Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 4): Codicis Dn. Ivstiniani Sacratissimi Imp. PP. Avgvsti, Repetitae Praelectionis Libri Duodecim — Lyon, 1627

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1979#0435
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
765

DERE

De actionibus in rem dixit: de perſonalibus ſequitur. Et primo
de his que ex contractibus, de quibus totus hic liber tractabit.

Et caue tibi quia in
a Imo Baid. oc titulo non tractat de
1aſ. hoc, ſcilicet de rebus cre:
ditis, ſed tantum de iure-

iurando. ſic & ff. quod

cum in c nam non tra-
ctatur ibi de his, de qui-
bus dicit rubrica; ſed in
ſequenti libro, ſcilicet in
libro de peculio ſic & ſu-
b Creditum & prà tit.j. J It verbum
res, verba ſunt crediti, & verbum rei,
generalia. generalia sut:vt ffeo.l.j.
Si quaras quare dixit
de creditis rebus, & non
de rebus debitis? Respon.
vnum dicendo, & maxi-
me dignius, alterũ dixiſſe
videtur. Vel verius, quia
tractat quoad creditores
qualiter agant, & vindi-
cent, nõ de exceptione reo-
rum: quia ergo tã in rea
libus, quam in perſonali-
bus inopia probationum
decurritur ad iuſiuran-
dum: ideo de hoc merit
interſerit. Acc.FLOR.
4 J Inſcribitur tit, de
rebus cred, & iureiu: At
hic tantûm tractatur de
iureiuran. Erroris cauſa
fuit, quod in edicto per-
petuo vnus tit. fuit de
rebus cred, & iureiur.
ſub quo ſpecialiter pre-
tor edixit de actione ſi
certum petatur, qu
datur ex variis contra-
ctibus, & de commoda-

BVS CREDITIS,fin. & l. remittit.

& iureiurando. qPraſtito, vel remiſſo. H

Codicis Domini Iuſtiniani

SACRATISSIMI PRINCIPIS,
PERPETVI A. REPETITA

prlectionis,

LIBER QVARTVS.
REBVS CREDITIS ET

IVREIVRANDO &.

TITVLVS I.

RIOR pars huius tituli eſt de actione, Si certum petetur de
rebus creditis, poſterior de actione, Si certum petetur de iure-
iurando. Poſterior, inquam, ſi ordinem ſcriptura ſpectas, nam re-
ligionis honore & ſanctitate & proximitate tituli de religioſis, in
quo deſinit Liber tertius, certe eſt prior. eſt enim iuſiurandum ad-
firmatio religioſa, qua ſcilicet pleraque firmantur inter homines
Deo immortali interpoſito tum iudice tum teſte, & ſic dicitur quaſi ius ſacratum
quod ſit iurandum Deo teſte, & iudice, vt apud Nauium, Ius ſacratum Iouis iu-
randum ſanguine: & Virg. Fas mihi Graiorum ſacrata reſoluere iura. Et voro
de iureiurando quaſi iure ſacrato tractatur etiam prius, reiecta parte de rebus cre-
aiti aamxeſ prier ſl iu i ſp iir fl inſeripione in aulannſſaueniten Non eſt auten
actio ex iureiurando, ſieut nec ex pacto iure ciuili niſt lege luutit Papia libertus
patrono praſenti ſe donum, munus, operas daturum iureiurauerit l. 7 ff.de op. lib.
l. ſeruum.ff. de man. teſtl.3. in princ ffde accep. l.6.S. ſi quis abſente.ff.de con-
feſl.vlt.ff. de lib. cau ſed ſicut pacto conuento formatur & procuditur actio ex ipſo
contractu ita iureiurando, vt ſi quis iurauerit ſe pecuniã credidiſſe, erit actio ſi cer-
tum petetur de iureiurando, ſi emiſſe, ex empto, ſi ſocietatem feciſſe, pro ſocio. l. ſi duo-
S ſi quis iurauerit: & S. Marcellus.ffeod. vel ſi iuſiurandum ſubſequatur ſenten-
tia iudicis, erit vtilis actio iudicati, quaſi nouatione facta. l. 8. hoc tit. Frequens eſt
comparatio pacti cum iureiurando.l. 2.latutor.S.l ſed & ſi ſeruus. ff-eod, vtroque
modo tollitur actio iniuriarum. lnon ſolum. S. jff de iniuriis. & naturalis obliga-
tio. l. Stichum S. nat.ff de ſol. Ergo & naſcitur cadem ex vtraque, & fideiuſſor da-
tus tenetur. nam in caſu l.ſi quis proeoeff. de fideiuſſ. non obligatur naturaliter

to & de pignore nnihil ſeruus, qui per errorem quaſi libertus iurat de operis. Item qua de re non ſeruatur
l. 1.ff. eod. & de ſpeciali pactum nec ſeruatur iuſiurandum.l iuriſgentium S generaliter ff. de pact.l.non

condict ex mutuo & de
iureiu.atque ita à Pau-
lo quoq lib. 2. ſent. pro-
ponitur tit. de reb. cred.
& iurei. vt hîc. Sed Iu-
ſtin. prius agit de iure-
iur. propter religionem
eius & dignitatem. ſe-
quens tit. eſt, ſi cert pe-
tat. Eſt autem hic tit de
eo iureiurando quod li-
tium finiendaruim cauſa
interponitur, cuius de-
finitio hac eſt, ex Clem.
Alexandrino lib. 7. ga-
μrur. Iuſiurandum eſt
certa definitio litis qu
fit cum obteſtatione di-
uina. CVIAC.

a

fuerit expreſſum.
BJ Cauſa. Vide not ad
CVIAC.

9 Auſa. CASVS. Dicebam te mihi teneri in decem: ea
denegaſti. detuli tibi iuſiurandum extra iudicium:vel tu
mihi detuliſti iudice approbante: vel iudex detulir. iuraui te
mihi tenéri. au ſi poſtea appareat me peieraſſe, debeat iuſiu-
randum retractari, quœritur? dicitur quod non, niſi hoc lege

dubium, ſuprà de leg. Et obſeruandum eſt relatis & traditis libro ſupériore actio-
nibus in rem, & mistis, qua tamen magis ſunt in rem quam in perſonam, atque
etiam exhibitoria qua in rem actionis praparatio eſt, ab hoc lib. 4. initium dari
actionibus in perſonam. CVIAC.

ſpecialiter e hoc lege excipia-
tur. PP. XV. Ral. Iul. Antonino
A.IV. & Balbino Coss.
Periurus à Deo ſolo punitur:nec
tenetur crimine laſæ maiestatis.
BALD.
II. Imp. ALEXANDER A. Felici.
Vriſiurandi contempti reli-

gio ſatis Deum vltoré ha-
bet. Periculum autem corporis,

Cauſa iuramento deciſa non re-
tractatur pratextu periurij, niſi in
caſibus in lege expreſſis BALD.

I. Imp. ANTONINVS A. Herculiano.

Auſa a iureiurando ex
cõſenſu vtriuſq;y par-
l tis vel aduerſario in-
ferente b, delato & preſtito, vel
remiſſof deciſa: nec periurij
prætextu retractari poreſt d, niſi

ffieo. l, manifeſte. vel expone eam vt
autem is cui.

l.admonendi ff. de iureiur. & l vlt. J.eod.
trà de iureiur.

lando contractu: hic

iurandum quod ex con-

defert iudex, & neceſſitatem imponit, arg. ff. de in litem iurl.
fin. nec recuſatur niſi iuſta cauſa: vt infrà eod. l generaliter.S ſin

De rebus creditis & iureiur. Titj. 766
cVel remiſſo.tunc enim habetur pro iuratoif.eol. non erit.S.

ec duo idem poſſunt. CVIAC.
d j Poteſt. Notnon a quœri de periurio. ſic infra l proxi & ffde a Periurium
in lit.iu. l, finali. & ffade dolo. l.quod ſi deferente. & ff. de exceptio. non quaritur.

l.aduerſus.
e ( Niſi ſpecialiter.
quod amiſſuim allega-
tur , & probatur.
Hæc autem exceptio
non fit à iuramento vo-
luntario: quia illud-
nunquam retractatur:
vt ffeod.l.admonendi. in
fin Sed à iudiciali, quod
in caſu vno retractatur:.
vt jeod find Item ne¬ d Ibi eſt ſpecia
ceſſarium in alio caſu: le fauore vlti-
veol. admonendi. na a volunta-
Item in alio:vt j.de p. e ibi eſt ſpecis
iudi. auth.nouo iure.Sed le In iuramẽto
ibi defertur à lege, non neceſſario pro-
à iudice: vel à parti- pter inſtrume-
bus. Irem nec fuit ibi a e nouos re-
delatum in eo in quo f Die ibi iura-
litigiumerat. Sed in vo¬ mentum pur-
luntario videtur excipi: gationis fuiſ-
vt de repu authhodie. ſe & eſteve
ſed die ibi ſimiliter ſpe ius u en.
ciale, vel ibi nemo de Angel.
tulit. Item & S. de tran. gDic quod ibi
ſactl ſi ex falſis. & j. non fuit dela-
de dign l quotions lib xu. un uramen-
& lide cri ſtell de per¬ pna ſed vle
iurio. h quibus legibus Pratitum:
retractantur iuramenta
voluntaria. Sed dic, ibi

ſic non fuit li-
iuratum fuit ſuper val-

b Probare is
cogitur qui ca-
ſum excipien-
tem allegat.
c Que iuramẽ-
ta retracten-
tur.

tis deciſiuum,
hic ver ſie.
Bald.
h Hic loquitur
in iuramento,
litis deciſiuo:
ibi vero non
erat iuratum
ad deciſionem
litis, ſed ad ob
ſeruationem
contractus in-
ualidi: vnde ſi
non valet prin
cipale, nec ac-
ceſſorium. Bal.
i Iuſiurandum

ſuper lite dirimenda:vt
ſit loco probationis:
prætereà in l. illa ſi ex
falſis. venit contra duo,
ſcilicet contra iuramẽ-
tum & contra pactum:
hic ſolûm peierat. vel
ibi nõ retractatur præ-
textu periurij, ſed falſi-
tatis: & ſic non eſt con-
tra. S Item not. quod ,liud volunta-
iuſiurandum aliud vo riũ, iudiciale,
luntarium, aliud iudi- neceſſarium.
ciale, aliud neceſſarium,
1. Voluntarium extra
iudicium defertur: & ſic
dicitur quod ſponte ſu-
ſcipitur, & refertur, &
recuſatur: vt ffeo. l. iuſ-

entione, in prine.2. Iu-
diciale defertur in iu-
dicio à parte parti, & t Varios intel
iudice approbante & lectus ad hane
confortante: & hoc po¬ leg vapud Me
teſt recuſari & referr;. nochium z. de

, *t arbitra 2. Qui
vt infrà eo l delata. & l. per principem

generaliter. Sſin autem is cui olim verô non poterat recuſari: vt peierauit puni
ibi dixi. 3. Neceſſarium tur, non qui

per Deum. Ter
tull in apolog.
Cuiac.

ADDITIO. Vide ſimilem Gloſſain item ſi quis poſtulante. in
verbo, quaritur. Inſtit. de act. & ampliorem in cap. fin in princ. ex-

ee verba abſunt à Cod.

3 Vtriuſque partis. Litigatorum qui rem in iudicium deduxe-
runt.L.ffeod. CVIAC.
cEx iureiuran a Vtriuſque partis, quo ſolo caſu naſcitur actio ex iureiuran-
doaotionaſel, do Sed quando iuder infert parti vel pars parti in iudicio cum
vtriuſque par ſit naſcitura actio ex ſententiatvt jeod l actori non naſcitur ex
tis conſenſ iuramẽto, ſecundûm P.Sed Io.dixit, tunc duas dari in factum, &
iuratum eſtex & ad idem, & cidem, & contra eudem. nec mirum:quia ex con-
delato in iudi- feſſione datur vna, & ex ſententia poſtea datur alia, ſecundûm
e.a na Bar. Item & alias inuenio duas dari eidem & in eundem & ad
tentii eandem rem, vbi tamen vnam intentari ſufficit: vt ffactio. empt.
l.non eſt nouum. & de fideiuſſl ſi reus ſic econtrà in eo qui debet:
vt ffde duobus rel. ſi reus. & de fideiuſſo.l generaliter.S.j.
bS Inferente. vel referente:nam qui refert, infert. Et dic, ſcilicet
in iudicio:vt differat à præcedenti: & comprehendit hîc iudicia-

le & neceſſarium, ſed neceſſarium defert iudex.

t Niſi ſpecialiter hoc lege excipiatur. H
Gregor. Sunt autem à Triboniano add
ſie in ldudum y de contreept CvrAc.
JVriſirrandi.

quod Impp. initio legis. CVIAC.

intelligi hac lex, quando quis iuraret

rans, quæritur? Dicitur quod ſatis Deum habet vltoremmec i
enim ſi per principem eſſet iuratum quodam calore, &c. nec
peieranti corporalis pœna eſſet infligenda.
5 Deum vltorem. Si per Deum peieratum ſit, Harm. lib.1.
epittit. 7. Vide ſcripta 2 obſer ca. 9idem Baſilius in canonibus,

ita propter l. vlt. J. cod.

JCASVS. Quam pœnam pati debeat peie-l Adde Boſſiu

in praxi, titula
le periuris52.

f llorem. odd non retractatur hoc ſeculo:& ſic ſunt eadem
contraria que ſunt ſuperiori l, & ſolue hîe vt ibi. 2. Poſſet etiam

non comedere carnes:vt

tunc ſolum Deum habeat vltorem. ſecus ſi ſuum iuramentum
prauum alij noceat, vt in contrariis, & ſic nileſſet contra.

3. Item
videtur
 
Annotationen