Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 4): Codicis Dn. Ivstiniani Sacratissimi Imp. PP. Avgvsti, Repetitae Praelectionis Libri Duodecim — Lyon, 1627

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1979#0749
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
1393

De ſeruis fugitiuis, &c. Titj

vt Inſtitde vſucap.S furtluæ. niſi

de

a DE SERVIS FVGITIVIS, &c..
Remota omni alia continuatione, dic. Quia S. dixit de actionibus,
queſunt ex contracturvt in iv lib vel ex quaſi vt in v ide ſubicit ) qat, ,m aorrirana .
his, qua fiunt ex maleficio: & ſic de furtis. Sed quia ſeruus facitl aliàs enim duæ negationes faciunt vnam affirmationem, vt ff. a Negationes

furtum ſui: ideὸ de eo
pramittit, & de ſimilibus.

b Libertis. ſcilicet ci-
uitatum.
cJCiuitatum. Romana,
a Die vt per vel alterius :argum. vt
Salye, in l p j.eodl. mancipia. & l.
nfro. penultima.
d Artificibus. ſcilicet
ciuitatum: licet non ſint
bIdem Pau. ſerui b:vt jeoo l. fin.
e Priuatam, ſcilicet ſin-
gulorum de populo. AZo.
F Dominicam. id eſt,
c Idem Saly. Imperatoris.
Eruum. Tria facit.
nsPrins ponit di-
ctum: Secundô conſe-
quentiam. Tertio ratio-
nem conſequenti. par-
tes patent. h.d. Bal. Vel
ſie: Hc lex tria conti-
net dicta. Primô ponitur
primum dictum. Secun-

dô conſecutiuumillius.

Tertiô ratio illius con-
ſecutiui. & ſecundû hoc
poteſt poni caſus, vt li-
tera iacet, hoc modo, vt
ponatur pro queſtione.
An ſeruus, qui fugit à
domino, furt faciatſui.
Vel aliter poteſt poni
caſus, vt dicamus ſic:
Seruus aliquis fugit à
domino:aliquis eum re-
cipit, qui eum vendit
bona fide alij ementi:
quæritur, vtrûm iſte
emptor poſſit ſeruum v.
ſucapere, vel præſcribe-
re?Et dicitur quod non,
propter rationem, quæ
in fine ponitur, & in
principio: quia furtum
ſui fecit.
a Seruum fugitiuum.
Vide l. 6..ff.de furt. Cvr.
g Seruum fugitiuum.
Duobusd modis poteſt
poni caſus. Primô ſic: In
hac lege quæritur, an
ſeruus alicuius, ſi fugit
à domino, dicatur face-
re furtu ſui? Et reſpon-
detur quod ſic: ex quo

d Cauſam du-
plieiser ponit.

aliquando. Vel poteſt aliter ſolui
ed fure. & dic quod vna negatiu.
& Falc. S.inordinatum coll.j. &

E e egP E iegrgreCodicis Domini Iuſtiniani

SACRATISSIMI PRINCIPIS,
PP. A. REPETITE PRE-
LECTIONIS,

LIBER SEXTVS.

DE SERVIS FVGITIVIS 2, ET LIBERTISb,
mancipiiſque ciuitatumf, artificibus d, & ad diuerſa opera
deputatis, & ad rem priuatam, e vel domi-
nicamt pertinentibus.

TITVLVVS I.

A Ibro ſuperiore contractu dotis expoſito, & his omnibus, quæ circa
A eum contractum vertuntur, ac deinde expoſita obligatione tute-

tur alia obligatio, qua etiam ex contractu deſcendere videturt
nempe ſucceſſio, & acquiſitio hereditatis, bonorumve defuncti.
nam & is, qui adiit hereditatem, vel immiſcet ſe bonis defuncti.
contrahere videtur:quatenus as alienum defuncti contrahit, & creditoribus here-
ditariis, legatariis, fideicommiſſariis obligatur perinde, atque ſi cum eis negotium
aliquod gereret. l.33S. vlt. l.4fffquib.ex cau, in poac ſimiliter qui hereditatẽ reci-
pit ex S.C. Trebelliano, l. non enim. D.ad Treb. & qui bonorum poſſeſſionem agno-
ſcit.l. pen. in fin. D.de ſepar. Alia autem eſt hereditas, ſiue ſucceſſio libertinorum,
alia ingenuorum: & in hoc libro primum agitur de ſucceſſione libertinorum in qua
certum eſt leges, & edicta patronis multa, & varia iura detuliſſe. Hac enim vna
eſt pars iuris patronatus, vt in libertorum bonis ſuccedãt patroniſicut in bonis clien-
tum iure applicationis. Sunt & alia partes iuris patronatus, quas conditor huius li-
bri omnes explanare, & exequi parat; vt ius patronatus, quam ſit amplum, ape-
riat ſtudioſis, & in eo potiſſimum conſiſtat, quod eſt de ſucceſſione libertorum:ac pri-
mum quidem oſtendit vim iuris patronatus conſiſtere in operis, quas liberti patro-
nis debent, quo erga patronos officio cum decedant fugitiui, inde apparet primum ti-
tulum huius libri qui eſt non tantum de ſeruis:ſed pracipue de libertis fugitiuis, re-
ſpicere ad tertium de operis libertorum, in quo, & l. vlt. eſt de libertis fugitiuis. In
hoc autem tit de eiſdem eſt l. 5. ſed illa de libertis priuatorum, hac de libertis ciui-
tatum, quorum artificio, & operis Resp vtebatur: & grauior pœna ſollicitantis ſer-
uum, aut libertum ciuitatis, quam priuati hominis. De ſeruis publicis pop. Romani
eſt l vlt. De his, qui ad rem dominicam rei priuata. i ad dominium principis, ſiue fi-
ſcalem pertinent, l. pen. Cateræ de priuatorum ſeruis, qui ſunt in fuga, & ſuſcepto-
ribus, vel occultatoribus eorum. CVIAC.

Eruum fugitiuum s

Fuga ſeruum afficit, vt vſu-
ſui furtum facere h*.

a la, vel cura, qua quaſi ex contractu deſcendit, hoc libro proponi-

capi, vel praſcribi non poſſit.

1394

purgetur vitium:vt in eod.tit.S.
,ſcilicet quod ibi ſit ſpeciale in
la abundat: ſic in auth. de here.
ff-de dam. infec.l. fluminum. S. j.

de verb ſigni. l. duobus.
Nec vſucapionem.
triennij.
8 Longi temporis. In-
terpres tamen Nou. Va-
len. de epiſc. aud. tradit
eam extingui 3o. ann.
Quod verum eſt, ſi do-
minus deſierit eos poſ-
ſidere hac lege. vide c.
30. de præſcript. CVIAC.
I 5 Praſcriptionem. Sed
qu dubitatio eſt de lõ-
gi temporis preſcriptio-
ne qu in rebus tan-
tûm immobilibus locu
habet: vt j.in quib. cau.
ceſlon temp. praſcrip. l. in
ſeruorum. Reſpond. ſe-
cundûm quoſdam, hic
loquitur de mancipiis
praſcriptitiiss, qui ſunt
pars ſoli:vt ff de diuerſis,
& temp. praſcript. l-ii. in
quibus licet aliàs locum
habeat longi temporis
prſcriptio: hic tamen
ceſſat: quia fugitiuus
eſt. 5 Et ſi quaratur
quo modo fit furtum
cûm iudicetur immo-
bilis: & rerum d immo-
bilium non fiat furtum:
vt Inſt. de vſucap.S. quod
autem ad ea? Reſpond.
ad ſimilitudinem cre-
tæ, que eſt naturaliter
immobilis, licèt ſepara-
ta efficiatur mobilis: vt
ff. de fur. l ſi cretæ.
5 Item ſi quratur, ſi
emi adſcriptitiu tuum
bona fide à non domi-

duz faciunt
vnam adfir-
mationem.

b Praſcriptie
locû tantum
habet in rebus
immobilibus:
atque ita in re
immobili non
cadit vſucapio
v. Cæpolam in
l.1. inf pro em-
ptore.
c Adſcriptitij,
pars ſoli ſunt.

d Furtum non
fit rerum im-
mobllium.

e Hucuſque
glo. ſequuntur
Barto. Bald &
Salye.

no: quomodo præſcri-

bam, cûm non poſſit
alienari ſine ſolo:vt in-
frà de agri & cen. lquẽ-
admodi libr xjergo nec
vſucapi: vt de verbo.
ſignifica. l. alienationis?
Reſpon. il la l. quemad-
modum. loquitur quan-
do dominus vendidit, &
uaſi manifeſta erat ibi
ſaus domini: quia pa-
rûm terræ dabatur, &

f Res prohibi-
ta alienari po-
teſt vſucapi,
aut prœſcribi:
ſi vendatur à
non domino
bona fide: ſe-
cus ſi à prohi-
bito alienari.
V. Sdcinum
regu.33. fallẽt1.
* Etiam ſi per

ſequitur, quod non po-
teſt preſcribi: cuius re-
ſponſionis ratio eſt, ne,
&c. Vel poreſt poni ſic:
Seruus meus fugit à me, & luit ad quendam:ille poſſidens eum
fugltiuus fa¬ vendidit bona fide ementi:queritur, an emptor poſſit vſucape-
T re? Et reſpondeo certè quod non, duabus rationibus. Prima:quia
f Furtu non fecit furtum ſui. Secunda, ne fuga ſeruorum ſit dominis dam-
Eaciruu’en, noſa. Vel pone vt in glo que incipit, Sed qua dubitatio.
Cium faradi h S Fatrevt & fide furl an la Sed contra eT aii!¬
prabet; niſi nI taterevt & ſade fur la Sed contrae, Jeo titul qui ſer-
furtum ſequa o in prine. vbi dicit quod anfacit furtum, qui fugam ſeruo per-
ſuadet f. Solu. illudideo; quia nemo exconſilio tenetur. Nõ au-

BALD.
1. Impp. DIoCLET. & MAXIMIAN.
AA. Emiliæ.

t Furtun ſui

tur.
gFugitiuus, & tem dicit fugientẽ non facere furtú ſuiEt dic quis s ſit fugi-
onſione. tiuus, & erroivt adi edi lquis ſit ſugitiues in pri errone.
mo obligatur. quo tamen in vno dicitur, & in alio exauditur: vrffel Spe.
Imo obliga¬ licet quidã contrà. ADIrIO. Aduertas quod ſolutioné iſtius gl.
tur: vt infrà ad l. qui ſeruo in ea alleg reprehendunt cõmuniter doct namex
aa conſiliohfraudulẽto obligatur quis: vt ſf-de reg.iur l.conſilij. Vn-
lEurtumpro de dicas ſecudum doct quod ſeruus fugitiuus facit furtum ſui:
Pulare d re vt hic:tamen iſtud non eſt proprium, & regulare furt:quia in
tian inter furto requiritur quod ſit differentia inter cõtrectantem, & rem
trectanteim, & contrectatamtvt l.j ff de furtis. Sed hie eſt idemergo non eſt re-
tem cõtrecta- gulare furtum: & ideô preſtans opem huic irregularifurto, non
tenetur furtiniſi furtum regulare ſequaturevt in l. contraria.
Furtum poſ: : :R!LLIa..-a-L....111.1.
eſſionie fa,, i SEt ideo. Non valet hæc argumentationam fallit in debitore
debitor ſur ſurripiente pignus creditori, qui facit furtum ratione poſſeſſio-
piens pignus nis h:& tamẽ eſt res vſucapibilis: vt ffade vſuc.l ſequitur. ſi rem.
treditori. addo ergo hîc quoddam medium, & eſt res furtiua: & ſic valet:

lo, & bona fide ementis, & vendentis. Sed pradicta poſitio non

& ideô! non habere lo-
cum nec vſucapionẽ , nec lon-
gi temporis t præſcriptionẽl,

alium nõ fuit
apprehenſus.
Pau.
* De iſto ſer-
uo contra do-
minum, à quo
aufugit. Pau.
gPlacet Bar &
Pau. licet Bal.
Ful. & Sal. te-
neant contrà.
h Iſta eſt bo-
na. Bart. & Sal.
i Omnes ſunt
bonx, dempta
prima, qu eſt
falſa, ſecund
Bar. Bal. & Ia.
l Vſucapionis
appellatione
improprie cõ-
tinetur preſcri
ptio Glo. lff.
de vſucap. &

omnes adſcriptitij ven-
debantur: ſed in noſtro
caſu non ſic: quia præ-
ſcribetur habito f titu-

placet: quia eadem remanet quaeſtio de vſucapionibus, cûm fa-
cias loqui de immobili:ſcilicet adſcriptitio. 2. Dic ergo caſums,
quod loquitur de præſcriptione xx. annorum, quæ aliàs datur
bona fide moranti in libertate, quam hîc non habuit: & ideo
non præſcribit libertatem: vt infrà de praſcript. long. temp. qua
pro liberta. l. j & ij. & quod de vſucapione dicit, dic ſi ab alio
poſſideatur titulo, & bona fide, & ſe ſunt duo caſus,, Veldieh
quôd nec tempore, quo mobilia l, nec quo immobilia præſcri-
buntur:ſic infrà ſi aduerſus credil. j.4. Vel poteſt dici, quôd im-
perator non habuit reſpectum ad tantam ſubtilitatem:ſed cùm
reſponderet de vno, ſcilicet vſucapione, incidit in aliud, ſcili-
cet in preſcriptionem:vt & aliàs, ffad legemFalcidiam. l. j ſed
operis. & familia erciſcund.l. ij. S ſi quarta. ſicuti ſœpè contingit
cum aliquis petit à me decem, & reſpondeo, nec decem, nec
quinque dabo tibi: vel nec decem, nec aliud: & ponitur in ſer¬ it da vſuca in
uo vt in re mobili S Item quro l, cum ſeruus fugitiuus à do- un ro, v¬
mino poſſideatur, niſi diu moretur in libertate, vel ab alio poſ-ſucapiantur.
ſideatur: vt ffde acquirenda poſſeſſione. laj. S. per ſeruum. & l. iij. I Verſiculus
S. ſi ſeruus. & l.rem, qua nobis. & l per eum. Sfina. qualiter do¬ eſt ſubS. ſi v¬
mino eius poreſt fieri furtum? Reſpondetur m, hic poſſidetur ’rdem Bart.
à domino animo, non corpore: vtfffde acquiren. poſſeſ.liij.S ſi ald& Sal &
ſeruus. & ſic detentionem non habet.2. Vel hîe poſſidebat: ſed ſa quamuis di-
non detinebat: quia fugitiuus poſſidetur animo ſolo: ſi enim ſpliceat Pau.
Xx 5 poſſidere
 
Annotationen