Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1619
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0816
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
c'j.

. \

r>. 2S>
ii».

J*txv ^*»'
Cpo- S$
arn re- cXdr%
,testJ- **2?s
"poit ?"p*a^
T«t,od,[;t,,;
torcs ni
trarf. tutorcSc8<
trarcm°M»
imac- quam ddwB^
[] ipse appcJlauermKimoB
ities- iuutllcs:
f clulti, dicici
aP" aduiti poi>
JClla- causamapp. cu.T;
r-nQ. Uitoaducisitio,!;:
nenti "" c"mor"1™1'
dtiltiappc
' aP" dc adultas coirab
Jltji, .XIT.1D.M fadiissss-
ikti- ^1 ssi!:! !-l':
profeqiii camis'
larioniskcptiitr
llbe- rarorcsuoquoadiFr.
sidis nsCw;:
idse Wltoris' I
o (»*■■■
rum taraentoltgiw
)uta [jaisentcw
con- Ktipsoiw
'Pei v(BM*i
xhi- r s jjtynfcti
•siu cBwriMi S
* sit arbitranJ
tio- ^
on- teraitt^/

..

t 8

fcisus ft"31.

cftr^-s3!!,,
' sItcin"0 ^J^"
i»waT!iw4r
inrandoJc, *C/^J
]lj£(l,bl'<
■ldq „lcir^ V!

1593 A quibusappellari non licet. 1594

„ Appellari tc vt»conignt:vtfupr.adTurp.L\.infi.^r supr!\.tn pnn. r Item in
potest a desi- jloc casu aa iudex appellationis faeict iccrum iurarc?Reipon.non.
ex sed confirmabit vel lnfirmabit pnmam scntentiam: vt Cod.de ap-
C Sed quid si vidctur fninus cile iuratum? Rcsp. taxat:
de inlit.iar.l.videamus.§.pen. & l.in aciionibus. /Vbdiii o.

vt

muua vel
fcaccausa , .
non probatii pell. I. eos
probctur : non VtS

allegatum al- J" Idcm cit itl omni
legetur , ta- iurcjur.iudiciali ,id cft
metsnntpefto d £x s h audtorl,
lpso ncgotio,

Finito ossicio tutoris adpetitionem

quod cx sola
ncgotio, 1 . .. . ■ „ - ,. . 1 /^
sit iniqua, auo tatc mdicis veint. Re eoru contra quos litigabat, ex cauja
sententia non enim potnis qua iure-
casu appellas, jurando transigi vidc-
nihil noui pe- tur.At post iusiurandu,
tere poteit.
v Balbuin dcc.
452.

quod miuiticio abad-
uersano defertur , ap -
pcllari no potcst , quia
& id ,iicut voiuntanu
cx conucntione profi-
ciscitur. Lvlt.s.deiitre-
«'«nHucpcrtincttt. 31.
Ub.^.setitSauli.CvlKC-
a J Legitimi. remoti
vt suspcdi forti.
b $ Cum eo.tutorelc-

c ^" Condemnauit. tu-
telae iudicio , non ad-
mittendo ipsum. sc iu-
dicium.
d ^ 6J««w.scilicet tu-
telam: id est tutelte ra-
tionem,&c. 1. Vcldic
quod codcmnauit ali-
ter quam,&c.puta mi-
nus quam dcbuit: &
tunc esl dc, C.de iudic!
properandum. §.fin.
c j H«i«;.appcllatio-
nis.diccbant cnim ma-
le appcllasTc, vcl si Iia-
bcas accusatio.vzl exe-
cutio. planum cst. A20.
f 5" Eornm.iA cst eius.
t inbuxctitn. g !" Contraqttos.idest.
yiiit ..'Llex.ab (\\1nm.s1cC.deiniusvo-
^ilcxantlMb.6. can.l.qtti inpotcfiate.
h J Diccntium. id eft
diccntis prolubendos.
iic J.an pcr alium. l.si.
&Cod.eod.l.Jiacior. &
supr.eod.l.tutor.cum futs
concor. ■

litem exercere coutur. Bart,
2. J Substituti tutores in lo-
cum legitimi a tutons,experti cu
eo b tutels iudicio, cum arbiter
inique condemnauit c , quam d
rei zquitas exigebat, a sententia
eius prouocauerunt. pendente
causa appellationis iuuenes ado-
leuerunt. qurcsitum est, cum om-
nis executio huius e ad adultos
pertineat, & causam ad se perti-
nentem idonec tueri possimt: an
postulatioeorum s contraquos S
appellatum erat, dicentium n il-
los debuisie causas appellationis
reddere , qui primi sunt experti,
admittenda non iit. Respond.eos
quorum tutela gesta elset, si vel-
lent causam exequi ,non prohi-
bendos. Idem & in curatoribus
obseruandum eshsi interim adul-
tus ad legitimam setatem perue
nit.

Anto.Aug lib.
4.C.8.

Geniititr.c.20.

b An a iutlice
qui vt vir bo-
nus arbitratur,
liceatappella-
re,v.Bar,t. in t.
z.Jupr. dt teg.i.
CaunrruvAA 3.
Hsjotntitinnm.
42.

c Appellationi
renunciare in
iudicio quis
potest ante
sententiam.
d Appellatio-
ni extra iudi-
cium nemo v-
tiliver renun-
ciat , nisi per

A QV I B V S A P-
pcllari b nonlicct.
Kackandum efl."]
C a s v s. Non
potclt appcllari a scn-
tentia principis : itcm
nccascntetia scnatus.
Ite cii aliqua pars antc
sentcntiam iudicis di-
xit sc non appellatura,
'nopoterit amodo ap-
pcllarc. Ite ciim prin-
ccps delegac causam,
hoc cxprcsso quodno
poslit appellari a sen-
tcntia delegati, nopo-
teric amodo appellari:
& excepto principc a-
lius index non posTet
hoc vetarc. Fr.
i ^ Stultsim.iie& su-
pcruacuum:quiaom-
nes sciunt : sed ab eius
rescripto potcst:vt^/>.

pactum cu ad- rtV.j.tj.^.j.^' Cod.de ap-
uersarioinitu, teU!nouum,quoA postlt-
vnde colligit

A QVIBVS APPEL-
lari non licet f.
TITVLVS II.
Posigeneralem titu.specialiter varias de
appellationibus qtustiones nobis explicat,
ac primum , a qttibus appellari non licet.
No licere a princtpe, a senatu,a iudice,a ctt-
iussententia reit cauerunt fe non prottoca-
turos,vt l. vlt.§.vlt.C.de temp.appell.Velab
eo iudice quem extra ordineita deditprin-
ceps ne ab eoappellare liceret. Uyhc.
A principevel a senatu non ap-
pcllatur. B A r t .
1. Vlpunts libroprimo de
Apppellationibtts. _
Ractancvm
est,a quibus appel-
lare non liceat.
i. ^ Et quidem
ftultum * est illud
admonere , a principe appellare
fas non clTe : cum ipse sit qui pro-
uocatur k.
2. s Sciendum esfc, appella-
ri asenatu1 non posse principem.
idque oratione diui Hadriani ef-
fecStum.
3. s Si quis ante sententiam
profelTus fuerit se a iudice non


Dyn«s,idem l",mnefl.
vaiere simpli- ^ 3 Frouocatur. iic m autb. de fanil. epijc. %.\. cot.ix»
cem assertio- 1 5" -Asenatu. sub.etiam.sic & ~s.deposstd.L). §.de qua.fa deleg. &
iiem apud a- senatuscon! non ambigitur. & supr. de slu. I. quo minus.
fta,quod pa- m r Perdidit.hoc c si in iudicio.secus ii cxtra:vt C.deittr. iso sati.
ctum extraiu- , c ir r. A -r 1 r ■ /-.
dicium-& igno.l.cttm jalsa.mu °- cxtra luspacilccictur cum aducrlano:vtC.
citurnitatem ^e temp.appell.l.fi.infin. itcmfacit C. de side inflrJ.fi adacrfarius &
-v«pud acta vim C.de paci.Lsi quis in conscribendo. c Itcm ar. contra sup.quorttm leg.
wibere stipu- l.\.§.quod ait.lci ibi idco,quia quod scquitur, non est lcgitimum.
ationis, (cihcct polTelTtonis apprehcnsio.hicsic.scilicctscntentia. rItcm

arg. coMtzfupr. de acquiren. here. I. qtti fuperstitis. & de succejsor
edit l. \. §.decretalis.
n r Ab eoprouocare a.& tunc non appellat.secus b iure canoni-
co.nammhilominusappcllat.& cst ratio : quia nisi hocopetctur
hic,nilnloperatur.at lbi ciim puterat appellari aquocunquc gra-
uamine,operatur illud
vt ab aliis no appellet
prouocaturum : mdubitate pro- nisi iusta causa :&sic
uocandi auxilium perdidit m. folu friubla rcmoucr.
vt ar.s.de leg.\.l.jiqtta-
Impcratorpotesi delegare causam rfo.s Scdquarcfacilius

appellatione remota , non alius.
B A R T.
4. r Interdum Imperator ita
solet iudicem darc ,neliceretab
eo prouocare " :vt scio sa^pisllme
adiuoMarco iudices datos.An&:

mte canonii ? Rcspon.
mitivis co modo agi-
tux.Indc cst quodhoc
iurc punitur tcmere
sppcllas, nonillo:vtC.
quorum app.l. ab exectt-
tione.§.si. <f Itc nuquid
hoc casu poteritrci.u-

alius posslt ita iudicem dare,vide- sariante lit.cotcst. Rc-
bimus. Et puto non posTe. spond.sic t,T tC. ne in
1 l vna eaaemque cauja!
\.& de sententiis.l.si. &
deiudic.l. apertijstmi.m
co cnim tantum nocet
in quo est prohibitum:
vt C.ad Velle. l.iubemtts.
& s.desuc.ed/.l.j.§.qui-
bus. decretalis tamcn
dicit cotia extra de ap.
c.super eo.nisi in casu vc

Adrefrobandum arbitrosa dele-
gato poteft appellari, &poteft ex of-
ficio delegationis quod sacium efi per
eos corriq-i. B A R T.
o
I 1. Pavlvs libro smgttlari de
Appeilationibus.

QViElltum est , in arbitros extr.deappell.c.adaures.
qui ad fideiuifores proban- <[Inhacigiturlcg.no
dos dantur, an appellareliceat °:
quamuis hoc casu & sine appel-
latione quidam putent p ab eo
qui eum dedit, sententiam eius
oise.

corngi p

QJVTI S * A Q_V O A P-
P ELLETV R.
T I T V L V S III.

quatuor casusdin qui-
bus non appcllatur.Est
v.a prxfcct pixt.vtC.
de senten. pr&f. prtt. L j.
Est&scxts abarbitro,
vt C.de arb.l.\.Sc est ra-
tio quia clt nulla. Est
septim" s. de iniust.test.
l.siquis silio ex.§.bi.insi.
Iteasus C.quorumapp.
l.\. Etalij quisut in co
tit. Sed non iunt pro-
pter iudicem , scd pro-
ptcr caula: naturam.
V&situm est.~\ C a-
svs. Arbitcr, id

r-" -

test appcllari ab cius
scntencia.quida tamcn
dicunt quod delegans
sinc appellatione polht
cam corrigere. Fr.
o s Liceatse(font\S\c,

Ad hanc qttsstionem ita resiondet,a iu-
dice dato appellari eum qtti dedit velsuc-
cessorem eitts, etiamst ex rescripto principk
iudicem extraordinem dederit. 1. iij.hoc euiudcx delcgacus ad
titu. i.i. §. dcnique.de appellac^ inde ndeiussores probados,
Polluci & Moschopulo definitio appellatio- sl 'Udlcct s^Per lloc'PD
nis buinfmodi, Jzftois » jUiTa^» iC, » jxtta.-
sinns iJTj ^X (sicuviiW eit <&> <hng.crus.
Ab eo autem cui quis mandauit iurisdiiiio-
nem suam, non appellari eum qui manda-
uitsiedmaioremiudicem ,excepto iegato a
quo proconsul appeliatur. nam sy si iurifdi-
iiwnem ei proconsul mandatterit, tamen vx.~s.quifattfd.cog. l.ar-
froprittm aliquid &suo iure legatus habet. bitro qitamuis, (yc. Sed
C v 1 a c. sic est cotia C. de arbit.
/.j.Sol.e vt d. I. arbitrio.
A tudice appellatur ad eum qui Itcm fac. s. qui satisd.
eum dedit: vel ad successorem suum. cogd.siab arbitro.
P r §luidam putent. &
bcnc, iecundiim quos-
dam. imo ^ rfiale g se-
cundiim nos:vt C.sin-
tentiam refcin.nonposJJ.
Vod dicitur ^, eum j.& plene dicvtno.y«-
appellari qui de- pra quisatisd.cog.l. arbi-

a Appclia;i
non potest -.>.
scntentiaeiui
cui princej!»
commisitcau-
sam, appclla»
tione remou*
y. Z.anfruncu:.i
inpr.ixi. cap.'£.,
num. 10.
b Appellanti':
male pa:nn,uc
qua in l.si clc-
ricus.Cod. de
episc. audien.
locum no ha-
bet deiureca-
nonico.Guido
Papx sing.3 2.
hoc est appel-
lacionis remo-
tio non impe-
dit,ni!i appel-
latione finita.
i.p.istoratu.c.vt
citbilui.exir. de
a/ipetU'. Imi)
idem iure ci-
tiili, vt probat
hic Bar.Appei
lacionc enim
simplicitcr re-
mota causa co
mit/ti non po-
tcli itire citiili
& canonico:
scd si expresse:
rcmoueatur a
definitiua, va-
lec vtroqueiu.
re.
c Appellatio-
ne rcniota ti
causa conimis-
sa sit,iudex re-
cusari potcst
ante senten-
tia vt hic, re-
pudiata Glo.l.
vlt. C.desen-
tcnt & inter-
locutionibus.
* Olimomniu
poccstatii di-
gnitatsiappcl-
lationes ad •
praifcdum vr-
bi erant,vt re-
fcrt Flauius
Vopiscus in
Floriano Im-
peratore.
d Appellari
quibus casibus
116 polsit a iu-
dice, ratiorre
iurisdiftionis.

B A RT.
I. V L P I a N v s libroprimo
Appellationibus.


tro.

dit iirdicem : sic
accipiendum est,
vt & successor r
eius possit appellari. Proinde s

Q_V I S A QV O
appcllctur.
rj^v« Vod dicitur. ] C A -
»>S^ s v s. Quod dici-
tur a sentcntiadclega
ti appeHariad delegantcm , adco cst vcrum quod & ii delegans
dccclscrit, ad cius succcisorcm in eodcm oftido appcllabitm a
sententiadelcgati. In sccundaparte lbi, abco cuiquis , &c. pone
casum vtinglos ibiposita.
q r &uod JJcitur. vtCod. h de app.Lpruipimus.§.hs.c si. tsy l.sin-
sy ssupra tit.ij.l.Irnperatores. & in Attthent. de iudic. §. illo.insin. coi.
vh • - -
r r Et succejsor • inofHcio.ad quod supra deossjc. proconssul.i. me
minijse.
s J srtrinde. id cst igirur.
a s TrctQ

e Dic , hic lo-
qui in delega-
to.
/ Sententia e-
nim male la-
ta non potest
mutari , nisi
appellationis
remedio.
% Imo bene,
secudiim Bar-
tolum hic. Na
cum hsec Ccn-
tetiasit inter-
locutoria.mu-
tari potest. I.
quod iujlu.sttp.
dt rt iudicata.
atque ita de-
legatus pote-
rit remouere
scntencia de-
legati sui,vr Sc
tocam iurisdi-
ciione. /. iudi-
imm siluiinr.
sup. deiudiciii.
I, Appellari
debct ad eum
qui dedit iudi-
cem.
loading ...