Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1273
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0643
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
u6i DigestorumLiberxlvij.Tit. )• i^g^
io.l. iuresuccursum. & C.so. ma.l.des apatre. ' I srade iniur. I. iniuriaruni.%. ij. A c c v r s.
4 Ratihabitio a s Agerexx stipulatu vtpecumam restituat: non a ergo trahi- i^ Ciuiles. vt a actio. 1. Aquil.& surt. uon manifciti.

1)6 semper re- tur retro rarihabkio:vt s.eo.l.bonorum. & iic est contra s. de sol. I.
trotrahicur. cumdecemmibi.$.sisideiuJsor.So[. vtibi.
b s Condictio£ab causam datoiu,vcl hidcbiti,vcl iine causa,vcl
ctia furtiua.-vt no.s.eo.

k prascriptio-

yty Reguia ciuilis
clt.vt cx dclicfisdesii-

l.sisine.inprin. 1 Et no.
hicaig. quodqui tu-
tus bclr.exccpt.xxx.an.
sic lotlgnsirni si soluiit, repcterc po«
temporii xxx. tc{\:vl arg.subr.de adm.
jd laclirri ha- —r- —
betsi p>iicn- DE PRIVATIS
fclit btina rtJe: dclidtis.
hoc eiliro casu Foa Migationes ex con-
exceptione fa- *HfAus, pomtdeucla.
uorabihisecus rsi$, '«"«• J C A S v s
ji mala fide:
tunc enim di-
eitur tutu» ex- ^cru pcellaJcS a<ftloneS
«puoneodto, non(ktur in hcrcdw,
sa. & ideo ii „ r /r
soluat.non re- &" cStcl'°s succcsso-
petic. pAnl.de res.hincestquod actio
Cift.i»l,(jm ex, fuiti no datur jn hcre-.
ttptione.mpr.dt des furis. Scctido dicit
f'-"js^'j- quod aaio ad cxhibe-
4e Bjtbu irjct, l _
dept*[<ript. i. dut» datur in ncrede,
/>.ws ^»rf/^. 5. suicpossideat rcm, siuc
wMin.ii. dolo desuc possidcrc.
s ln libro <Jc ltcm&m viad.catio.
sicLasK. tlt.XI. . „ J-j.1l- -1
Puo ternbiles Itc, co» lft- k«» ciac,ur
libri sequutur ^ heredcm. Tcrt o di-
dedeliclispri- cit quod adlio furti.itc
uatis &excra- actio legis Aquiliae , vt
ord.nar.is, nec a(ftio in;uriamm n0n
non pijbhc.s , . , ,_ .,
■ - datur heredi. Qujuo
dicit: Si seruus meus
conunent se- secit tibi furtii, vcl dc-
uentace.n pce- dit t.bi damnum,v?l
«arumqne a- rapuit dbire.ha astio-
trocitatem. 9.
ncs que onutur ex pre-
dictis delictis,seqautur
scruum.hinc cst quod
{i scruus dcsinat mte-
rim eslc meus , & cssi-
ciatur altcrius, tencbi
tur nouus dominus,&
noncgo. F r a n c.
c CC/«iiw.nee c minus
hoc natura dida't.& cst
iuse non te- ln*s.c6stitutio lnfeit.de
jjentur delido perpetMl %. nonmttem.
* J Ciuiiis conjtitutio.
lunsciuilis rcgiila. S-.c
t.91. §.nuncvideamus.
s.deuerb.obl. Cviac.
d ^ Aciionibus-zx dc-
d Crime mor- lllSls d vcnicnubus.sc-
eeexcinguitur, cus (i cx cotractu:vt s.
ideoque non de nau.scen. l.sin. he cx
transitin he- contradtuintelligedc-
ledem dciin- .A-' * r *. \ j m
. . , lictu :vt suprade acito.
qucnus.vt hu. . , ■> ' 1,
fide- & "k'- s.M contraciivus.

DcseElus superueniens ex parte
ratum habentis ,ex legis dijpofitiene
expedit ratihabitionem. B a i*. t.
1. ^ Procurator cu ab eo e.s alie-
nu exegerac, cjui tepore liberare-
tur,ratam rem don.inumhabitu-
rura cauit:deinde polt tempus li-
berato iam debitore,dominus ra-

k s Honoraru. vt D adlio vibo.rap.& ast.fiL .......t
xa. §.suntautem.Scizcnsupra.de his qiti deie.velesu. I $
seruus. &"). arb.surt.c&s.l.surtum.^.pe. ' 'Js

Pon.t regulam> J*1^
^aapprobatpcrviij. !*>,,

^pi?:r^cst,qu0Jd

ant m

tamrem habet. PosTe debitorem
I agere a cu procuratore existima-
uit:ciim iam debitor liberatus sit. " Plara dchda fi,____
argumentum rei,quod si nulla sti- vnam tal,dcm rem, &
pulano interposita sit, codidHo » ^C^
locum aduerius procuratore ha- ex aliis dcliOris orts
bitura ht.inlocum autem condi '' '

lia»ko,„

Mtii

,W3

clionis iiiterponi slipular,ionem
LIBER X L V I I f.
DB PRIVATIS DELICTIS
TI T V L V S

crimimbus
qui omnem

septima. 2.C
de vece. iur,
cnucle.

i Heredes na-
turali enain

ltein m
juliione pio
maleiicio,

& dchis nm.Cod.ne cx
delic desun.l.).t\cc v R.

Quia iam vid.ebatur prtpsse aciimum
Digesta, ei nunc,vt ita dicam.nouus aclio-
num nafcitur ordo. Prior nempe ordo eft a-
5tionumpriunita.ru de proprietate vel quasi
proprietate,de possessione vel quafe possetfw
ne,de obligationibus vel quasiobtigationt-
bus,qu£ fcilicet ex contractibus oriuntur
aut qtiafi contractibus , qili absoiutus est.
Hic nouus aclionum (y fCueriorum & a-
trociorum , &tampriuatarum quam pu-
blicarum ex deliciis siue criminibus & qua-
si deticlis.aique etiam actionumsiscatium,
quarum <cqui ingens numerus.quern in huc
locum reserri & reseruari placuit. Et noua
igitur qu&damsunt actionii. Digesta. (^uia
verb ex deticiissiue criminibus aitiones a-
li&funtpriuat&, alia cxtraordinarit, ati&
populares,aii& pubiic&.desinguiis ordine tra.
ctat.acpnmmn de pnuatis, qu&fcdicet ex
priuatis deliciis oriuntur,velciuiles, vt in-
iuriarum cx lege Cornelia, & damni ex le-
ge Aquiliayde qua tamene renata ante-
uertit dicsre Uk ix. &surti nec manisesti,
velhonorari& ,vt surti manisesti (y bmis
raptis , vet etiam iniuriarum ex pr&torn
editto. H&cpriuata delicla dicuntur quate-
nus ex eis aguntsorenfe actione hi ad quos
ea res potijsimumpertinet. fedpossunt tdsnc
qu&dam esse publica Qr eorum nomine iudi-
cium pubticii,vtfi hominibus coaitisdam-
num datum velfi raptum fit.vel iiiata a-
trox iniuria.Et hoctituloproponit dcprititt-
tis deiictisgenerales regulas , vt qu&ex eis
nafcunturpcenales actiones hertdes non te-
neant, ^ vc non consumat alia aiiam fi
plura dettctaconcurrant, sy vt depriuatis
' licti

s Hcredes su
iis tenentur
coiidictione
surtiua siue ad

ad tit.C.cx delici.desun
Biin quan.hered. Cvi.
e s Vossunt. cx perso-
na defunc~ti,sed cx stu
contrcctatione sic.
f s Eos. s.succcsTorcs
prrtdiftos :&quo ' '

eticiis iure ordinario experiri liceat,vei ex-
si s.Sec c&teros quidem trf ordine>»> veluti desarto actione in du-
successores. Vidc scripta ^Mm aM' qu&drupium apudiudicem datit,
• ■■- • - veiextraordinemapudpr&feiiumvrbivf
que ad exilij pcenam , vt Orosius 1 1 11.
scribit legessurtum muit& pecuni& coercere
aut adsummum exilij,t. 1. de sur.baiopc-
ris pubticis temporarq. Vtroque modo surtii
ncn coercetur. 1 intcrduiu. ij.qui furem
tit. icq.Et rccte in titulo, Deliclis, non cri-
minibus : nam delicia propncsunt priuata,
crminapnblica. 1. 1 3 1. in fi. dc vcrb. si-
gn.l. 17. §. noxas.dcasdil.cdic.Cv 1 a c.
H&6 lex diuiditur in tres partes
principales. Primo loquitur quando
aftio ex delicto transit contra heredes.
Tirtio, quando transit contra eumde,
mutatione conditionis. Secunda ibi,
hcredem. Tertia ibi,non tantlim.Pri-
cssc, quam htcm con- ma pMssubdtmdmir in duas partes,
tcstaci iua-imus,-vt/»- primo loquttur de atlioneposnali>se-

cos pcruenent cit j-COndi&lo.s.e fur-
res, sme non tiua,siucad cos pcrue-
peruencnc. .ncrit.siuc liomvts". de
t .!""» hercs condtci.sHrt.lsipr.sure.
ccia agere po- . c ■ s r f ,
tclt. ^fi-iT l.ex caxja. £s ln-
g lniuriarum stit.de obli.ex delic §.fin.
aciio non an g ^ Coajtat vt * Inftit,
tea in bonis depcrpc.ac.§.].A c c v R.
jioltris eit qua h r Non comtetit.
ntem supcr ea ■ „ ,, '
fucnmuscon- «JOM f non .nMlI.lgltUI
testaci. *dilt '. antc lu bonis nosttis
seen.dn. snp.tdi
ijstktdtji,

I.

ctmdode persecutoria. Secunda ibi,
sedquamuis. Bart.
I. Viiuhvs libro quadragensimo-
primo ad Sabinum.


Ivi iis cconstitu-
tio a. eit,pccnalibus
adtionibus d here-
des non tenerij nec
casteros quide suc-

1'nmu excmplum cst-
scruum mcum subn"
puisti,&occidi-Ki)pro
furtoagamfurti.qai,
octidisti^garnAq^
nccvnacarumtollitur
pcraliam.postcaponic
aha cxempla:quee om-
maplanasunt.FRAH.
1 s Concurrentitt.ciaQ <fcfelida eon-
incumdem homincm cutteniia'ij
& eamdem icm , « fanm w-
diucrsis tamcn factis: n"aw'
& sunt cxepiaviij.hu-
iUs rcguk in ista lcg.
m s Obaliud.i.obh-
tisdationcm pro altc-
ro dclicto fadam. Scd
contiic. demodomul-
S^././?«. Scd illud d in j Imb ,b. Io_
extraordinarns: hic in qukurinordi-
ordinariis criminibas nariis.Dicig.-
dncit. 1. Itcm ad rc- e«* > ibi agide
gulam & cxcmplast- JJJjJ
qucntiacltco!itrai.^iuriMlon!tl
rcg.iur. I. nemo ex his. §. ftitiir,
quotiens.&suprd de aS,prin.&Lptura. quibns
dicitur vn» tantum
agi. Sol. hic cx plu-
libus fatftis plurcs ad-
mittuntur actiones,
quarum vnamnuain-
quc sortiri effcitum
iicccslc cst. Illic cnim
cx vno fact0 mults
concurrunt acsioncs:
idcoquc cxigi pcr v-
nam carum saas est,
nisi in id quod plus
csset in vna quam in

ceilorcs /2. idcirco nec "furti con- &»l>li.l.qisiseruum.irt
ueniri poilunt e.Sed quamuisfur-
ti adlione non terieantur, attame
ad exhibendlim adtione teneri
eos f oportet, h poslideant: aut
dolo fecerint quo minus possl-
dcant. Sed cnim & vindicationc
tenebuntur re exhibita.Item cosi-
di&io aduersus eos competit.
1. s Heredem aute furti agere
polse , ajque constat S. Executio
enim quorumdam delidtoru here-
dib-usdataest.Ita&leois AquilicC aha : vt fuprd de
acftionem heres habetrTed iniuria- &'bJ- UT "l t
n. , *. . h mfravibo.rap.l.).K
rum adtio heredi non compefit st. sicJ Intcliigicur infrade
2. s Non tantum infurti,ve- reg.iur.lMUtiquam.lKSi
rum in cstcris quoque actioni- ad regulam & cxcm-
bus qus ex delidis c^iuntur^ue Pla kVm?e.st c°"'
ciuiles Isunt,siuehonoraria:k, id
placet, vt noxa caput sequatur.
Glo. diuidit hanc leg. in duas par-
tes:fedBart.in quatuar. Pnmopomt
regulam. Secundo probat eam qua- ^^^^^^^^^
tuor ~modts,vel exemPlis. Tertsb-for- amlxc'cxdclicto. Itcm
masvnam qm(iwnem circa pradi- &lbl ambac P5\ crcf°~
n ^i 1," .V J /> L ■ j. rix,hicnon:scdialtcm
cta. (Jttarto redtt adreguUm,tfr eam n ^tcta pcenalis.
probat tribus aliis exemplis. Secunda 4 \tem intdligc rc-
ibt,qiti ergo hominem.Teriia ibi, item gulam, vt cxempla bi-
qu&fitum. Quarta ibi, item fi qttis. cum, quanJo dmcri*
\\ J •<- > J sunt spccies dclinque;
di:aliassccus:vti»/w
tit.\.L msicimdo. §•»»'
sans. om est^ contra.
. . 5s. Itern^contraJ.tit.)d.
Vnquam plura delicsta con- s«dfesubnpuit. Sol. vt
currcntia 'faciuntvt vllius 'lbl'&.a.dllocfacl30/
impnmtas detur. Ncque emm de- idem^.st„.
lidumob aliud m delicfu minuit u ^ ^ui igitur- pn-
pcena. 1. 5 Qe' igicur "homine mum cxcmplun1-^

1x65
.tiifr»1"1 4js , rcncr|S
<f vnu«, iu»6 si*g
U^qairrtum«
"Jiplribus tum <\*°\
&sfiestmuiusi
^emtepore ?.,««
SeocciiQ. Aea$u>.:&
jVnde- seruttm.ty
qaodinsol
in prin. hm-
k»cs loqs
ei vno fact
scuutur a
quil^0 a
tuacaltud
dum H-
* s Non
trorfum. C
& l.pen.r
rum- Vi ic
z.&scripta
verb oblig.
o- ^ Acapi
, j.rti aaio smo cqua
astimatnr pro fucrit a te
tepore iudicij farti;vtS.«i
««Pk^Zlmresurt
fcss.lmoquacs . J. .
1 •«,! rcs tit.\.l- mp
luetitaKpore/*»s. quae
fcaisurti. Dic contta. Sc
vt hacGlo.ra. ■•• ■

uksuprdloc.l.fivulni-
raueris. fasupr* de a-
Hio. & oblig. I. quifet-
uum. §.siis- quibusdi-
citui vna agi. Scd ibi
altcra non ex dclicto,
scJ cx contractu : hic

B A R T,

I 1.

I d je M lihra quadragensimotcr-
tio adSabinum.

n:

1

I Flagitaueric

tcili

igitur

iVestddiupro Pislldl 1Ul
instniKius jip- quo pot
pcllauerit. quod suit
Biiihic. in ^quil 1:
antc dcl
missiim :
Aquil. in
dic quoc
agitur ,
j.Scdpri
i Noxs dcdi h s A<
smms potcst vel imu
etvariurau- Aquilia.
fa,putacxre „ ,
t ' . . noxaA.n
himna, miu- . ""•»•"
ra™m,damni [ Z Jtzr-
dati, tu.u cxc
k s Vt\
furti, &
Et cst [
plum q
hcdo ct
vt hic, 1
Ncratiu.
m ^
«Fiirti ctimi- O&auu
Mli«ragip0. O I qui
« «duersus ^scilic
tn»ni hodie im'' 41
Wat». do;

SVeladerdine dctur:&
tls 'udiciis. - ?,,*

'■H

:iis. •».,"■.,.
-locestcon- J-W-1>H
""tainfligj. &idcm
,Pssil»debit0 toadnc

"k"t'o i„di: ° i 0|
c;sdcsinie„d caP^10
V^ciuum&ij.V
*tert"t > iu. qualitc

0t»llMi,n

•Cis i;Vr
lUtimc
loading ...