Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1621
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0817
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1595 DigestorumLiber xlix-.Tit iiij« 1596

a Delegarus
ad vnam cau-
sam, eam sub-
«ielegare non
potelt: contra
Ji deiegatus sit
ad vniuersita-
tcm causaru.
t prsfesiius
watc,

3 <s Tr&torio.pra:fe<ftus,quoddicvt AMhent.de appell. cpll.viij.$,
sin. & desan. epifr.§.fi quis contra aliquem.cdlLix.
b s §lui. ycl cius {accejTqr.
« «^ i/>/e erit prouocandus qui eum iudicem dederit. Quoai.am ci
tantum notionem dedit, non iurisdiert. Cyiac.
c $ Ab co. delegato
ad a yr.am causam. Et
ponc casum iccundum
loan.prasses prouincise
deicgauit vniucrsitace
causarum Titio quas-
cunquc contingerec
moueri in tali castro:
qui Titius subdelega-

i Deleg«ti sim
plicis hoc est
ad vniuersita-
tem causarum
difFerentia,.

"f al. a leg*to.

& si prsfe&us vrbi iudicem de-
derit,vel f praetorio a ipseerit
prouocandus,qui b eumdederit
iudicem <*.
A delegato non appellatur ad pro-
uit vnam dc dictis cau- ximumsub delegantem ,sed ad ordi-
jis Seio.si igitur appd- ■ h d. secundum UOu.gl.Vel
letur a Seio, cognoscet . '. u • j
aliter. A vicArw non appellatur ad
eum , qui eum dedit vicarium }sed
adsuperiorem ipsus dantis. B A R-
TOLVS,
1. s Ab eo c cui quis manda-
uit iurisdidionem /3, nonipse <*
prouocabitur. Nam generaliter
is e erit prouocandus ab eo s cui
mandata est iurisdi<5cio_,quig pro-
uocaretur ab eo h qui mandauit
iurisdictionem.
I I. V E M V L E I V S SATVRHIHVS
libro secundo de ojsicio
Proconsulis.
APpellari y a f legatis J[
proconsul potest: & simul-
tam dixerit_, potestde iniquitate
eius t proconsul cognoscere : &
quod optimum putauerit, statue-
re '.

t Appellatur
ab ordinario
ad maiorem
non ad parte.
d Appellatur
afententiade-
legatiab ordi-
nario, ad ipsu
delegantem.
e Appellari
quis debeat a
subdelegato :
seu ad quem
appellari o-
porteat a sub-
delegato.
/Appellari ad
delegatum a
delegato qui-
bus casibus no
posfit.
g Imo hoc ca-
iu non sallit.
Nam appella-
tur ad princi-
pem delcgan-
ttm , licet iu-
dexqui in cu-
na eft princi-
pis,cognoscat.
h Appellari ad
que oporteat
ab ordinano
«ielegato &
sabdelegato.

praescs. dic ergo ab eo,
scil.Scio:cui quis,scili-
cet Titius : non ipse sc.
Titius, &c. posico sic
casu non obst. Cod. qui
prosua iurifdi. I. j.insin.
quia lbi fuit princcps
primusdelegaus. Itcm
non est contra Cod. de
iud.l.aiudice. quia sim-
plcx b dclcgatus non
subdclegat: vt ibi, <fe>
supra de iurisd.om.iudic.
Lmore.icA delcgacusad
vniuersitatcm causarii
sic ynam:vt hic&supr.
4e iurisdi.om.iudid.solet.
tfr de iud. I. cum pr&tor.
s.j.non autem ipsam
vniucrsitatem : vt su-
pra de ossi. eius cui mad.
esi iu. Isin. Al j rctento
praedido casu dicunt
lite contest.coiam pri-
mo dclegato ad instar
procon. vt Cod.depro-
sur. I. neque. quod ila-
re potcst. Tertij , vt
Al.dicunt vnum tan-
tum delegatu a praesidc in qao distinguunt:aut madata cst ci cau-
sa cognoscenda, & tunc delcgans:vt inprin. huius leg. aut iunsdi-
stio : & tunc illcquiappcllarecur a dclcgantc:vthic, quasi delc-
gaus nonrcscruaucritfabi iurildiitioncm cuius prcctcxtupotcrat
ad eum rcdire etiam iurc appellationis.quibus ob. ~s.de osii.prdisi. I.
legatmScA possunt dtccre,quod alius modus est illc dcsinedibabc-
rc iurisdicT:ionc:quia hoc lccundum i. ibi contia. Itcm ob.quia sic
scper ad priucipe:quod cit falsum : vt ~X.de ap.l.Imperatores.^unvti
vtP.dicunt rctentapcima positionc, quod ad vtrumquc appclla-
tur,& quodhic dicicw^^y^.scilicct tantum. Etquod Cabiicit erit.
sub. etiam. non autem ponasin dclegato principis qui subdcle-
gct. ^" Et vt omnia comprchcndas:dic c cura appellatur ab ordi-
nario, tunc ad matorem , non parcm:vt Cod.de appell.Lpr&cipimw.
%.htcsi. & authent.de appell.§.sin.coll.'viij.a.\ita. d ientcntta dclcgati
ab ordinario : & tunc ad df legantcm tantum: vt in princip. huius
l. cum concor. aut a scntcnda subdclegaii e : & tunc si primus fuit
princeps,ad cum.-Yt C.qui prosua iurisdi.l.).insine. si ab alio ( quod
potest ciTe poit litcm contcstatam , ycl quando ad vmuersitatcm
causarum ) tunc obtinct quod hic dicttur. s Quod autcm dixi
quod a»dclegato debct appcllariad dclcgantcm , ralltt f cum g
princcpsdelcgat: quod dic vtC.deappellat.l.pr&cipimus. §.huic,8c
inalio 'casutvtw tit. eo casu.^ Itcm cxpraedicftispatct sol.contra-
rij h s.tis.ijJ.Imperatores.<]uu possumus hic subdclegan a delcga^
to. Item contta. extra deappelt.c.nos.Sol.vt tbi.Alij dicunt quod no
cst hjc §.ab eo,&cc. & contmuant ciim prascedcnttbus, & tcncnt
tertiam posittonem, quod vnus tantum iic delcgatus. & dtcunt,
ipse, qucm scilicct praefetstus dcdit iudicem. scdhoc cst contra 1.
praedidtam Imperatores. quia sic scmper ad pnncipcm qui factr or-
dinariosappcsaret,&c. [ Ab eo cvi qj i s. ] <£im dele gatus
ad vniuerhtatcm causarum.
^ s Ab eo, cui qutsmandauitiurisdictionem. Excepto legato pro-
consulis. Vide not. A<2/.i.j.eoi.&scriptaadl.i.§.x^.s. de iudiciis.
C V I A C
d s N«»iji>_/e.dclegatusaci vniucrsitatem caiisarum sub. scd pri-
mus dclegatus.
e s ls. sc. primus dclegans.
f s Ab eo. dciegato ad vnam causam.
g s 6}ui. sc pnmusdclcgans.
h s Ab eo. dcicgatoadvniuersitatem causarum.
AFpellari.] Casvs. Ascntcntia legati proconsulis potcst
appellari, & ipse proconsul dc a_ppellatioue cognoscit. F R.
•j. s Appellari. Huicquidamcolligunt abco, cuimandata cst

11 i

Modestihvs libro oBauo
Regularum.

iurisdidio , appcllari ad cum , qui mandauit, quod falsum est
Nam appellatur ad superiorem. l.).supra eo. tit.§.\. quoniarn ipsc^
met qunudicaucrit, videtur appellati > quoniam dclcgantis vlcc
iudicauit. Scddiccndum hoc sjpeciale essc m legato procoosulis
vt ab i psis ad proccsulcs prouocctur. Nam legati proconsulis n5
dclinquuntur iudicio
proconsulis , std lc_
gantur a rcp. yt ait
Cicinli. de pctitionc
.,.-■•■ n , consulatus, & cis so.
DAto mdice a magistratibus lis proconsul potcst
populi Romani cuiuscun- mandare iurisdiftio-
queordinis,etiamiiex audorita- »^ra-Pr*torver6cUt-
n ..... . . . hbet mandatsuamiu-
te pnncipis : hcet nominatim m- Hsdiaioncm , ncc ab
dicem declarantis dederint: ipii co ad praetorem appd-
tamen magistratus appellabun- latur- A mdice vei6
dato appellaturadeu,
qui dcdit, quoniam ei
tantum notionem de-
dii , non iurisdictio-
ncm. Siueitaque iscu
clegerit , siue partes,
siuc pnnccps , ad euin
appellatnr, qui dedit.
/. 3 .eod. tit. C v i a c.
i s A legato. Leg.vt
FJorcnt. h legatis. Nam
proconsuli plures le-
Ettepore quo sententia lata est velnomi- gati dabantur. /. legati.
natiosaBaad honore munufue publicum, supr.de oss. proconfulum.
veledita consultatio editumve refrriptum, (& si muldtam indi-
appellari frcunda dieinpropria caufa;tertia
die in aliena, qu& rempora lex aliqua desi-
niuit,l.zy. de re iudic. hodie decima die in-
diftincTe. C v i a c.

tur k £

QVANDO APPELLAN-
dum lit j & intra qu$ tem-
pora.
T I T V L Y S IV.

xcrit.JHipoiTuntmul-
ctamdicere, quoniam
pioconsul omncm eis
mnsdidionem man-
dauit. Vidc ctiam scri-

Potestappellari cum principi scribi- ?™adLl-s- deiurifdiS.
tur,& cumsecundum eim rescnptum , ] ^ Mquitate eius.
sententiatur. Bart,

i. Vlpiahvs Ubroprimode
Appellationibus.

Hoc absurdum esFcr,
nisi legatus habcrct
quid propnum, ne ide
aseipso appellct. Vidc
scripta ad /.i. sup.de iu~
rifrd. C v i a c.
i 5" StatuereSa.ck infrr. de verb.frgn.l.frquapcena.& s. de ofji.pro-
confr.l.solent. §. legatos.iQ- C.de appell.Ltty in multis. & quandoprouoc.
nonest ne.L.circa.
DAtoiudice. ] Casvs. Magistratus populi Romani dclcga-
uerunt iudicem iussu principij: qui princcpsforte rnandauit
ets ccrtuni iudicem dari. dicitur quod a scntentia delegatiappel-
lari dcbct ad ipsos magistratus Roma;. Franc.
k J Appeilabuntur. ad hoc in auth. de iud.§. illo. insin. & Cod.eod.
de appel.L nouum. & l, eos. ij.
Z s Ipfrtamenmagiftratus appellabuntur.Qnoniam imllci tantum
notio datacst, non iunsdidio. vidcnot. adLi.s.eo. C v i a c.

QJVANDO APPELLANDVM
& ititra quas tcmpora-

S IT,

^s^^Iquidem.'] C as vs.Piacscs iudicauit Titiumininf
Ss^i portandum:tandcm cum no habcrct insulam,rcsc:

sulam dc^
cripsitim-
pcraton vt lnsulam assignarct. quaeritur quando iste poslit ap-
pcllarc: an statim,an ctiampostrcsponslim principis ? Et dicitur
quod vcl statnn , vel post rcsponsionem pnncipis potcstappclla-
rc , quo islorum tcmporc vult Secundo dicit:pra:ses tcnct in car-

cerc dccurione quidt-liquerat,non tatnenpotestcu punire.m

sit
ttcras ad principcm vt cognosccret dc hoc, & mandarct ei quam
pcenam imponcrct :&princcps de hoc rescripsitdiciturquodhic
decurio potcst appcllarc post hoc rcscriptum. Tcrtio dicit.Tutor
datus uon appcllat : sed excusationes suasallegat: &sireiefta sit
cxcusatio .potestappellarc.secus inclectoad aliquodaliud mu-
nus,vcl ad honorcm,cum ciicat se vcllecxcusare.naappcllarede-
bct, alias non potest sc cxcusarc. [^oleht.] Dic casum vt in
gloss'.qua;incipit,ordo,&c [Bidvvm.] Duo vel trcs dies qui dan-
turad appcllandum,currcre incipir.nt cxdic sciitcntixlatae. Scd
quid si cst scntentia lara sub conditioHeJcertcnon dcbet dari snb
condit. & lqta non tcnct:& incipiunt dies currere a tempore late
sententiae : & quod de diebus qui dantur ad appellaaduni in len-
tenttis,dicitur:ide intclligas vbicunquc appcllatur,vt ab clcftione
alicuius muncris,vclsi>nili dccausa;& istiditsqui danturadap-
pellandum, quoad quid sunt vttles: & de hoc dat exemplum. Po-
Itcadicit, in propna causa datur biduum ad appellandum: m
alicna criduum.&quaedicatur propria caufa) declarat, item qua?
dicaturaliena causa. Vltimo dicit : siadue.rsusabsentem cst lata
scntentia, dj.es ir>traquos potcstappel'arc,incipiunt currereato-
pore

1597i: n

.. tmti*'^'c/.
'^■h- , s lubetM1
:f* «rivclinv
inin,Him
n(bon.&l-m
z.Vel ttflJMi
0 M: exilium ttah
rf*'0' domquossan
'* d J Sententttt
sciiiccc de dcp
&habeas/cw
teratori vt t
jdestvtinfe
gnet.&quos
cstewm, w
nc&c.&sic
tut quasi tui
tcm postca
tur.
c s Solet.lm
f sRxrfus.ic
iJJum, &c.na.
iion appcJJaui
cstssuodpost!
Icc.alijiiabcnt,
tores-M dicunt
latascntencia 1
toris, sciliccc cj
probatur sente
siJis,appclle:ui
prius:& cunc c
! tacni pro rum b, pro sec
allegit in cont
&lihabeasyZ:r/l
dic, id est scribc
clt notificando
dum vtraniquc
ra:& sccundiim
damlcft. dicas
diim Azo.cjuod
citui-j naturali i
probari poccst.
tcqua pnnccps
bat,nontenetl
''atquodcx ec
quia noii amiti
cmitatem.quoc
S-demiHjiotefi.1
ssi"-".eius.ifr-§,i
de decitrione.fr'<
k""daisiMltm
Wvltim. non
S° neccssc ap
^e;AZ0.„;
^■dehnis
tamcniasolUc
& 3 'frotempore
°^fini,Vc
■{r-xmlueti;
sitDs^/*«
!%
m r J'C*.J.

'ittlhiore

m

s
!"~iii

tis/?"
loading ...