Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Blatt: 1637
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0825
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
\6n DigestorumLib. xlix.Tit.x.xj.xij. 1611

& 1

s In indice tit.
Si tutor vel
curator , vel
magistratui,
refte.

TVVOK. VEL CVRATOR
magisu>tus creatus appellauerit.
SIqui.~\C a svs.Elccrris ad aliquodmunusappellauit,&succu-
buit.omnc danum quod interrm accidit rcip.ipsc debcc cmcn-
dare.si autem obcinuit:
tunc prasses vel prm-_______,___________________________
ccps adfimabitad quc
damnum hoc redun- SI s TVTOR VEL CV-

det ,forteadeum qui
doio maio lilum ele-
git. & si intenm pcn-
dentc appcllatione de-
cessit,hetes cius dcbct
prosequi causam ap-
pcllationis proptcr pe-
ncuhim medij tcmpo-
ris.&h.d.harcl. & scq.
F R.Acc v r s.
a s Nominati.i electi.
b 5" MftimabhS.no-
minato, v c 1 rui as dolo
faetaestnorninatio; vt
C.li.x).quo quif.or.con.l.
quotiens.fa l.si. fa> sa. s.

RATOR MAGISTRATVS
creatus appellauerit.
T I T V L V i X.

Certum est eum qui magiftrattu , idest,
Duumuir creatus appellare pojse redditu-
rum caufas immunitatis & excusationis
fuA. Sed & eum qui ad tutelam vel cu-
rationem vocatur quanquam huic proprie
concessum est ne necejse habeat appeliari
statim atque creatm est ,sedpost excufatio-
nemnonreceptam demum ex Constiiutione
Marci,Jiretineatur,inquit Lz.idest,excufa-
tio eius non recipiatur. fe> quamuis morte
de ap.l.Ympcratores.ist eius finiaturtutelavelcuratio ,tamen he-
magisiratus. & quando redes elus *PP'U*ttonem pragere debent
- - - - propter periculum medij temporis , quod
agnoscere debent stiustam caufam prouo-
candinon habuit. De magisiratu creato est
l. i.vtetiamsi non iusteappellauerit, peri-
culum medij temporis ad eum pertineat,
dammimque Reipubiics. quod ex moratoria
appellatione contigit sarciatsi iuste appella-
uerit vt cui adscribendumfitpericulii prin-
ceps velpr&fes &siimet. quod est ex refcripto
Diuorum fratrumreiato in 1.11. §. si ma-
gistratus. titu!. i. in quo,P.os &stimaturos.
id est principes ipfos qui id refcripferunt.
Gvuc.

appei.si'. i.).§.siquistu-
tor.versic.aiia. Accvrs.
C ' | 'Vtor.] Retentws.
JL i. in tutdam
datus.& dichicvc su-
pra. quando ctp.sit. Z.j.§.
siquistutor.^y Infti. de
execu.tu.^.qui autem.
d s Medij temporisSx
pateat tutorcm pcr
rnalitiam causam egis-
se,spe£tatad cumperi-

culum. alioquin con-
tra .• vt supra de execu.
i. tu.l.qui teftamento.Si C.

| vulg. hi 5«i.

fProbare cau-
iam appella-
tionis debet
<jui appcllat.
adde /. ,]hi ud
ctudiu.C.Jeap-
petlat.

* Reeonuen-
tio locum iion
habet m causa
appellationis
Jeucoram iu-
dice appclia-
donis.

Qui adpublicum munus vocatus
de excu.tu.1. quanquam. smftratoriam interposuit appellatio-
Sis.deritunup.l.siquis nem , tenetur reipublica de damno
quod interim acciderit.h,d,
I. VtPiANvs libro tertio de
Ojsicio Consulis.
I f qui ad munera
publica nominatia
appellauerint, nec
causas probane-
rint f : sciant ad
periculam suumpertinere ll quid
damni per moram appellationis
reipublicaj acciderit. Qupci ii
apparuerit eos necelsario prouo-
caise: cui adscribendum sit id
damnum , praeses vel princeps
sstnnabit h.
ii.Hermogenianvs lilro quinto
Iuris Epitomarum.

tutor.§.quid ergo.
E V M QV I A P-
pellaueric,in,&c.
EVm qui.] C a svs.
^ppellaui a qua-
dam sentcntia': & ob
hoc sum extraprouin-
ciam ,int:rim aliquis
vu't merfonuenire ad
aiiquid m prouincia:
drbto ibi defendi. se-
cus si sim abscns extra
prouinciam causa rci-
pu. nam lnterim non
cogor me in prouin-
cia dctendcre, hoc di-
cit cum icg. seq. F K.
A CC VRS.
e ^" Refcripferunt.Ko-
mae a cnim , vel alibi
vbi pcrcgrineturcausa
exercendre ap.non ha-
bct neccss: responde-
re:vt supra de iud.i ij.§.


TVtorvelcurator retentus cil
prouocauerit,& ailte causam
kgatis.qui.est contra.Ccd a£tam moriatur : propter pericu-
in saa promncia vbi • ••• r F - r -

ltim medij temporis d snccesTores
eius causas appellationis «eceiTe
habentreddere.

appcllauit,sic:vt hic: &
ratio , quia ibi ficile
habct per quem dcfen-
daturralias si non de-
fcnditur, ibi fic misuo
& venditio bonorum
cius;Yt supra qui. ex
caufa.inpos.ea.l. ad co-
gnitionem.
i T ~XOc enim. ] De-
X. xsendere, bona
tamcn corum possiie-
buntur si non defcn-
dantur: non tamcn di- Non idem dari Romam prosecto appel-
strahuntur : vc supra lationis causa quod proseiio Reip. ille

EVM QVI APPELLA-
VERIT, IN PRO-
uincia defcndi.
TITVLVS XI.

qui.ex cau.inpos.ea.i.inpos.st.].&~s.qui.ex cau.ma.i.item aitpruor S
j.nisianteablentiamsit negotium inotum. nam tunc dcbet d-
fcndnvt ~j.deiegatio.l.eumdem.<$.').z°r ibi not.St £3.Sa.yiz.de dttin ins
l.eorum. & supra ex qui. cau.ma.l.sed (y si prMorem.^.fin.ik. suprjV
arbi.l.non distinguemus.§.item si quis Romn.k ccvks,

enim su& rei priuata causa abest,& nihilo-
minus in aiiis causts fe in prouincia &pa-
tria fua desendere debet , nisi 'velit pati
possejsionem & wnditionem bonorum, iicet
interim ab honoribus & muneribut ciuili-
bus excufetur. l.g.§. vlt.de vac. mun. quod
non itaprocedit in absente su& Reipub.cau-
fa. C v 1 a c.
1. VlP lANvs libro quarto. de Ap-
pellationibus.
Vm qui appella-
uit , oportere in
prouincia defendi
in aliis iuis cau-
sis, etiam si appel-
lationis causa peregrinetur, di-
ui fratres Decimio Philoni re-
scripserunt c.
ii.Mab.ci anvs libro fecundode
Appeilutionibus.
HOc enim illis prasitatur , ne
necelse habeant se defen-
dere f, qui reipublica? causa ab-
sunt.


apvd evm a qyo
APPELLATVR AIIAM
causam agere compel-
lendum. ■
TITVLVS XII.
Non iurerecufatur iudcx in -vna caufa,
hoc folo pr&textu, quod in alia ab eo ap-
pellatum sit quafi iniquo iudice. nec enim
ex appellationc bonus vir excipit ojsensio-
nem.Et adoJsenfum,incontextu idest,apnd
ojsensum-.yt 1. 41. §. sorori. dc lcg.j. 1 ad
hercdcs , & 1. 7. de inc. ruin. naufl.ad
c u m. Cuius reciprocum apud, proadl, 41,
fam.crci.C vue.
Iudex propter appellationem ab eo
faslam non esscitur sufpefius in alia
causa. B a r t.
J \
i.Vlp ianvs libro quarto de
Appeiiatiombus.
Iquis ex alia cau-
sa o appellauerir a.
iudice , an in alia
causa eundem iudi-
cem habere necesle
habeat, videamus.Et hbdie hoc
iure vtimur,vt * tametii appel-
latio interpositasit, tamen apud
eumdem iudicem a quo quis
prouocauit , compelletur alias
cauias si quas haber , agere h:.
nec vtetnr hoc protextu , quasi
ad f ofFensum ' iudicem non de-
beat experiri: cum poiTit denuo
prouocare.


APVD EVMA
quo appcllatur,a-
liam causam agcrc
compcllcndum.
Slqun. ] Casys,
Appcllauiasentcn-
tia domini Scacauclli
iudicis domini Richar-
di dc villa potcftatis
Bon. nunc conuenior
coram codcm domino
Scacauello ab alio.ego
dico quod eum osfcn-
di ob hoc qu6d appel-
lauiabeius sententia,
vt sic sic suspcctus. di-
citur qu6d non au-
dior: imo teneoragcrc
& dcfcndcre mc in
aliis mcis causis coram
eo.FRANC.AccvRS.
g 5" E^ alia caufa.cn
eadem nullo modo: vc
C.de ap.i.eos.inprin.
h 5" Agere.cumhibct
ibi domicilium: ali.is
concra:vt s.de ittdi.l. ij.
§.«" quoque.
i ^ Ojsensum. nzc a a Appsllans
enimdcbcrrepucwesc eo ¥° «H
ofFcnsumrvt Ccd. de ?PPs»« "«I-
appei.i. &mmatoribus. facitap(,d.
A c c V R s.

1615

■M

■M

m:^f(

bcre-
latio»15"*
..:,.iri •*
iet
r>luiTi. -
erest ^l
■■- ■■- caut-
Tutor m c'[
i. *pfllau;;
rcde. h«
iddidi
ilo de

ecJiin
noniJ

hcr
ftos rt
nupil^^—
acifaat tul
quod COgit
wulam q^
ucrit tutoi
pupilli- sed
ucrus dixit
torpoftqia
raciones >
tur causam
nisreddere:
to magis n
res cogicu
j e l 1. A Trat evgo

i

causa ciai
minali.

lanti,

Sl PENDENTB
ap. morsinteruc-
nerit.
APpeliatore. ] C a-
s vs. Appcllaui a
scncentia lata ccntra
me. nuuc deccssisine
hercde. dicitur cjuod
appcllatiocstcxtinda,
cumTcunssue geiicris
causafucrit,idcst,siue
ciuilis, siue criminalis.
siaucem reliqui hcrc-
dcm qui adiuit herc.
meam : sj nulliusince-
rest causamTppcl- ex-
pcdiri: tunc non cogi-
turhcres mcus prosc-
qui causamappellacio-
nis. & ponitur excm-
plum J. in litera.ibi,
nuiiiusautem,&cc.St cst
talc. Si scntcntia lata
contra mc imiicabat
me relcgandum.de bo-
nis auccm mcis nihil
d'icebat,& ego appclla-
ui &dccemintctimrc
lictohcredcnoncogi-
turhercs meus prose-
qui causam app. Hoc
enim casu nullms in-
terest causa proscqui si
aute intercst alicuius,
sc. fisci causam appel-
lationis«pediri:ta« K.
cogitur hcrcs mcus «r
prosequr. & poiucur
cxemplum quandoin-
terestfisci:vcsiinscn-
tcntia dictum est mc
dcportandum, vel rc-
lcgandum bonis ad-
cmptis:vel in metal- ■ .
{umdandurm&appei-
lauiabistascncencia:&
intcrim dcccsfi tdi&o
hercde.

Gm
uilis ,' vel
ttuCi.
b s Pera
latimm.de
ponic exerr
sub.nic,&i
bcturpro eo
tinuiuet app<
c s Necejse
cjuatuor habi
plus quam d
vt C.eo. l.si. &
vd (htutis a
re:vt C. eo.l.)
d J Ademp
prelsa.nam(i
I «lonadSna- cita «fdt, n
dsiis.k s.d,
tr*.l.item.$.t
kti.tifire,
mor.sne.i.fi.
c T Adem
Pttsse.
f s Succesi,
ics.
8 J ln redde
intcriitres su
JPPellitnmeii
slcstadaliqac
jfWW exequ
'tundicl.fttr,

*isiaatin
autcm adnuij
non tenetta a
W'Velpr0p
tam: vt L l
l^.devt
ic-~°>t.i.ii.

i
loading ...