Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 4): Codicis Dn. Ivstiniani Sacratissimi Imp. PP. Avgvsti, Repetitae Praelectionis Libri Duodecim — Lyon, 1627

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1979#0212
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
77

n

Codicis Liber ſecundus.

DE
Iudieia per
magiſtratus
exercentur.
eſt ſuprà de magiſtratib.
& eorum officiis, qua di-
ximus conſiſtere in con-
tentioſa iuriſdictione. Cõ-
tentioſa autem iuriſdictio
eſt in iudiciis cognoſcendis
:e & terminandis: quorum
bcontioſt a ieitrirurnn prapararis
quid. eſt editio actionis. Et ide
c Iudicij pra- ponit de edendo, idS eſt, de
paratio, editio editione facienda: ſubau-
actionis. di eorum qua neceſſari
ſunt in agenda cauſa.
d De edendo Sed in primis neceſſaria
titulus prti eſt editio actionis: poſtmo-

tulo de editi. lle raſtn:
. a dum litis conteſtatio: in
ne facienda dum litis conteſt

corum qua ne proceſſu cauſa neceſſaria
ceſſaria ſunt eſt editlo rationum inſtru-
ad cauſam a- mentorum, & actorume
gendam. de quibus, omnibus vi-
deamus. Azo.
JEt nota quod triplici-
eEdi actiones, ter e edictum de edende
rationes & in dicit, ſcililicet action: vt
ſtrumenta de eod.l, edita, rationum,
bent vt Jeodljj-& l. non eſt.
& l. iuſtum & l. fin. &
inſtrumentoru vt j. e0.
L.ij. l. qui accuſare. & l.
procurator.
JEt dic de odendo. id eſt,
de monſtrando, ab edo,
edis. 1
Sed quaritur, quare di-
xit de edendo per gerun-
dium, & non de editione?
Item quare non ſubiunxit.
accuſatiuum? & dic vt
diximus ff.eo in rubr.

8 Pſe JCAEVS.
gl eeunia mean

rem depoſui; deceſſit,
& ſucceſſit ei filia. ſi vo-
lo quod exhibeat mihi
codicem rationum, in
quo continẽtur data &
accepta, vt probare poſ-
ſim quantum recepit,
& quantum mihi ſolu-
tum eſt; an ſit compel-
lenda, quaritur? Reſp.
quod inſpicere debeo
quo genere mihi de-
beatuan ex cauſa mu-
tui, &c. vel qua ſpecie
probationis vti poſſum:
vel per teſtes, vel per
inſtrumenta: & com-
petens iudex interpo-
net ſe, vt exhibitio fiat,
ſi me mandante, vel
aliquo, nomine meo,
confectz ſint rationes,

Dictum eſt de magiſtratibus: ſequitur de iudiciisà qua per ma-
iſtratus exercentur:vt ffde orig. iur. l ijS.poſt originem. & pri-
mo, de edendo, quod praparatorium eſt iudiciorum. 2. Vel ſic: Dictum

EDEND O.

Codicis Domini luſtiniani
SACRATISSIMIPRINCIPIS
PERPETVI A. REPETITE
prœlectionis.

LIBERSECVNDVS.

DE EDENDO.
TITVLVS I.

XPOSITIS officiis diuerſorum iudicum, ordinem tratandum
ſuſcipit, quo de iure ſuo quiſque apud iudices experitur, & initii
faeit ab ditione actionis, vt Vlpians quoque & Paulus libris aa
Edictum; vt inde fiat veriſimile, etiam ab editione cœpiſſe edicti
ſ perpetuum, cuius ordo vtique magis obſeruatur in Codice, quam
T in Pandectis, & ver Pandecta initii faciunt à vocatione in ius,
non ab editione actionis, & defendi poſſunt hac ratione, quod eodem fere tempore
& reus vocaretur in ius, & ei ederetur actio, qua res efficit, vt omnium actionum
inſtituendarum principium dicatur proficiſci à titulo de in ius vocando in S. vltim.
Inſtit. de pen. tem. litig vt aque contrà poſſim dicere omnium actionum inſtituen-
darum principium proficiſci à titulo de edendo. Nam facile conſtitui non poteſt
editio vocatione, an vocatio editione tempore prior fuerit, coniuncta potius & adfi-
nes videntur atque contiguæ. Eſt autem edere actionem, demonſtrare ſpecialiter ge-
nus futura litis l. 3hoc tit. vel exprimere ſpeciem, & nomen actionis. l.vlt. J. de
interd. Editio, praparatio, & iudicium litis, conteſtatio, initium litis atque iudicij,
& de editione actionis eſt tantum in hoc titulol. 3. Alia leges pertinent ad quaſtio-
nes adfines, an reus edat actori rationes ſuas, an actor reo, an acta publica edantur
cuilibet poſtulanti, proprie ad edicta de edendo non pertinet, qua ſunt tantum de
edendis actionibus, inſtrumontis litis, & de edendis rationibus argentariorum.
Inuenio & rois accuſatores edere crimina V.ſentent. Pauli. CVIAC.

Actor primô debet inſpicere
I. 111
quam facultatem probandihabet;
quia reus habens rationes, vel in-
ſtrumenta ex quibus poſſit de iure
... . I Ci:¬
ipſius actoris doceri, non tenetur
edere, niſi ex iuſta cauſa in iure ex-

preſſa officio iudicis indagandah.

d. ſecundum vtramque lecturam.

Primo in codice rationum intelligi-
.........
tur. Secundô in inſtrumentis, vt in

gloſſ.Alex. Imo. Vel ſic: Editio pe-

titur iudicis officio, cauſa cognita
exhibenda. ..d. SALYC.

I. Imp. ANTONINVS PIVS A.
AÆmilio.

E Psr diſpice a quemad-
modum b pecuniã quam

te depoſuiſſe dicis, deberi tibi

vel ſi mihi edita ſunt, ſed amiſſe fortuito caſu, tunc enim iudex
PProbarl de¬ iubebit mibi exhiberi. VIVIAN,,.. ..I
poſitu poteſt Ex hac l. no. primô ibi, quemadmodum, ſecundûm verum in-

non ſolu per tellectum, quod depoſit
inſtrumẽtum ........¬
publicum, ſed
& per alian

um f potelt probari non ſolûm per in-

ſtrumentum publicum, ſed etiam per teſtes, & per omnem
aliam ſpeciem probationis.2. Not. ſecundà ſingulariter ſecun-

omné ſpecie dûm laſ ex hoc text, quod etiam in contractu depoſiti reus

probationis.

non tenetur edere actori librum rationum ad fundandam in-

gEditio actio- tentionem actorls 3 Nota tertiô ibi, ad iudicis officium. hic vi-

nis petitur of-
ficio iudicis.
h DiſpicererP

deri text. quod editio actionis s petitur officio iudicis; & ſic in-
telligunt gloſ. Bart. & docto. Iaſhîc.

pro diuerſis a Dispice id h eſt, diuerſis modis aſpice omnem ſpeciem pro-

modis aſpi¬ bationis.

cere. Ipſe diſpice. Ergo non cogitur reus in foro inſtrumenta ſua

iCredẽdi mul- edere. CVIAC.

ta sút genera. é eaaA....1
t Probatio, b Quemadmodum. ſe

ilicèt, vel’ex cauſa depoſiti, vel ex

ſpecies teſtes, alia, cum multa i ſint genera credendi. 2. Vel ſic, qua l ſpecie
3VVU a-,

inſtrumenta, probationis; hoc eſt, pe
cofeſſiones- ſiones.

r teſtes, vel inſtrumenta, vel confeſ-probes. Nam quod deſideras,
vt rationes ſuas aduerſaria tua
exhibeat: id ex cauſa adiu-
dicis officium y pertinere ſo-
let. PPIV. Ralend. Octo. Sabi-
no Il. & Seuero Coss.

Acta publica ſunt edonda cui-
libet prætendenti intereſſe. h. d.

PAVL. DE CAST. Vel ſic:

Acta tam criminalia quam ciui-

lia, iudicis officio edenda ſunt tam

iudici, quam parti cuius intereſt:
h.d. ſecundum communem lectu-
ram ALEXANDER & lMOL.

I1. Impp. SEVER. & ANTON. AA.
Fauito.

eins procuratoris, locum habet mand

tus tractatus de edendo videtur deſtructus vbicunque notant tur.
Doctor. dari officium iudicis, vel actionem in factum Reſpon.

320

c SRationes. i. codicem rationum in quo accepta & data ſolent
deſcribi: vt ffao l ſi quis.S.rat alij intelligunt in inſtrumentis. aationes pe
d Id ex cauſa.vt faciat edi, ſ.ſi me, vel procuratore meo man¬ codice rato-
dante ſeripte ſunt, non aliterfieol ſi quis.S pertinere & l prator. I,in quo ac.
5.j. 2. Vel quia ſemel editæ ſunt, debẽt tamen iterum edi; quia

cepta & dat
. ,qua deſcribi ſo.
actor amiſit ſibi editum lent.

fortuito caſr: vt ffeod.
l ſi quis.SS prator. & j. de
fide inſtruml. illata. In
hoc eſt ergo cauſæ co-
gnitio ſi ſint ſcript me
mandante, vel pro-
curatore meo, veloii.
Item an amiſerim caſu
fortuito, vel non, ſcili-
cet ſemel editum P.
Sed quomodo poteſt
poni in rationibns, cûm
fœmina eſſe non poſſit rationes no-
argentaria: vt ffood. ſtras, noſtra
l. fœmine. & hie dicit intereſt, ſi no-
fœminam teneri? Reſp. bis vel procu-
hac ſucceſſie argẽtario: en noſtre
2e L. mandantibus
vt ffeodl.quadã. S. mihi. deſctiptæ: vel
Item quomodo per offi- ſi fortuitoea-
cium fit exhibitio: imà ſu amiſſe.
per actionem: vt ff. eod.
l ſi quis. Sex hocé Sed dic,
vt ibi dixi.
cEdi rationes

2Alij qui intelli- ſucceſſori etia
gunt in inſtrumentis: debent.
dicunt d’ex cauſa edere dEditioactio-
reum actori, ſeilicet ad pau o eie
replicationenm proban- ,toee per
dam, non intentionen tur.
fundandam: vt jeo. lfi.
in fi & ſic etiam loqui-
tur l qui accuſare; ſcili-
cèt, vt non petat ad in-
tentionem fundandam.
Facit etiam ad hunc ſe-
cundum intellectum ff.
ad leg. Faleidiam l. mari-

tus. Sfin.

8Id ex cauſa. Iuſta, e Rationum
ſi mandatum ſit, ſi in- verbo hac in
teruenit ruina, naufra- lege quidam
gium, incendium & ſi-intelligut in-
milia, tunc reus edere ſtrumẽta, non

.... tantum ratio-
cogitur. CvIAC. nes argenta-

bEdi nobls

Ad iudicis officium. tiorum.

....1.I. ffEdere in-
Vide ſcripta adl. 5. J. de ſrumenta a¬

probationibus. CVIAC. ctori reus co-
e 5 Officium. Dicit vna gitur ad repli-
lex quod ſi tutor non cationem pro.
faciat rationes e, vel fa¬ bandam, non
ctas non exhibet, ſiue ad intentioné

ſeu actionem
non edit, habere locur fundandam.

actionem tutelæ: vt ff. y vin hue lo-
de tut. & ra.di. l.j.S.offi- ci Bellonum
cio. Alia, contra procu¬ 2. ſupputationi
ratorem 6 non eden¬ 12add. ſex ex-
..12. ., ceptiones ad
tem dari mandati, con¬ haue regulam
tra ſocium pro ſocio: ex Petro Duõ.
vt ffaeo. laquoniã. in princ. nazio reys
Sic ergo, cum ſemper gStere ans
argentarius conficiat, pruuiela;
.1... LIIIOI, turei;
vel ſcribat rationes procurator,
mandato ſcholaris, vel màdati ſocius

lati, & non officium iudi- pro ſocio a¬
cis, vel actio in factum ex illo edicto de edendo. Sic ergo to¬ ctione cogi-h Edendarum
rationu cauſa

Quotieſcunque ab initio contrahitur cum aliquo, vt gerat ne¬ erun officiu
gotia mea, vel vt ſit meus ſocius:vt fuit in dl quadam vel vt ſit iudicis locun
tutor, & gerat negotia mea, & faciat librum rationum: vt fuit habeat vel a¬
in d. Sofficio. contra tutorem, procuratorem, & ſocium, locum cio in factun

habet tutel, vel mandati!, vel pro ſocio:vt in praal. l. Aut non

ex hoc titulo
de edendo: an

fuit ab initio contractum, ſed dixit tantum ſcholaris argenta¬ ver non de-
rio,vr ſcribat rationes: tune habet locum officium iudicis, vel beat, u ſuffi-
actio in factum ex illo edicto de edendo: vt ffde edendol ſi quis cere videati?

ex argentariis. S. ex hoc. Accvs.

ADDIT1O. Tota hac materia debet intelligi in rationibus pu-
blicis, & factis ab his qui publicum exercent officium: ſecus in monitionem,

mãdati actio.
i Niſi manda-
tum fieret ad

priuatis, ſecundum Doctores. l. argentariis. ij reſpon ffeod.vt ex- tantum, & nõ

preſse tenet hic Ioan. Fab in ſuo breuiario.

ad inducend à
2

Sapud. ICASVS huius legis ponitur ſuprà vt libellus prin. obligationen.
l’ilade lulelprorteranlin, ſ’ l& fidl inaiclanmrtue, lten in bar-

cauſa
 
Annotationen