nec patronus eius po-
test ad succellionem venirc '.
ideoque Imperatores non sacile

fr de bis qui a non do-
minu.l.si.fr- dediuer. re.
l.sina. Quid autemli
dixit se natum inge-
nuum , &seruupoitea
sactum manumtssum?
videtur renere concef-
sio : ctim sit princeps
idcm concessurus sl
vcrum dixisset: vtarg.
contra. C.si contra im
iielvti.publi.l.).
IKterdum.] C asvs.
Aliquando euenit
quod qui nascitur fer-
uus.cssicitur ingenuus:
vr si libertinus meus
natus ex ancilla mca,&
poftea manumissus a
me.impetret a princi-

r \ r j.i n- pe nataliumrefti.nam
iolent quemqtiam natalibus refti- £fficim. ingenuus. &
tuere , niii consentiente fc pa-
trono.

^II.ScjbVOLA libro sexto Rejponso-
rum respondit.
Vseris,an ingenuitatis iure

Q

vidctur rcstitui natali-
bus ,in quibus omncs
nascebantur liberi in-
specro iure naturalimo
illis in quibus eft na-
tus.& hoc priuilcgium
princepsnon folct co-
Vtattir \ is quem sancSlissl- cedere, nisi confcntiat
huic petitioni patro-
nus:& erit iste pcrpri-
uilegiu hoc plcne inge-
nuus^juo ad omnia. &
quam habuit,quin exploratum iit hocdicith^c lex &seq.
ad omnem ingenuitatis ftatum re- quce incipit, Quacris,
stitui eum qui isto beneficio prin-
cipis vtatur.

mus & nobiliilimus Imperator
natalibus suis reftituit. Sed ea res
nec dubitationem habet, nec vn-

iv.Pavlvs libroqttarto
Sententiarum.
NEc filio m patroni inuito li-
bertus natalibus suis refti-
tui potest. Quid enim intereft,
ipsi pattono, an siliis eius fiat in-
iuria?
v.ModeStinvs libro septimo
Regularum.&C F R A N C,
g 5" Kati. s Nota
contra Py.qui dixit ina * Natalibus 116
eo qui nafcitur ingc- reftituuhcur
nuus, & poftea sactus ^erui ln >s\
r L ■ ■ ieruittite : led
sciuus manumittitur, m;inumiffi i5>
habcre locum hunc ciimantea se-
tit. perl. j. buiiiltit. & peratit fcme!
quia dicitur, natalibus fuiflent serui»
rcftitui. Sed Io. & nos
contra : vt etiam natus
seruus & poftea ma-
numissus impetret: vt
hic. fed exiftens feruus
noiv.vtC. depreci.Impe-
ra.osfe.l.j.
h s InitioAz iarena-

Atrono consentiente debet n
libertus ab Imperatore natali- turali: vt inslit. de iure
bus reftitui. Ius enim patroni hoc natura. §.iusautemgen-
impetrato amittitur.
1. s Libertinus qui natali-
busreslitutus eft,perinde habetur
atque fi ingenuus natus medio
temporc maculam feruitutis non
fustmuisset °.

quo ad honores : vt C.
ad le. Vifell. L. j. inprinc.
3. Itcm contrahit ma-
trimonia cum nobili-
bus: quod patet, quia
viuit vt ingenuus: vt s.
. - deope.lib.l.nj.inprinc. s Econtra e in multis vt libertus.Primo in cum.&czrg.C.iiecrimin.sacrikg.l.sacrilegij
anulorum ha- contratabu.ff fubiicit.fr dd.de ope.ltb.l.iij.z. Item vt participede- |
bens,vtliber- gato liberrisrelicTo: vr s.eod.L). j.Item vtnon vocet in ius fine
venia: vt s. dein itts ■voc. I. fed fr fi.§. patronum. 4. Item torquetur |
pro ca:de domini vralij liberti: vt s.ad Sil.Lidemque erit.&c de ta- ,
bulis dicit lex seq.Sed hodie f omnes funt sere ingenur.vt inautb. ■
vt lib. de c&te. <j. j.
Ibertinm. dic vt s. l.proxi.

tmm.
i s Venire.vt fr s. de
bo.lib.l.etiam.§.).fr C.de
bo.lib.l.fina.
k s Confentiente. vt
"j.eo.l.penui.
1 f\v&rts.] Vtatttr.
V 2_ vt fr C.de nup.
I. imperialU. §. itaqite

tis,quibus ca-
libushabea-
cur.
/ Libertiuoru
& ingenuoru
hodie 111 pau-
cis eft difse-
rentia.

N

iSacrilegijin.
Ecfilio. ] Casvs. Libertus non debct impetrare refti- ftar eft, de au
tutionem natalium inuito patrono , li patronus viuat:vel

silio patroni inuito , II iam decefferit patronus. uatrono autem Cli>js 5"
- rt . r, ■ I- o I c Lcgitiri
ft lmpetrare reftituttoncm natalium: & noc n.msnri

D

DE NATALIBVS

lloc plenam ingenuitatem inducit: v
in fin. Acc v r si v s.

RESTITVENDIS.
tinsral. interdum.

Quidam seruus iuit
fuiffe natum ex

mgenua

ad prin-
matre:

IVtfg Pnncipe. ] C a S v s
%jp3 cipem , & dixit ci fe
tamen poftca effectus erat feruus aliquaex caufa iufta, & im
pctrauit a principe fe reftitui natalibus. dicitur quod ciim
ft.Nouum.

trahi hinccol-
gun
d Princeps r£

thontateprin-
uairere,
confentiente poteft impetrare reftitutionem natalium: & hoc n^m5princinjs
impetrato ius patronatus tollitur,& libertus plene erit inge- siUe aprincipe
nuus,periiide c ac fi nunquam fuerit feruus. & hoc dicit ha:cl.& sa^am retro-
scq. F r a n c.
m s Nec filio. patrc mortuo. & sacit "\.l.proxi.fr s.eo.l.interdum. ''g'"1'-
tnfin.& s.tit.}.Ldtum. Accvns. , prjuati, eo m-
11 T^Atrono. ] Vebet. Non d ergo poteft princeps rerapnua- ulto vendere
X ti vcndcre eo inuiro : vt fr s. /. proxi. fr s. tit.). I. diutts. non poteft,ni-
frC.de contra. iudi. I.). in medio. niii ob publicam vtilitatem: fiobpublicara
vt s. de ossicto pr&to. I. Barharim. infi. fr j. de inrefisc. L diuuf. Sed vtilitatem. de
' , , . ,. . , r ■ • i c j quovideplura
arg. contra. Cdequadrt.pra.fcrtpt.Lfi». ;»/>»»«/>. Sed eam exponc^puj Boifiura
Vtibi. ,c.,cJ. tuprmet-
o f Non susTinttisset. vt fr supra eodem. I. interdum. in sin. pe n«m. 87-6-
ACCVRS'. feqnent.
L i DE
loading ...