Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Blatt: 1531
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0772
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
*>. £.£><,

'JO

JtltN, ■ ^L
^te.
Acc.u -"
tsle P Wi^
uersus nico**„t,
uiade f**^
1UdlCIS -faj,.
occilioiitC,,,^.;
Biliaritaijij.j
mfuk fi&t^
amad TU|
111 d[)- pomcifcn i.„
ven- (cjuibusi..
ile,a- CUP',U^»1»'-:
litigatotihii :.
, , aiicantui. Visajj
tium •———
\m< AD LEGEMsl
bianxleplapiii
SI \\ka]l
s.$.Q»iW
Lium bcium koinw»
, vt dit. itcin i]i»s»
mitipmwfml'
"jm gisFabn:.
lul- capitis.scdqaiics»
i_uinabkiitn««
nonpuniiiir.il'»'1,
bi mando vil«-:;
mcBmiugi»*!5'
seouarisa
piuHoM*!
'■■ „,ljc:«-

iditor
ns ii-

tibi majn

mcum fs»
&b.ai«1«i11
;tj.w./.v-

..

Vl*ISI |)[(l ■■
,niiiiun,ct ,.

ise
ici)$

.:

,na[iit

0

1L¥1

505 Ad senatusconsult.Turpillianum. ijo<5

credcs mcum, vcl crcdens domini sui voluntatc facercmon tcneor
1 Fauia cum lcx Fauia puniac tantum dolum.Secundo dicit; cum
venderes Uberum homincm hoc s.icns.vcl alitenin l.Fauiam inci-
disti licec deccdat is homo cuius occasionc incidisti in 1. Fauiam:
adhuc tamcntcnciispcena l.Fauiae.F R. A cc v R s.
a C Legts Faui&. ex-
positio superioris. ad
cjuod J.dewrb.sig.Lbo-
n&sidei.& supra de con-
tra.ben.empt.Lqui a qua-
libet.Sc addc quod not.
C.eod. l.plagij criminis.
Itcm facit Cod. eod.tit.l.
comparantem.
b s L^.Fauia.A c C.
c _" Adiicitur.in 1 Fa-
uia.
d _~ Legis Aquili&. si
seruum mcum vulne- , - , , _. ^, ,
rasti. & sic nata cft mi- est;ne bon£E ndei poliellores hac
hi Aquilia, non libcra- lege tencantur.
i.s llludnon est omittcndum,
qu6d exemplolegis Aquiliae d, ii
is proptcr quem quis in Fauiam
_________ coiimiiiitjdcceiTerit: adhuc accu-
supra deferu.cor.l.doli.%. satio & pcena legis Fauiae super-
pvccvits. est.vt & diuus Seuerus & Anto-
Ege. C a s vs. Qm . r ■ r
JLncuslibcrumhS- mniisrescnpserunt.
■■ - IV.Gaivs libroziicenjimofecundoad
Edictum Prouinciale.

LEgis Fauia:3 criminesuppres-
(imancipij bona fide posses-
sor non tenetur, id est qui igno-
rabatseruum alienum,& qui vo-
luntate domini putabat id eum
agere. & ita de bona fide poisei-
sore ipsa lex b scripta est.nam ad-
iiciturc: Sisciens dolo malo hocfece-
rit. & sepiilimea principibus Se-
uero & Antonino constitutum

ii Aquilia, non
ris : licetpolteadcces-
scritvt s.de acl. <& obl.
I. qu&cunque. sic sl in co
plagium commi(iit:i,vt
hic : vel corrupiili : vc

s icus libcrumho-
nuncm donat alicui,
vcl in dotcm dat: itcm
qui accipit cx aliqua
dc prxdictis causis
scicns libcrum
tur vt vci
emptor.idcmincoqui eaf}xm °il
cx causa permutatio- eiieacceperit, in eadem causa ha-
nisdat.FR.AccvRs. beri debeat,qua venditor & em-
ptor habetur. Idem 8c si pro eo f
res permutatafuerit.
V.Modestinvs librofeptimodecimo
Rejponforum refpondit.

LEge Fauia tenetur,qui sciens
liberumhominemdonaucrit,
crum: pum- vc[U1 Jotem dederit. Item qui ex
:nditor , vcl .. r r ■ i-l
i..„;.. J.„...- earum qua " cauiaiciens liberum

c 5" <3s^s.i<-l cst ali-
{{ua.&cii.fuprik l.prox.in
prin.&c quod ibi not.
f s Pro eoXcihcctli-
beroliominc.
]C ASVS.
mi alienum

EFmqui.~\CAsvs. T^Ym qui fugitiuum alicnum
Semum alienum JLLiuscepisle & celaise doceatur,
fuguiuucelaui:& cum ex eo quodproprietatis qusstio-

nemrcferret: crimcn &, ii probe-

legis

tur,euitare mimme " poile.
VI. C A ll i st. libro sexto de

N

cognitwnibm. \
statim plagiarium

esse

On
qui furti crimine ob scruos

se nego.

est,

n:

ame pctitur,dico cum
elTe sci uum meum.te-
neor pccna l.Faui. Fr.
g s Crimen
Fauice. ^^^^^^
h ^ Minime.qma. nc-
gat agcucis: non a ta-
* Non conti- men suumaircncalias ______________________________
""° uZ rs' sccus:v:C-eo.Lpr&ses. i. alienos interceptos tenetur,diuus
°--— Jci dlc ^d ctiam Hadrianusinhccverbarescripiu:
iuum ailcnc. tcd ca- c ,. l . r .. . L .
lumniosc commissi Seruos ahenos qui iolicitauent,
velandicausa: vcca. 1. aut interceperit , crimine plagij,
probatur.& facit C. eo. quod illi inteditur, teneatur,nec-
f *iou*stio LhslreTJnL tsu~ ne>facit quastione *:Sc ideo'noii
^,«W A c c v r s. me consuh de ea re oportet: sed
Onstatim.] C a- quod verisilmum in re praesenti
s v s.Non eo ipso cognoscitur, sequi iudicem opor-
quod seruum aHcnum tet.piane autem scire debet,polsc
sumpio, tcneor pceua
plagij: scd quandoque
furti ac\. tantum:
quandoqueetiam cri-
mineplagij: &hocvi-
dcat iudexcoram quo
agicur.[LEQE Favia.]
Qui homincm ingc-
nuum, vel liberum m-
uitum celat, vel vin-
ctum habet, vel emciit
scicns liberum,!. Fauia
tcnetur. Itcm qui so-
cius fuit huius facti.
Item qui seruo alicno
vcl scruae alicna; pcr-
suasic vt adomino di-
sccdat,vcldomina: vcl __________________________________
qui cum celauit inuito
domino,vclncscicnte:vclvin<Sumhabucrit:velerncritsciens do
lo malo;vcl qui fuit socius in hoc fasto : pccna legis Faui* tcnc
fF.Nouum.

lane autem lcire debet,polte
aliquem furtik crimine ob seruos
alienos interceptos teneri, nec
idcirco tamen statvinlplagiarium
eisc existimari.
1. s Idem princeps deeadem
reinhaec verba rescripsit : Apiid
quemvnus aut alter fuerit fugi-
tiuusinuentus,qui operassuas lo-
cauerint vt pascerentur ', Sc vti-
que Ci iidem antea apud alios o-
pus fecerint, hunc suppreilbrem
non iure quis dixeric.
2. J LegeFauiacauetur,vtli'
bcr m qui hominem ingenuum

j tur. &eratolimpcenapccuniana. hodiepro modo delicli cocr-
ccntur:& plcrumquc m mctallum damnantur: subaudi si cst no-
bilis.si akcrius conditioms est homo:dic vt in gl.domini mci Acc.
hic posita,&h.dluc§.cumlcg.scq.Acc v R s.
i s Etideo.bon3iiaUo;yt8csupradeiudi.Leum.§.).
k s Furti. vt si opem
vel libertinum inuitum celauerit, ad fll"e Pra:stltlt: vcl
iniuncftum * habuerit , emerit Tactlamco»uPlc^
r, , , , * Ul tugcret:ncc (utnpuit
iciens dolo malo: quive m earum Vt cxporcacionc domi-
quare "socius erit: quique seruo niicciarct:vtdixis. L).
alieno seruaeve persuaserit vt k &-^'S.desur.l.sullo.).§.
i • , • ' r • . „i „ „ g«i ancillam. Accvrs.
dominodominaverucriatjveleum r . , , ..
t i r i • ' rajcerentur.-tX.pa-
eamveinuito veliniciente domi- fcerentur. al. padsceren-
no dominave celaucrit,inuincftum tur. ad quod cst Cod.de
habuerit, emerit scicns dolo ma- si^u.sugt.l.quicumque.%
lo : quive in ea re socius erit, eius
pcena ° teneatur.
vu.Hermogen i ahvslibrosexto*
iuris Epitomarum. U
POEnapecuniaria statutaple- n s Earum qua re. id
ge Fauia in vsu eise desiit.nam clVaIlcIua- A"!V
in hoccriminedete6ti q,prodeli-
<fti modo coercentur : & plerun-
que in mctallum r damnantur.

*& vinaum.
al. invinculis»

quodsi.l______________
m s Vtliber. alias/ifcc-
n':& tuctransit dc sin-
gulari adpluralem. ad
quod C. de in iw vo.l.si.

qmntOi

AD SENATVSCON-
sultum Turpillianum , & de
abolitionibus criminum*.
TITVLVS XYI.
Huius quoque S.C.posnapecuniaria est.l.
q. de pr&uarica.in eos qui ab accufatione de-
sistunt contra fidem inscriptionis & citra
abolitionem. Sed non est ex eo S. C. iudicium
publicum, licet damnati ex eo notenturve-
luti lege Rcmmia calumnu caufa iudicio
publico damnati.l.z/).^.quiiudicij.de decur.
&> ideo tamenpoft publicaiudiciasubiicitur
quod ex eo teneantur. hitantum qui iudicij
publici qu&stionem deferuemnt , non qui
priuati -vel extraordinarq iudicijsiue crimi-
nis.qua de caufa nec qui ex boc S. C. accu-
fationem instituit, & deferuit, in S. C.pos-
nam incidit.H&c desertio, etiam tergiuersa-
tio dicitur. quod quasi njerfa suga ■viclus
tergum dat.qui crimen quod obiecerat iudi-
cij publici destituit. Gr&ce '&eiw<4'£»uV"h"
xjtt.C&teritm quia impetrata aut 'vltro con-
cessta venia abolitionis ab accufatione impu-
ne receditur, ideo de abolitionibus criminum
etiam hoc titulo tractatur. Abolitio eji
exemptio reorum a crimine. Vel,accusationis
omittend& licentia. Aliapublica siue gene-
ralis indulgentia, alia priuata qu&ab accu-
fatore postulatur reddttis causis non agendi.
C V I AC.
Primh dicit accusatores tripliciter
Aelinquere. Secundo illa tria delilla
enumerat. tertio illa prosequitur per
ordinem. secunda ibi,calummari. ter-
tia ibi, calumniatdribus. rjr ibi vsque
adver. pr&uaricatorem. ponit de ca-

o s Eius pxna. s. legis
Fauia: , & etiam 1. lul.
de vi:vt C.eod.L). & in-
terdiclum de lib. hom.
exh. vt s.delibe.ho.ex.l.
iij. & ii.C.eo.l.ij.
p T^Oena.]Statuta.vt
X Ceod.Linsuga.6c
dic vtibi. Acc vRS.
q s D«e<3;.i.coiiui&i.
A C C Y R S.
r s ln met»llum.<\u.3.n-
do nobilis a rst. (i au-
tcm ignobilis , gladio:
seruus vcl libcrtus,be
itiis subiicitur: vt Ceo.
l.fin. Et sic no. cx hac I.
& Ce.l.quoniam. quod
ordinaria ^ pccna im-
ponitur in quolibct
plagio. Scd quidam di-
xcrunt clTe ordin. tan-
tum quando commit-
titur in filio:vt C. eo.l.si.
Itc no. qu6d publica c
cst accusatio:vt C. e.Lfi.
SedPcontra:vt ibi no.
AD SENATVS-
conswltum Turpil-
liatium, & de aboli-
tionibus criminum.

a Pccna plagij
i]u<r & qualii
sit pro varic-
tate persona-
rum.

4 Pccna plagij
an &quatenus
ordinaria vcl
extraordina-
ria.

t Plagij publi-
caest acctisa-
rio.


" s Hoc Senatuscon-
sultum fadtum cstNc-
ronis temporibus,Cx-
sonio,Pe;to & Pctronio
cols. Vidc scnpta ad /.
■v). qui accuf. non poss.
C V I AC
£ Ccufatorttm.'}
Casvs. Ac-
cusatoru te-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mcritas de-
lumniatore & pnzuaricatore. abinde tcgitur vno dc tribus
vsque ad %.fiquis autem.ponit de ter- modis;& tnbus pcrnis
_■, r r Jr "/ • ^ -a subiicitur. naaut quis
qtuer atore,vtque adsine lens.&ilta , ■_,_..- .„._.
•=» J Js J . *>, ,.' . calumniatur:aut prae-
pars qu& mcipit caluniatorivus, diui- uaricatur : aut tcr-
ditur intres partes. Primb dicitca- giuersatur. & quid sit
lumniatorem puniri. Secundb vonit vnumquodquc, decla-
; 5 j. _.. .< i ' , ratinlitcra. Posteadi-
modumprocedendt. Tertio modum& ... _u6a ___ co jpso
esseclumpronuntiandi.secundam,jed _uoj ^aii non proba|.
non vtique. tertia ibi, namfi quidem. quod intcndit, calum-
in i.quccriposftt.Bart. siati videtur : scd de
i. M a r c i a n v s libro smgulan ad »°c 1UJ«'« .«'lct- na
senatufconsultum TurpUitanum. rco absoluto ^ "J"
PlCcuVa/oru tcmcritas tribus 3SJSX£Zo£
£%& modis detegitur, & tnbus quaiisfuit caVCnit ad
accusationcm:vt ii bo-
nam conscicntiam'habuit, n o puniatur. si vcro iudcx in euidenci
vidcat accusatoris caiumniam : lcgitimam pcenam imponcc. &
CCC qualis
loading ...