Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 4): Codicis Dn. Ivstiniani Sacratissimi Imp. PP. Avgvsti, Repetitae Praelectionis Libri Duodecim — Lyon, 1627

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1979#1203
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
n ſuppdit,
rvutut ln.
latiune,e l iv
ts tiu quit e

t il e

decin

lnibusd

Couſtn laui?

onſthau lili

dularut n Rode
duns pu que dees
u legi ou& o
udorrnimulen drti
ah. i t ut
aatni diudl lus
tunraqud luliper liual
rgtr SALVe. lhlluu,
Houon é Io ljlui

lt hud.
unn léi

umt, & voren naduſu
ſare ex lge Papu j ltin
A &quuinon puut,
tlheieriiipu lar.s
lidum capere teſaa uudhun
i foré lexdialiun-
M........ in-u.
erelictaldecerniluu lll
tur poſthatmaius, qulhul
bi inuicem dertlin-lu
antum ſupeſtis illu-
antum lupes ſudu-
gerit. Datl. lo ſun
VaranaCos. len

u
Ln Vlle luprt

. .. lſi lll
munirpeitur tmeli

Houll & ’uillt
Euo ty poluilu i,
peanquouliudur
cedimus. Va¬:
uCos
eAin tur ye
ulit plu pu i yll
daſprenre
rar oy

tu
aim ſpianrudagluudlle

om ll erin.

Da llour,23OI

DE HIS, QVI ACCVSARE, alius a:in quib
De ciuilibus quastionibus dixit, nunc de criminalibus:in quibus
itudinẽ redir accuſatores ſunt neceſſarij:quare de his pramittit. Et dic quod regu-
quilibet poteſt accuſare, qui non prohibetur: vt Inſtit de

a Que ad ſimi-

untur ciuilie lariter b
Sal, & ideô tã-
quam exẽpla-
ta ſequuntur
exemplare, di-
cit Aret. in tit.
de accuſ-extrà.
b Aceuſatio eſt
multis inter-
dicta.
Diuiſio.

pub. iud, in princ. Prohi-
betur autem mulierc:vt
J. eo. l. de crimine. Item
accuſatus ſuum accuſa-
torem:vt j.co. l. negãda.

eod. l. ij. Item qui renun-
tiauit expreſss, vt j. cod.
l. accuſationem. Vel ta-
cità: vt j.eo.l. ſi ea. Item
frater fratremevt j. eod.
l. ſi magnum. Infamis: vt
J. eod. l. criminis. Qui
duos habet accuſatos,
prohibetur à tertio:ve j.
eod. I. cum rationibus.
Itẽ alumnus: vt j. l.ini-
quum. Serui, familiares,
liberti:vt j cod. l.pen. &
fin. Item milites: vt j.eo.
l.non prohibentur. Item
pupillus, & qui habet
merum imperium, & qui
accepit pretium ad accu-
ſandum, vel non accu-
ſandum alium. Item qui
falſum aliàs dedit testi-
monium. Et pauper: vt ff.
de accuſl.qui accuſare.
& l. ſeq. Et ſocius ſocium
eiuſdem criminis non ac-
cuſat:vt S. de li. cau.l. ſi
filium. Prædicti regula-
riter probibentur: ſed ca-
ſualiter admittuntur:vt
in ſingulis legibus inue-
nitur.
Rius. Diuiditur in
duas partes. In pri-
ma loquitur de ordine
iudicij, in ſecunda de
effectu pronunciatio-
nis. ſecunda ibi:Et tune
ex euentu. BALD.
CASVS. Accuſabamre
actione iniuriarü: quia
ſeruum meum verbera-
ſti die dominico: reac-
cuſaſti me: quia eundem
ſeruum meum occidiſ-
ſem die ſabbati prce-
denti, lege Corn de ſi-
car que accuſatio praæ-
ferri debeat, quritur?
Et reſp. quod tua, & ſi
contra me fuerit ſentẽ-
tia lata, non admittar
ad accuſationem meã, ſi
non admittendus ſum.
a Prius. ſi de ordine
quœras: & dic quôd te
Conc.3.q11. iniuriarum accuſabam
prius: tu me reaccuſa-
bas leg. Cornel. de ſicar.
a Prius. Ex ordine
iudiciorum-oppo. l. tff.
Vide Cali de publ. iudic. vbi vide

e3 epiſt. Cicer. ſol. CVIAC.
Aſconium
Verrem.

eſt contra.

ſcriptiones.

Item alio nomine: vt j.

ſententia abſolutoria lata in maiori,

Vt grauiora. ſic & j. de adult. l.adulterij. & l quoniam. & S.
de ord iud l fin. In pari enim, vel minori ſecus:vt dices jeod.l.ne-
ganda. Sed certé imô de pari idem videtur:vt j. de calumn.l. que
Quod autem par ſit, paret:quia par imponitur poena:
vt jilateuſatiemis Sed die quod ilud non fit per acuſatio-
nem, ſed per iudicis officium, admonitione facta ab accuſato ipſi
iudici: ſic & ff de bon lib.l qui cum maior. S. ſi libertus.
c Reſpondeas. hoe ſi nomen aduerſarij tui non ſit receptum
inter reos: vt ffade adult. l.j. S ſi extraneus. & l. ſi maritus. pra-


dEx euentu ſcilicet vr ſi fuerit condemnatus, nõ accuſer:aliàs
ſicnec enim aliter exponi poreſt. Sed ſecundum hoc eſt con-
trà ff de pub. iud. l.is, qui. in fin vbi etiam damnatus perſiſtit in ac-
cuſatione prima. Sol. ibi perſequitur ſuam, vel ſuorum iniuriam:
ic non. hoc non placet: quia & ſi non cœpiſſet, poſſer de nouo

SARE NON POSSVNT.

De his, qui accuſare non poſſ. Titj. 2302

accuſare:vt ffde accuſllqui iudicio. 2. Alij, quod ibi incœpit con-

tra extraneum, contra quem non fuerat in aliquo calumniatus:
hic contra accuſatorem, cui commiſit calumniã: quod patet, quia
ſuccubuit: vnde ibi auditur, hic non:arg ffade aecuſl, ſi cui. S.uſdẽ.
3. Tertij, quôd ſi tumultus non poteſt aliàs ſedari, auditur:vt ibi,

CODICIS D.

LIBER

IVSTINIANI

SACRATISSIMI PRINCIPIS
ex repetita prælectione

ONVS.

DE HIS, QVI ACCVSARE NON POSSVNTE.

TITVLVS
OsT ciuiles actiones dantur criminales, qua proprie accuſationes dicun-
tur. Vt verô lib.VI.S. & Digestorum XXXVIII. pris egit de his, qui te-
ſtamenta facere non poſſunt: quam de testamentis ipſis:ita hoc libro primi

&

I.

agit de his, qui accuſare non poſſunt, doinde de accuſutionibus: qui non eſt quidem
ille ordo docendi, ſecundum quem prius de re, quam de circumstantijs dicendum eſt:
ſed eſt ordo reſpondendi de iure, & in foro exercendorum iudiciorum, vt prius qua-
ratur de perſonis, quàm de regulis, & ſolennitatibus iuris, l.4ff. qui teſt.fac. poſſ.
l.quidam. ff.de iur. cod. Et hos verô in hoc tit. ostenditur accuſare non poſſe: pri-
mum qui in reatu ſunt: quia neque alium quemquam niſi ſuam, vel ſuorum iniu-
riam perſequantur, neque accuſatorem ſuum,eo crimine cuius relatione neque re-
leuantur ipſi, neque onerant, & pœna ſubijciunt accuſatorem ſuü, accuſare poſſunt.
Item alio quam pupilli, vel adoleſcentis nomine neminem accuſare poſſe: ſed ſuo
tantum de profeſſo, & comminus. Item aceuſare eum non poſſe, qui non edidit libel-
lum inſcriptionis, quod eſt accuſatori periculum calumnie, vt iudici libellus, ex quo
ſententiam recitat, periculum fama, & existimationis. Item qui poſt inſcriptionem
non ſatiſdedit ſe perſeueraturum in crimine vſque ad ſententiam. Inſcriptionem,
& delationem accuſatione, & litis conteſtatione, & vocatione in ius eſſe priorem.
Mulierem quoque, & militem accuſare non poſſe: niſi ſuam, ſuorûme iniuriam
perſequantur, quo caſu mulier ex SC. non ſine inſcriptione admittitur propter fra-
gilitatem, temeritatémque natura, miles non niſi cum inſcriptione. Item qui ab ac-
cuſatione destitit, & alium ferè quemcunque infamem accuſare non poſſe, niſi ſuã,
ſuormve iniuriam perſequatur: familiares, libertos, ſeruos domin ſuum crimina-
liter accuſare non poſſe, nec ſi ſuam iniuriã perſequantur. Eum, qui duos reos delatos
habet, tertii deferre, & accuſare nõ poſſe, niſi propriæ iniuria cauſa. Fratrẽ à fratre
grauiori crimine accuſari non poſſe, niſi alter vita feciſſe dicatur inſidias. Cvrac.

uando duo crimina intentatur,
quorũ vnũ eſt praiudiciale ad aliud,
ſuper grauiori proceditur. BART.
Vel ſic: Super maiori cauſa prius eſt
procedendum, quam ſuper minori: &

nõ praiudicat in minori:ſecus in con-
demnatoria.h. d. Vel ſic: Si accuſa-
tio ſecüda eſt maior, quam prima, &
præiudicialis: prius debet procedi in
ſecunda, & prius definiri ſecunda,
quam prima:& abſolutoria lata ſu-
per ſecunda, poterit procedi in prima:
licet condemnatoria lata in ſecunda,
eſt eo ipſo impoſitum ſuper prima ſi-

lentium. BALD.

I. Impp. SEVERVS, & ANTONINVS
AA. Syluano.

t


RIVS J eſt,
vt criminib. que
tibi, vt grauiora b
, ab aduerſario tuo
obiiciuntur, ca-

dis, atque vulner, reſpondeas:
& tunc ex euentu d cauſ iudex
eſtimabit an tibi permittẽdum
ſit eundem accuſare, tametſie
prior inſcriptionem depoſui-
ſti. PPId. Mart. Tertullo, & Cle-
mente Coss.
Tutor, & curator pro intereſſe pu-
pilli, vel adulti poteſt de falſo proprio
nomine, nõ alieno accuſare:nec puni-
tur non probando, niſi de calumnia
euidenti.h. d ſecudum gl. BALD. Vel

ſic: Tutor ſine metu calüniæ præſum-

pt poteſt inſtrumenta contra pupilliã
producta de falſo accuſare:ſed proprio

nomine debet ſe inſcribere. SALYC.
11. Imp. ANTON. A. Eugenio.

I cautiones , quibus Secun-
Shiain Eugenio?
pecuniam probare ſe dicit, tuto-
res, vel curatores tui ſuſpectas,
vt falſas habent: proprio nomi-
ne ( cum non liceat alieno l)

h Secundinus. debitor.

aliàs non: vt hic. argff.
ad leg. Corn. de ſic. l. pen.
4. Vel aliter ſi apparuit
te calumniatum eſſe,
nõ admitteris: aliàs ſic..
quod non placet: quia
non propter euentú: ſed
propter calumniã tunc
remoueretur. 5. Vel die
quintô ſecundûm Azo.
quôd hîc erat tale cri-
men obiectû accuſanti,
quo probato prius i iiuu & qui ae-
tendi non poreſtvt cõ¬ euare nn paſ-
ueniebat me criminali- ſunt.
ter de furto ſerui ſui
ſubrepti certa die, vel
quod verberaueram eú
ſeruum: & ego eum re-
accuſo, quod ipſe pra-
cedenti die occiderit
eum hœc, & ſecúda pla-
cent. Dixerunt & alij,
quod ibi erat lis conte-
ſtata, ex eo, quod dicit,
inchoata: hîc tantum li-
bellus inſcriptionis da-
tus. Sed ſecundû ſol.
ſecundam nonne dam-
natus eſt infamis: vt ff.
de publ. iud. l. infamem.
ergo nõ poteſt accuſare:
vt ffde acc. l. qui accuſa-
re. Sol.hic in inchoa-
tis. Item cûm ſemel
fecit calumniam reſi-
ſtendo, quomodo audi-
tur amodô, vt d. l. ſi cui.
S-j. Reſp. hic in defen-
dendoribi in accuſando.
Item huic l contrà ff.
de iud. qui prior. Solut.
hic fallit illa regula.
e Tametſi id eſt quã-
uis, & pores hic dicere,
quod dicitur ff. de publ.
iud lis, qui reus.
f Inſcriptionẽ. minoris
criminis: qua qualiter
fiat, dices j.tit. l fin.
S cautiomes, lSrasvs.
Secundinus teneba-
tur Titio inx. & deceſ-
ſit Titius, filio ſuo he-
rede inſtituto, cui dedit
tutoré. Secundinus con-
uentus protulit inſtru-
mentû, quo contineba-
tur eum ſoluiſſe: an tu-
tor nomine ſuo inſtru-
mentum arguere poſſit
de falſo, queritur?Et di-
citur quod ſic de falſo:
quia ſi ſuccumbat, non
erit infamis:niſi euidẽs
calumnia apparuerit.
g(Si cautiones. id eſt,
apochas de ſoluto.

* In quodain
vet. manuſcri-
pto, De crimi-

a Loeus ab im-
poſſibili: nec
enim ſurripi,
aut verberari
hodie potuit,
qui heri occi-
us eſt: xue-
rard, in loco ab
impoßibili. n.4.

i Eugenio. patri veſtro. AoDITro.Is eſt, cuius cautio initio re-
fertur. Vide ſcripta ad l.5.S,atatiff de his qua vt indign. CVIAC.

B Proprio nomine. Legendum pupilli nomine, hoc ſenſu: Tuto-
etLL..T. .IL..
res ideô non prohibentur, quod alieno nomine non liceat accu-
ſare, pupilli nomine liceat accuſare:quia non videtur calumnia-


ri, cum id faciat coactus. CVIAC.

Alieno. Not. ſic b jatit. jl.tunc conuenit. & ffde publ. iudie.
lpen S.ad crimen & j. de calum. noſtris. Sed videtur quod etiam
nomine pupilli poſſent: vt ffade his, quib. vt indign. ltutorem. in
prine. quæ eſt contrà. Sol ibi nomine pupilli: id eſt pro ipſo pu-
pillo: & eodem modo reſpondeo S de his, quib. vt indign.l. Polla.
que eſt ſimiliter contrà. Vel in l.Polla. de falſo ciuiliter d age-
bat, quod fieri poreſt:vt j. de falſl pen & f.& S. de tranſact lſi ex
falſis. Dices ergo, accuſo te: quia feciſti, vel vſus fuiſti falſo, nonbAceuſare falſi
aliquõ nomine
alieno nõ poſ-
ſumus.
c Accuſare pu-
pilli nomine
an, & quomo-
do tutor poſ-
ſit.
d Aceuſare
falſi ciuiliter
aliquem no-
mine alien
poſſumus.

quia
 
Annotationen